Du er her: Student.no > Dokumenter > Handlingsplan for Norsk studentorganisasjon 2016/2017

Handlingsplan for Norsk studentorganisasjon 2016/2017

Vedtatt av NSOs landsmøte 2016.

Handlingsplanen er organisasjonens veiledning for hvordan arbeidet i den kommende perioden skal prioriteres. Handlingsplanen sier noe om hvilken saker som er aktuelle og viktige i perioden, i tråd med den politiske situasjonen og interne prosesser i organisasjonen.

Handlingsplanen fungerer i sammenheng med statsbudsjettprioriteringer (2017 og 2018) og valgprioriteringer (2017) vedtatt av sentralstyret.

NSOs hovedprioriteringer:

 • Studiefinansieringen skal økes og knyttes til 1,5 G, og fordeles over 11 måneder.
 • Arbeide for bygging av 3000 studentboliger.

Like muligheter til utdanning og studentvelferd

Norsk studentorganisasjons (NSO) viktigste grunnprinsipp er at alle skal ha lik tilgang til høyere utdanning. Dette skal sikres gjennom målrettede tiltak, bred rekruttering og et trygt og inkluderende læringsmiljø.

NSO skal:

 • Arbeide for like mulighet til utdanning gjennom å sikre gode økonomiske rammer og forsvare at norsk offentlig høyere utdanning skal være gratis både for norske og internasjonale studenter.
 • Arbeide for at regjeringen legger frem en strategi for tilgang og rekruttering i høyere utdanning.
 • Arbeide for et bedre tilbud som angår studentenes psykiske og fysiske helse.
 • Være sentrale i utviklingen og etableringen av begrepet studenthelse.
 • Arbeide for å heve kompetansen til relevant helsepersonell knyttet til studenters helse.
 • Arbeide for at det finnes gode stipendordninger for at studenter fra utviklingsland skal kunne ta en hel grad i Norge.
 • Arbeide for bedre mottak av internasjonale studenter i Norge, slik at de blir en del av det akademiske fellesskapet.

Læringsmiljø

At studentenes læringsmiljø er blant de mest uforutsigbare elementene i studenthverdagen er ikke godt nok. De som er ansvarlige for studenters læringsmiljø nasjonalt og ved institusjonene må prioritere dette arbeidet. Alle studenter skal oppleve at studiesituasjonen er trygg og fremmer god læring og utvikling.

NSO skal:

 • Arbeide for å styrke lovverket rundt studenters læringsmiljø.
 • I samarbeid med medlemslagene, jobbe for at alle studenter skal ha lovfestet tilgang på et studentombud.
 • Arbeide for at Riksrevisjonen i forkant av regjeringens lansering av investeringsplan for bygg gjennomfører en ny utredning av tilstanden på eiendomsmasse ved universiteter og høyskoler.

Høy kvalitet i studier og forskning

Kvalitet i utdanning og forskning er blant de viktigste temaer i NSOs arbeid. God forskning er en forutsetning for å kunne gi studietilbud av høy kvalitet. Forskning og utdanning skal utvikles og gjennomføres som to sider av samme sak, slik at de sammen skaper innsikt, meningsbryting og samfunnsutvikling. Det er viktig å fortsette arbeidet på dette området i samarbeid med relevante aktører i sektoren. Målet må være at Norge skal ha verdensledende utdanning og forskning.

NSO skal:

 • Arbeide for at undervisningskompetanse blir meritterende gjennom utarbeidelse av standarder for vektlegging og vurdering av undervisningskompetanse ved ansettelser og opprykk.
 • Arbeide for gjennomslag for NSOs politikk og prioriteringer i den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning.
 • Arbeide for at internasjonalisering i større grad blir lagt til rette for i studieprogrammer.
 • Arbeide for at involvering av studenter i senterets prosjekter blir et krav ved tildelinger av sentre for fremragende forskning (SFF) og sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), der en utdanningsinstitusjon er vertsinstitusjon.
 • Arbeide for at kriterier for tildeling av programfinansiering fra Norges forskningsråd (NFR) involverer kriterier for hvordan forskningsprosjektet kan gi nytte for utdanningstilbudet.
 • I samarbeid med medlemslagene, jobbe for at alle studenter blir tilbudt en faglig mentor ved studiestart.
 • Arbeide for at alle styrer, råd og utvalg som ikke har vedtaksmyndighet ved utdanningsinstitusjonene også skal ha 20 prosent studentrepresentasjon dersom det aktuelle studentorganet ser dette som relevant.
 • Arbeide for en endring i lovverket som muliggjør at automatisk begrunnelse på eksamensoppgaver kan settes som en standard ved alle utdanningsinstitusjoner.

Den globale studentstemmen

NSO har hatt en historisk lederrolle i det utfordrende arbeidet med å opprette en samlet global studentstemme, og ønsker å fortsette med dette arbeidet den neste perioden. Likeså vil NSO fortsette å utfordre regjeringen til å være i verdenstoppen på å kjempe for retten til akademisk frihet og sikkerhet for studenter verden rundt.

NSO skal:

 • Formidle Students at Risk-ordningen til andre land i Europa og jobbe for at ordningen blir til permanent i Norge.
 • Arbeide for at verdens studenter har en tydelig stemme i internasjonale organer, utover det europeiske nivået, gjennom en ny organisering av den globale studentbevegelsen.

Organisasjon

Som Norges nasjonale interesseorganisasjon for studenter har NSO et ansvar for å være inkluderende og organisert på en best mulig måte, både i vår struktur, og i vårt daglige arbeid. Det neste året blir utfordrende og spennende for alle tillitsvalgte. Vi ønsker å sette ambisiøse mål for oss selv og fortsette vår utvikling og vekst.

NSO skal:

 • Arbeide for bred rekruttering og opplæring til nasjonale studenttillitsverv, slik at NSO som organisasjon best mulig gjenspeiler mangfoldet i den generelle studentmassen.
 • Sikre studentrepresentanter i alle fagstrategiske enheter, profesjonsråd og fagråd i Universitets- og høgskolerådet.
 • I løpet av 2016 fullføre markeringen av studentbevegelsens 80-årsjubileum.
 • Arbeide for å øke studenttillitsvalgtes integrering og inkludering i politiske prosesser ved institusjonene.
 • Arbeide for et bedre samspill mellom de ulike leddene i organisasjonen og aktivt tilstrebe flere felles arenaer.
 • Sørge for at ledersamlingene blir en inkluderende og politisk samhandlingsarena.
 • Utrede hvorvidt organisasjonens kostnadsnivå er fornuftig, og om det er mulig å redusere kostnader i organisasjonen uten dramatiske konsekvenser for gjennomslagsevnen.
 • NSO skal utarbeide en løsning for oversettelse av dokumenter og simultantolkning norsk/engelsk innen landsmøtet 2017.