Du er her: Student.no > Dokumenter > Retningslinjer for tildeling av frifondsmidler

Retningslinjer for tildeling av frifondsmidler

Vedtatt av NSOs sentralstyre 06.11.2015. Gjeldende fra 01.01.2016.

1. Formål

Midlene skal gå til lokale, organiserte aktiviteter relatert til studentpolitisk arbeid. Aktivitetene må være knyttet til det øverste studentdemokrati ved utdanningsinstitusjonen. Målsetningen for bruk av midlene er å øke interessen for- og engasjementet innen studentpolitikk.

2. Kriterier for tilskudd

2.1 Øverste studentorgan

Øverste studentorgan (heretter omtalt som medlemslag) ved alle utdanningsinstitusjoner knyttet til Norsk studentorganisasjon kan søke om tildeling av Frifondsmidler.

2.2 Underliggende organ

Underliggende studentorgan eller enkeltstudenter ved utdanningsinstitusjoner knyttet til NSO kan søke om tildeling av Frifondsmidler, gjennom sitt øverste studentorgan.

3. Støtteberettigete tiltak

3.1 Spesielle fokusområder

Studentdemokratiene kan søke støtte til tiltak i forbindelse med NSOs politiske hovedprioriteringer og deltakelse på nasjonale kampanjer i regi av NSO. Disse tiltakene skal særskilt prioriteres i søknadsbehandlingene.

3.2 Alkohol

Frifondsmidlene kan ikke benyttes til å dekke utgifter til alkohol.

4. Tiltak som ikke støttes

4.1 Ordinær drift

Det kan ikke søkes om midler til medlemslagets ordinære drift. Med ordinær drift menes utgifter til kontorer og rekvisita, lønn og andre tiltak som går på et normalbudsjett, eller tiltak utdanningsinstitusjonen etter lov skal dekke. Kursing av tillitsvalgte regnes ikke som ordinær drift.

4.2 Tiltak utover studentpolitisk arbeid

Det kan ikke søkes om midler til saker som i hovedsak angår andre formål enn studentsaker.

5. Søknad og søknadsbeløp

5.1 Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende av arbeidsutvalget. Søknad skal som hovedregel være arbeidsutvalget i hende mimimum to -2- uker før prosjektstart. Svar om eventuelt tilskudd skal foreligge søker innen tre -3- uker etter at søknaden er innsendt. Gjenstående midler etter behandling i november fordeles i tråd med § 8.2. Arbeidsutvalget kan ikke tildele mer enn 40 prosent av gjenstående sum med mindre det er siste tildelingsrunde før nye midler blir fordelt fra LNU.

5.2 Søknadsbeløp

Det kan maksimalt søkes om kr 50 000 per prosjekt per gang. I sin fordeling skal arbeidsutvalget tilstrebe og fordele pengene slik at flest mulig medlemslag har en reell mulighet til å få innvilget støtte. Herunder skal arbeidsutvalget også vurdere hva som har blitt tildelt tidligere. Søker skal tilstrebe å finne billigste reisemåte, opphold og bespisning. Som hovedregel bevilges ikke midler til dekning av honorarer.

5.3 Søknadsbehandling

Søknader behandles av arbeidsutvalget. Søknader behandles etter de frister nevnt i 5.1, og svar om eventuelt tilskudd skal foreligge søker innen tre -3- uker etter søknadsfristen. Søknad skal som hovedregel være arbeidsutvalget i hende minimum to -2- uker før prosjektstart.

5.4 Krav til søknad

Søknader må inneholde opplysninger for prosjektets formål, en prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan og detaljert budsjett.

5.5 Svar om tilskudd eller avslag

Svar om tilskudd eller avslag på søknader legges frem for sentralstyret til orientering.

6. Rapportering og utbetaling

6.1 Rapport

Aktivitetsrapport, regnskap og kopi av bilag, samt bilde fra gjennomføringen skal foreligge arbeidsutvalget i skriftlig form senest en -1- måned etter at tiltaket er avsluttet.

6.2 Utbetaling

Midler utbetales som hovedregel ut etterskuddsvis. Medlemslagene kan spesielt søke arbeidsutvalget om forskuddsutbetaling. Midler må utbetales innen 1. desember i tilskuddsåret.

6.3 Overskudd og tilbakebetaling

Ved et eventuelt overskudd vil støttebeløpet fra NSO reduseres tilsvarende. Dersom søknadssummen er forhåndsutbetalt, må søker tilbakebetale overskuddet til NSO. Frist for tilbakebetaling er som nevnt i 6.1.

7. Klageadgang

7.1 Klage til arbeidsutvalget

Dersom søker er uenig arbeidsutvalgets behandling av søknad, kan søker klage på avgjørelsen. Skriftlig klage sendes til Arbeidsutvalget senest to -2- uker etter svar er mottatt. Klagen må inneholde en begrunnelse.

7.2 Klage til sentralstyret

Dersom arbeidsutvalget avviser en klage, kan søker opprettholde sin klage. Klagen sendes da videre til sentralstyret for behandling. Vedtak i sentralstyret er endelig.

8. Andre forhold

8.1 Informasjon

Arbeidsutvalget plikter å informere om søknadsmulighetene til sine medlemslag. Retningslinjer skal tilgjengeliggjøres for NSOs medlemmer.

8.2 Restmidler

Frifondsmidler som står igjen etter tildelingsåret fordeles flatt som grunnstøtte til de av NSOs medlemslag som melder sin interesse etter forutgående varsel. Restmidlene må betales ut senest 1. desember i tilskuddsåret, og må brukes opp av medlemslagene innen 31. mai året etter. Ubenyttede midler må tilbakebetales NSO.

8.3 Administrasjon av midlene

5 % av innvilgede midler fra LNU benyttes til administrasjon av midlene.