Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2017 > Forskning

Forskning

Departement KD
Tema: Forskning
Programkategori: 07.70
Kapittel: 285 – Noregs forskingsråd
Post: 52 – Langsiktig grunnleggende forsking
53 – Strategiske enheter
54 – Forskningsinfrastruktur
Forslag 2017 Beløp 3 405 903 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
Vedtatt 2016 Beløp 3 343 336 000
+ / - 62 567 000 1,87 -1,49

Forklaring:

Kapittel 285 – Norges forskingråd, utgjør i underkant av  40 % av totaltildelingen til Forskningsrådet. Øvrig finansiering kommer fra de andre departementene.

 

Post 52: Langsiktig grunnleggende forskning

Vedtatt 2016: 1 600 972 000 Forslag 2017: 1 666 085 000

Tildelingen skal finansiere langsiktig, grunnleggende forskning på alle fagområder, samt finansiere deler av administrasjonsutgiftene til Forskningsrådet. Den finansierer blant annet Fri prosjektstøtte (FRIPRO), senter for fremragende forskning (SFF), grunnforskningsprogrammer og strategisk institusjonsstøtte. Departementet foreslår å:

 • Øke tildelingen til FRIPRO Toppforsk med 50 millioner kroner
 • Øke tildelingen til FRIPRO Unge forskertalenter med 10 millioner kroner
 • Øke tildelingen til SSF med 17 millioner kroner
 • Øke tildelingen til Svalbard Science Forum og Forskningsrådets kontor på Svalbard med 5 millioner kroner
 • Å flytte tildelingene til programmet Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) til post 53, strategiske satsingar. Dette fører til en reduksjon i tildelingen på post 52 med 40 millioner.
 • Å flytte tildelingen til Norsk senter for forskningsdata (NSD) til post 54 – Forskningsinfrastruktur. Dette fører til en reduksjon i tildelingen til post 52 med 11,2 millioner kroner.
 • Å redusere tildelingen på post 52 med 785000 kroner for å finansiere oppretting av en komplett bibliometisk database med verdensdata, og legge til rette for bruk av denne i Norge. Databasen vil legge til rette for bedre internasjonale referansemålinger, styingsinformasjon ved universitetetr og evalueringer av forskning. Vil kunne brukes i forksning på forskning og forskningspolitikk, og inngå som utregningsgrunnlag i indikatorbaserte finansieringssytem. Midlene blir flyttet til CRIStin over kap 280, post 51.

 

Post 53: Strategiske satsingar:

Vedtatt 2016:  1 256 047 000 kr Forslag 2017: 1 431 423 000 kr
Tildelingen skal finansiere store program, senter for forskningsdrevet innovasjon og senter for miljøvennlig energi, handslingsrettede programmer og stilmuleringsordninger for internasjonalt forskningssamarbeid. Tildelingen skal særlig støtte opp om den koordinerende rollen KD har i forskningspolitikken, og finansiere deler av administrasjonsutgiftene til NFR. Departementet forslår:

 • Å trappe opp tildelingen til stimuleringstiltak for god norsk deltagning i EUs rammeprogram med 75 millioner kroner. Midlene skal i første rekke STIM-EU, som er rettet mot forskningsinstituttene.
 • Tildeing på 10 millioner til tiltaket «Arven etter Nansen», som er et samarbeidsprosjekt mellom UiT, UiB, UiO, NTNU, UNIS, Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Meterologisk institutt.
 • Tildeling på 10 millioner kroner for opprettelse av 25 rekrutteringsstillinger i instituttsektoren innenfor matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag.
 • Tildeling på 15,6 millioner for helårseffekt av midlene i 2016 til nye rekrutteringsstillinger i instituttsektoren.
 • En økning av tildelingen på 5 millioner kroner til relevante program for å styrke det norske faglige lederskapet av den det internasjonale forskningsvirksomheten på Svalbard.
 • At 27,2 millioner av tildelingen går til Innovasjon Norge sitt arbeid med EU-rådgivning.
 • En økning på 41,5 millioner kroner etter at SAMKUL og UNIKARD har blitt flyttet til post 53 fra post 52.
 • Å omdisponere 2 millioner kroner av tildelingen til kap. 226 post 21 for å styrke forskningen på antisemittisme og gruppebaserte fordommer.
 • Å redusere tildelingen på posten med 476000 kroner for å finansiere oppretting av en komplett bibliometrisk database hos CRIStin over kap. 280 post 51.

 

Post 54: Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse:

Vedtatt 2016: 486 317 000 Forslag 2017: 308 395 000

Tildelingn skal finansiere forskningsinfrastruktur av nasjonal og strategisk interesse, og skal også brukes til å finansiere deler av administrasjonsutgiftene til NFR.Departementet forslår:

 • En ettåring reduksjon for å redusere overføingene knyttet til denne posten. Bakgrunnen for dette er at det ved inngangen til 2016 stod 337 millioner kroner av tildelingen på konto i Norges Bank. Grunnen er at det bygger seg opp slike overføringer fordi det tar lanf tif gra kontrakt om tildeling av midler til forskningsinfrastruktur blir inngått, til midlene faktisk bli utbetalt. Dette skal ikke føre til redusert aktivitet, og NFR skal fortsette med utlysninger i tråd med opptrappingsplanen.
 • Å flytte basistildelingen på 11,2 millioner til Norsk senter for forskningsdata (NSD) fra kap 285 post 52 til post 54.

Å redusere tildelingen på posten med 239000 kroner for å finansierer opprettelsen av en komplett bibliometisk database hos CRIStin over kap. 280 post 51.

Kommentar:

Det har kommet en økning på både langsiktig, grunnleggende forskning, og på de strategiske satsingene. Dette ser NSO som positivt. Vi synes også det er positivt at det bevilges mer penger til FRIPRO-ordningen og det nå bevilges penger til en opprettelse av en komplett bibliometrisk database hos CRIStin.

Om man ser på den reelle veksten til Norges forskningsråd, så er denne på -1,49 %. Dette er på grunn av en ettårig reduksjon på post 54, Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse. Denne reduksjonen kommer på bakgrunn av en opphoppning av penger, og vil ikke gå på bekostning av aktiviteten på området. NSO er derfor postitive til de foreslåtte bevilgningene til Norges forskningsråd.


 

Departement KD
Tema: Forskning
Programkategori: 07.70
Kapittel: 287 – Forskingsinstitutt og andre tiltak
Post: 21 – Særskilde driftsutgifter
53 – NUPI
56 – Ludvig Holbergs minnepris
57 – Basisløyving til samfunnsvitskapelege forskingsintitutt
71 – Tilskott til andre private institusjonar
73 – Niels Henrik Abels matematikkpris
Forslag 2017 Beløp 273 303 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
Vedtatt 2016 Beløp 265 855 000
+ / - 7 448 000 2,8 -0,59

Forklaring:

Post 21: Særskilde driftsutgifter

Vedtatt 2016: 14 571 000  Forslag 2017: 15 927 000

Tildelingen skal medvike til god utvikling av forskningspolitikken. Departementet foreslår å viderføre tildelingen på samme nivå som i 2016.

Post 53: NUPI

Vedtatt 2016: 4 716 000 Forslag 2017: 4 823 000

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) har til formål å medvirke til større innsikt i mellomfolkelige spørsmål , ved å drive forskning og ved å spre informasjon om internasjonale forhold. Basistildelingen til NUPI blir gitt over kap. 287 post 57, mens tildelingen på denne posten bli brukt til å finansiere de nasjonale informasjonsoppgaven til NUPI. Tildelingen skal medvirke til at NUPI skal være et ledende miljø for presentasjon av og diskusjon om internasjonal politikk. Departementet foreslår å videreføre tildelingen på samme nivå som i 2016.

Post 56: Ludvig Holbergs minnepris

Vedtatt 2016: 11 541 000  Forslag 2017: 11 864 000

Formålet med Holbergsprisen er å anerkjenne banebrytende forskning innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. Den skal føre til interesse blant barn og unge på fagfeltene. Departementet foreslår å videreføre tildelingen på samme nivå som i 2016.

Post 57: Basisløyving til samfunnsvitskaplege forskingsinstitutt

Vedtatt 2016: 178 759 000  Forslag 2017: 182 845 000

KD har ansvaret for basistildelingen til de samfunnsvitenskapelige instituttene, som er omfattet av ordningen med statlig basistildeling. Midlene blir fordelt gjennom Forskningsrådet. De skal benyttes til langsiktig kunnskaps- og kompetansebygging. Departementet foreslår å videreføre tildelingen på samme nivå som i 2016. I tillegg kommer det en basistildeling på 16,9 millioner kroner til Chr. Michelsens Institutt.

Post 71: Tilskott til andre private institusjonar

Vedtatt 2016: 41 740 000  Forslag 2017: 42 909 000

Tilskudd blir gitt til Senter for grunnforskning (CAS), Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA), Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS), Egede Instituttet, Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og matematikkorganisasjonen Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées (CIMPA). Målet er at mottakerene har høy kvalitet på den faglige virksomheten. Departementet foreslår å videreføre tildelingen på samme nivå som i 2016.

Post 73: Niels Henrik Abels matematikkpris

Vedtatt 2016: 14 528 000  Forslag 2017: 14 935 000

Formålet med prisen er å anerkjenne banebrytende forskning innenfor matematikk. Prisen skal gi oppmerksomhet i samfunnet og føre til interesse for matematikk blant barn og unge. Departementet foreslår å videreføre tildelingen på samme nivå som i 2016.

Kommentar:

Tildelingene til forskningsinstituttene og andre tiltak opprettholdes på samme nivå som I dag. NSO har ingen reaksjoner på dette.


 

Departement KD
Tema: Forskning
Programkategori: 07.70
Kapittel: 288 – Internasjonale samarbeidstiltak
Post: 73 – EUs rammeprogram for forsking
Forslag 2017 Beløp 2 194 592 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
Vedtatt 2016 Beløp 2 514 815 000
+ / - -320 223 000 -12,73 -15,61

Forklaring:

Tildelingen dekker norsk kontingent for deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Deltakelsen gir tilgang på ny kunnskap, teknologi, nettverk, markeder og infrastruktur. Målet er at høy kvalitet i norsk forskning og innovasjon, øket verdiskapning, bedre velferd, bærekraftig samfunnsutvikling og utvikling av forsknings- og innovasjonssektoren.

Etter EØS-avtalen Art. 82 nr 1 bokstav a skal bidraget fra Norge til programsamarbeidet i EU være lik Norges del av samlet BNP i EU-landene og Norge. Norges andel regnes ut etter de totale utbetalingene gjennom programmet i løpet av kalenderåret, og det eksakte tallet vil man ikke vite før året er omme. Tildelingen er basert på foreløpige overslag fra Europakommisjonen. Departementet foreslår endringer i tildelingen når tallene fra EU er klare i revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Kommentar:

NSO mener det er viktig at Norge deltar i det europeiske forskningssamarbeidet. Selv om det nå er forslått en mindre tildeling i år enn hva som ble vedtatt I fjor, så kommer dette av beregningsmetoden i EØS-avtalen, og ikke på bakgrunn av at det nedprioriteres. NSO har derfor ingen øvrige kommentarer til denne posten.


 

Departement KD
Tema: Forskning
Programkategori: 07:60
Kapittel: Kap. 281 Felles tiltak for universitet og høyskoler
Post: 50: Tilskudd til Norges forskingsråd
Forslag 2017 Beløp 191 938 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
Vedtatt 2016 Beløp 167 574 000
+ / - 24 364 000 14,54 10,76

Forklaring:

Posten omfatter strategiske midler gjennom Norges forskingsråd til ulike forskingsprogram og tiltak innen universitets- og høgskolesektoren for å styrke både kvalitet i utdanning og forskerutdanning.

Departementet foreslår midler til videreføring av SHP, VRI, FORFI, FORNY, FINNUT, HELSEVEL og forskerskolene i arkeologi og biosystematikk ved universitetsmuseene.

Kunnskapsdepartementet foreslår 6 mill. kroner til 15 rekrutteringsstillinger til ordningene for nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d.

Kommentar:

Mange gode tiltak. NSO vurderer det slik at NFR sin viktige rolle kan utføres godt i 2017 med denne tildelingen.