Du er her: Student.no > Dokumenter > Mandat for faglige og politiske komiteer 2016/2017

Mandat for faglige og politiske komiteer 2016/2017

Vedtatt av sentralstyret (SST) 4. juni 2016.

Samarbeidsprosess komiteer og arbeidsutvalget

Komiteene rapporterer og samarbeider jevnlig med arbeidsutvalget (AU) for å sikre at arbeidet som gjøres i løpet av perioden er i tråd med NSOs politikk, behov og handlingsplan.

AU initierer oppgaver komiteene skal jobbe med, på eget initiativ og etter innspill fra komiteene. AU beslutter og involverer komiteenes representasjon på møter og samlinger i regi av NSO, når møtene finansieres av NSO og det som angår ekstern representasjon på møter, konferanser og lignende.

Felles mandat for faglige og politiske komiteer

De faglige og politiske komiteene skal:

 • Bistå AU i arbeidet med Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning
 • Delta i politikkutviklingen til NSO i samarbeid med AU.
 • Gi innspill til NSO om uttalelser eller høringssvar som angår deres politiske eller faglige område.
 • Bidra i arbeidet med å sikre studentrepresentanter i alle fagstrategiske enheter, profesjonsråd og fagråd i Universitets- og høgskolerådet (UHR).
 • Bistå AU i arbeidet med å sikre et bedre samspill mellom de ulike leddene i organisasjonen.
 • Bistå AU i arbeidet med å sikre gjennomslag for NSOs valgprioriteringer.

Felles mandat for politiske komiteer

De politiske komiteene skal:

 • Etablere digitale nettverk for alle tillitsvalgte i NSO og blant NSOs medlemmer som arbeider med fag og forskning, velferd og likestilling, læringsmiljø og internasjonalisering.
 • Bistå AU i ekstern representasjon.
 • Rapportere til sentralstyret (SST).

Spesifisert mandat for politiske komiteer

Fag- og forskningspolitisk komite (FFPK) skal:

 • Lage et politisk dokument for å utvikle NSOs doktorgradspolitikk
 • Bistå med revidering av NSOs politiske dokument om digitalisering.
 • Utarbeide forslag til modeller for hvordan utdanningskompetanse kan bli meritterende.

Velferds- og likestillingspolitisk komite (VLPK) skal:

 • Bistå AU i arbeidet med å definere og etablere studenthelse som begrep.
 • Bistå AU i arbeidet med å finne måter å heve kompetansen til relevant helsepersonell knyttet til studenters helse.
 • Utarbeide praktisk informasjon om hvordan NSOs medlemmer og NSO nasjonalt kan sikre at deres organisasjoner og arrangementer er inkluderende og legger til rette for økt mangfold.

Internasjonal komite (IK) skal:

 • Bistå AU med å vurdere behovet for oppdatering av, og eventuelt bistå med å oppdatere, internasjonal plattform.
 • Gjennomføre en kampanje på temaet Students at Risk.
 • Bistå arbeidsutvalget i arbeidet med den globale studentstemmen.
 • Fullføre arbeidet med å lage en håndbok om god inkludering av internasjonale studenter med eksempler på god praksis hos institusjoner.

Læringsmiljøpolitisk komite (LMPK) skal:

 • Bistå AU i arbeidet med å styrke lovverket rundt studenters læringsmiljø.
 • Kartlegge arbeidet og oppgavene til læringsmiljøutvalgene ved alle NSOs medlemmers institusjoner, samt hvordan sammensetningen av medlemmer i læringsmiljøutvalgene er og hvordan rapporteringen til styrene foregår. Kartleggingen skal resultere i en rapport som leveres til sentralstyrets siste møte før jul 2016.
 • Utarbeide en håndbok om studenters læringsmiljø kan benyttes av NSOs medlemmer, der alle aspekter knyttet til læringsmiljø og mulige tiltak for å bedre læringsmiljøet lokalt presenteres.

Felles mandat for faglige komiteer

De faglige komiteene skal:

 • Utarbeide et notat om organisering og dimensjonering av eget fagfelt i Norge, og fagfeltets rolle i dagens utdanningslandskap.
 • Være representert i med minst en person i de tilhørende sektorovergripende nasjonale utvalgene i Universitets- og høgskolerådet (UHR).
 • Være ambassadører for NSOs politikk i de faglige utvalgene i UHR.
 • Ha jevnlig kontakt med de øvrige studentrepresentantene i UHR.
 • Ha kontakt med relevante fagorganisasjoner innenfor sitt fagfelt.
 • Rapportere til AU etter hver komitesamling.
 • De faglige komiteene skal levere en rapport om arbeidet med mandatet til siste sentralstyremøte før sommeren.

Spesifisert mandat for faglige komiteer

Faglig komite for helse- og sosialfaglige utdanninger (FKHS) skal:

 • Følge opp arbeidet om bevissthet rundt skikkethetsvurdering med et mål om at studenter ikke skal veiledes ut av studiet fremfor å reise en skikkethetssak.
 • Utvikle et notat med forslag til hvordan å rekruttere underrepresenterte grupper til helseutdanningene.
 • Følge opp arbeidet med praksisprosjektet satt i gang av universitets- og høgskolerådet (UHR).

Faglig komite for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (FKLU) skal:

 • Følge opp arbeidet om bevissthet rundt skikkethetsvurdering med et mål om at studenter ikke skal veiledes ut av studiet fremfor å reise en skikkethetssak.
 • Utvikle et notat med forslag til hvordan å rekruttere underrepresenterte grupper til lærerutdanningene.
 • Utarbeide en liste over fordeler og ulemper med å implementere femårig grunnskolelærerutdanning basert på NSOs politikk.

Faglig komite for humanistiske fag (FKHF) skal:

 • Bistå AU i arbeidet knyttet til den kommende stortingsmeldingen om humaniora.
 • I samarbeid med relevante studentutvalg ved universiteter og høyskoler, utarbeide et notat om behovet for økt innslag av praksis i humanistiske fag, samt tiltak for å sikre dette.
 • Utarbeide et notat med tiltak og anbefalinger for å bidra til økt involvering av studenter i forskning innen humanistiske utdanninger.

Faglig komite for samfunnsvitenskapelige fag (FKSV) skal:

 • Arbeide med et notat som presenterer tiltak for å knytte samfunnsvitenskapelige utdanninger tettere til arbeidslivet, og forslag til hvordan dette kan gjennomføres i praksis.
 • Bistå AU i arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om humaniora.
 • Utarbeide et notat med tiltak og anbefalinger for å bidra til økt involvering av studenter i forskning innen samfunnsvitenskapelige utdanninger.

Faglig komite for juridiske fag (FKJ) skal:

 • Utarbeide et notat med tiltak og anbefalinger for å bidra til økt involvering av studenter i forskning innen juridiske utdanninger.
 • Komme med anbefalinger for hvordan opptak til masternivå kan gjennomføres ved omleggingen til en 3+2-gradsstruktur med fokus på mobilitet mellom institusjoner.
 • Utarbeide et notat med tiltak og anbefalinger for hvordan å motvirke det negative karakterpresset ved de juridiske utdanningene.

Faglig komite for økonomiske og administrative fag (FKØA) skal:

 • Utarbeide et notat med tiltak og anbefalinger for å bidra til økt involvering av studenter i forskning innen økonomiske og administrative utdanninger.
 • Følge opp resultatene etter forsøk med nasjonal deleksamen i regnskap våren 2016, og utvikle eventuelle tiltak som bør settes i gang nasjonalt og lokalt som konsekvens av dette.
 • Utarbeide en anbefaling for å styrke innslaget av praksis i økonomiske og administrative fag, og utvikle modeller for hvordan dette kan gjennomføres.

Faglig komite for teknologi- og realfag (FKTR) skal:

 • Utarbeide en anbefaling til AU og hvordan man kan jobbe videre med å øke en bredere rekruttering og bedre likestilling i real- og teknologifagene.
 • Utvikle konkrete tiltak for digitalisering av undervisning og vurdering i de realfaglige utdanningene, med spesielt fokus på innføring av digital eksamen.
 • Utarbeide en anbefaling for å styrke innslaget av praksis i teknologi- og realfag, og utvikle modeller for hvordan dette kan gjennomføres.

Faglig komite for kunst- og designfag (FKKD) skal:

 • Utarbeide et notat med tiltak og anbefalinger for å bidra til økt involvering av studenter i forskning innen kunst- og designfaglige utdanninger.
 • Arbeide for å styrke samarbeidet og kontakten mellom kunst- og designfagene og arbeidslivet som helhet.
 • Utarbeide et notat om hva forsknings- og utviklingsbasert undervisning er innen kunst- og designfag som kan benyttes i videre utvikling av NSOs politikk på området.