Du er her: Student.no > NSO mener

NSO mener

Alle skal ha lik tilgang til gratis høyere utdanning. Utdanningen skal være av høy kvalitet, internasjonalt orientert, forskningsbasert og samfunnsrelevant.

Studentvelferd

SiO_studenter_gress_480_0Alle skal ha samme mulighet til å ta høyere utdanning in Norge, uavhengig av sosial situasjon, økonomi, funksjonsgrad, kjønn, etnisitet, religion, bo- og studiested. For at dette skal være en realitet må det finnes gode velferdsordninger for studenter. Det må finnes ordninger som ivaretar de som får barn under studiet eller de som blir syke. Der er også viktig for studenter å ha et billig sted å bo, tilgang på rimelig kollektivtransport, og at det finnes andre tilbud som letter studentenes økonomi.

NSOs velferdspolitiske plattform er vår viktigste dokument om velferdspolitikk. Du kan lese mer om NSOs velferdspolitikk her:

Mangfold, inkludering og likestilling

FunksjonsnedsettelseNSO mener at alle skal ha lik tilgang til høyere utdanning, og at dette skal sikres gjennom målrettede tiltak, bred rekruttering og et inkluderende læringsmiljø.

Med lik tilgang mener vi at alle som er faglig kvalifisert skal ha tilgang til utdanning, uavhengig av etnisitet, språk, religiøsitet, livssyn, seksuell orientering, funksjonsnivå, kjønn, sosial og sosioøkonomisk bakgrunn.

NSO mener at utdanning er et virkemiddel for å sørge for en aktiv demokratisk deltagelse og samfunnsutvikling, og derfor skal studentmassen gjenspeile den generelle befolkningen i landet. Vi mener det er utviklende og viktig at et bredt mangfold er representert i akademia.

NSOs plattform for mangfold, inkludering og likestilling er vår viktigste dokument om likestillingspolitikk. Du kan lese mer om NSOs likestillingspolitikk her:

Internasjonal utdanningspolitikk

Norge og verdenInternasjonalisering av høyere utdanning skal bidra både til øke forståelse for en globalisert verden og til økt faglig utbytte for studenter og ansatte. NSO jobber for at norske student skal påvirke europeisk utdanningspolitikk, blant annet i Bologna-prosessen og i EU. Det viktigste for NSO er at gratisprinsippet vernes om, både for studenter som studerer i Norge, de som reiser utenlands og for de studentene som kommer til Norge.

NSO er opptatt av å være med på å styrke det internasjonale studentsamarbeidet for å sike studenters interesser og rettigheter globalt. I 2011 ble NSO tatt opp som medlem av den europeiske studentorganisasjon, European Students’ Union (ESU).

NSOs internasjonale plattform er vår viktigste dokument om vår internasjonale politikk. Du kan lese mer om NSOs internasjonale politikk her: