Du er her: Student.no > NSO mener > Studentvelferd > Studenter og sykdom

Studenter og sykdom

NSO mener at sykdom ikke skal være et hinder for å ta høyere utdanning i Norge.

Delvis sykemelding

På grunn av 22. juli  innførte regjeringen en midlertidig ordning med deltidssykemelding,  kalt gradert sykemelding, for studenter i studieåret 2011/2012. Dette har nå blitt forlenget til å gjelde ut 2013. Tidligere har ikke studenter kunnet være deltidssykemeldte, og dette er noe NSO har jobbet for. Vi synes derfor at dette er et veldig godt signal fra regjeringen, og jobber nå for at dette må gjøres til en permanent ordning.

Hvis denne ordningen ikke gjøres permanent må studentene igjen være helt studieuføre for å ha krav på sykestipend, sånn som ordningen var tidligere. Det vil si man må være ute av stand til å følge undervisningen, studere hjemme, levere oppgaver eller delta på eksamen i den tiden man er syk hvis man skal få sykestipend fra Lånekassen. Sykestipend er det samme som lån og stipend, men hvor alt blir gitt som stipend i den perioden du er syk. Dette faller altså bort dersom man har mulighet til å følge deler av studieopplegget og tar noen få studiepoeng mens man er syk. Dette går helt på tvers av ordningene i arbeidslivet, der det er lagt opp til at man skal arbeide så mye man kan, eksempelvis gjennom bruk av aktiv- eller delvis sykemelding.

NSO mener at det er feil å straffe studenter som klarer å opprettholde et visst aktivitetsnivå mens de er syke. Dette gjør at mange studenter blir  uforholdsmessig forsinket i studiene, noe som verken gagner samfunnet eller den enkelte student. NSO tror også at det vil være lettere for studenter å komme tilbake til studiene etter sykdom dersom man bare har vært delvis sykemeldt. Dette kan eksempelvis være studenter som sliter med senebetennelse, og som har varierende mulighet til å studere. NSO mener derfor at det må være mulig for studenter som rammes av sykdom å være deltids-sykemeldt, og motta sykepenger fra Lånekassen.

Sykestipend

Im-sick-foto-kellogg-CC-Flickr2-300x225Det er mange flere som søker enn som får tildelt sykestipend, og de fleste som får avslag får dette som følge av at de mottar sykepenger fra arbeidsgiver. Dette er problematisk da svært mange studenter i dag er avhengig av deltidsjobb for å få økonomien til å gå rundt. Så lenge heltidsstudenten ikke er en realitet i Norge, så mener NSO at regelverket må  utbedres. Det er ikke holdbart at studenter som blir syke blir straffet økonomisk ved at de mister hele sykestipendet som følge av en mindre sum sykepenger fra arbeidsgiveren på deltidsjobben. NSO mener derfor at retten til sykestipend ikke skal bortfalle på bakgrunn av at studenten mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger i den aktuelle perioden, under forutseting om at sykepengene utgjør mindre i sum enn sykestipendet.

Skadeforsikring

Mens elever og arbeidstakere automatisk er forsikret mot skader og sykdom, gjelder ikke det for studenter. Studenter har verken krav på yrkesskadeforsikring eller ulykkesforsikring, og riskerer dermed å ende opp med minstepensjon dersom man blir syk eller skader seg i studiesammenheng. NSO mener at studenter skal være forsikret på lik linje med ansatte på sin utdanningsinstitusjon.