Du er her: Student.no > NSO mener > Studentvelferd > Psykisk helse

Psykisk helse

Studenter sliter mer med psykiske problemer enn befolkningen for øvrig.

Ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2014 sliter hver femte student med pskyiske plager. Tallene har økt betraktelig fra forrige SHoT (2010), og viser i tillegg at studenters psykiske helse har forverret seg mer enn hos befolkningen forøvrig i samme aldersgruppe. NSO synes at dette er bekymringsverdig og mener at dette er en utfordring man må ta på alvor. Utfordringen er todelt; man må ha gode forebyggende lavterskeltilbud for å hindre at et økende tall studenter får psykiske lidelser, og man trenger gode behandlingstilbud for dem som får eller har psykiske lidelser.

Mange studentsamskipnader har i dag både forebyggende og behandlende tilbud, noe NSO synes er hensiktsmessig med tanke på at studenter ofte har særskilte utfordringer og behov i forhold til resten av befolkningen. Studenter er ofte i en usikker livssituasjon, og bekymrer seg mye over eksempelvis økonomi og studiene. Dessverre har ikke alle studentsamskipnader mulighet til å tilby et psykisk helsetilbud til sine studenter, i tillegg til at det er finansiell forskjellsbehandling mellom studentsamskipnadene. Det er bare noen få av studentsamskipnadene som mottar trygderefusjoner for arbeidet de gjør og/eller statlige overføringer til det psykiske helsetilbudet gjennom de regionale helseforetakene.

NSO mener at det må legges til rette for at alle studentsamskipnadene kan tilby et psykisk helsetilbud til studentene sine. Studentsamskipnadene sine tjenester må få trygderefusjoner på lik linje med statlige tilbud. Videre må de statlige overføringene til studentsamskipnadenes arbeid innenfor psykisk helse gjennom helseforetakene økes og utvides til å gjelde alle studentsamskipnadene som ønsker det.