Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2017 > Høyere utdanning

Høyere utdanning

Departement KD
Tema: Høyere Utdanning
Programkategori: 07:60
Kapittel: 260 Universitet og høyskoler
Post: 50
Forslag 2017 Beløp 33 073 857 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
Vedtatt 2016 Beløp 31 355 396 000
+ / - 1 718 461 000 5,48 2,00

Forklaring:

Resultatbasert uttelling økes med 218 millioner fra 2016 til 2017 som følge av en økning av utdanningsinsentivene i finansieringssystemet. Dette utgjør om lag 10.7 mrd i 2017.

Det har kommet endringer i finansieringssystemet, som regjeringen begrunner med et ønske om å stimulere til bedre gjennomføring i utdanningene i tillegg til å stimulere til en mer internasjonal utdanning og mer samspill mellom institusjonene og samfunnet.

Det har skjedd følgende endringer i finansieringssystemet:
– To nye indikatorer, en kandidatindikator og en indikator til bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet.
-Doktorgradsindikatoren endres fra lukket til åpen budsjettramme

Indikatorer med åpen budsjettramme:
-Den samlede uttellingen for studiepoeng, kandidater og utveksling vil utgjøre omtrent 8,5 milliarder kroner for 2017.
– Omtrent 80 % av disse midlene vil bli fordelt til institusjonene på grunnlag i studiepoeng, og utgjør omtrent 6,8 milliarder kroner.
– Omtrent 20 % av disse midlene vil bli fordelt til institusjonene på grunnlag av tallet på kandidater, og utgjør omtrent 1,6 milliarder i 2017.
– Rammen for utvekslingsindikatoren utgjør omtrent 134 millioner kroner i 2017. Satsen for utreisende studenter blir styrket, og det blir en egen sats for studenter gjennom Erasmus+.
-Doktorgradsindikatoren utgjør omtrent 550 millioner kroner i 2017.

Indikatorer med lukket ramme:
– Rammen for EU-indikatoren er økt med 100 millioner kroner og utgjør 500 millioner kroner i 2017.
– Rammen for inntekter fra NFR og RFF er redusert med omtrent 100 millioner kroner og utgjør 300 millioner kroner i 2017.
– Rammen er ført videre på samme nivå, og utgjør 550 millioner kroner i 2017.
– Rammen til BOA-indikatoren er finansiert ved å trekke midler ut av basisdelen og utgjør 300 millioner i 2017.

Rekrutteringsstillinger:
– 32,1 millioner kroner over kap. 260 post 50 og 70 til totalt 80 rekrutteringsstillinger.
-Helårseffekt i 2017 av midler som ble tildelt i 2016 til nye rekrutteringsstillinger til universitetet og høyskoler. Det utgjør 262,8 millioner kroner i 2017.

Kompletterende utdanningstilbud:
-Ytterligere 4,5 millioner kroner til utvikling av utdanningstilbud og 60 studieplasser til komplementerende utdanningstilbud.

Struktur i universitets- og høyskolesektoren:
– 150 millioner kroner til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing for å styrke kvalitetsutviklingen i sektoren.

Lærerløftet:

Det gis 150 millioner til implementering av femårige grunnskoleutdanning. Midlene skal gå til tettere oppfølging av studentene med mer samarbeid med arbeidslivet, med mer internasjonalisering og en mer forskningsbasert utdanning.

Revidert nasjonalbudsjett 2016 vedtok stortinget midler til 430 til nye strategiske studieplasser til lærerutdanning. Dette følges opp med 53,5 millioner over kap. 260 post 50 og post 70.

Kommentar:

NSO gir posten utropsfinger på bakgrunn av forslaget om at det skal tas 300 millioner fra basis til å finansiere den nye indikatoren for bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter. Dette er vi meget skeptiske til.

Vi ser det allikevel som positivt at finansieringssystemet nå skal gi uttelling for uteksaminerte kandidater, da dette kan føre til institusjonene faktisk satser på studiekvalitet for å få studentene til å gjennomføre.

NSO ser det som positivt at man fortsetter å gi midler til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing, da mange institusjoner nå er i krevende prosesser.

Det at det satses på tettere oppfølging med arbeidslivet med en mer internasjonal og forskningsbasert utdanning innenfor lærerutdanningen ser NSO som positivt.


 

Departement KD
Tema: Høyere Utdanning
Programkategori: 07:60
Kapittel: 260 260 Universitet og høyskoler
Post: 70 
Forslag 2017 Beløp 1 342 194 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
Vedtatt 2016 Beløp 1 281 859 000
+ / - 643 066 317 4,71 1,25

Forklaring:

– Departementet reduserer tilskuddet til Westerdals høyskole med 7,9 millioner, tilsvarende det som er utbetalt på urettmessig grunnlag.  KD påpeker samtidig behov for ytterligere tilsyn av private fagskoler og høyskoler for å sikre kontroll med den statlige delen finansieringen.

Rapportering fra de private høyskolene viser at negativ økonomisk utvikling ved blant annet Norges Dansehøyskole og Rudolf Steinerhøyskole. KD skal derfor gjøre en konkret vurdering om det er grunnlag for utbetaling av statstilskudd til disse institusjonene.

Kommentar:

NSO mener at det er positivt med sterkere kontroll av den statlige delen av finansieringen til private høyskoler. Felleskapets midler må brukes til utdanning og studiekvalitet og aldri gå i lommene på eierne.

Situasjonen på Norges Dansehøyskole og Rudolf Steinerhøyskole følges opp.


 

Departement KD
Tema: Høyere Utdanning
Programkategori: 07:60
Kapittel: Felles tiltak for universitet og høyskoler: Driftsutgifter
Post: 281: 01
Forslag 2017 Beløp 249 498 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
Vedtatt 2016 Beløp 203 226 000
+ / - 46 272 000 22,77 18,72

Forklaring:

Driftsutgifter inneholder midler til ulike tiltak og prosjekter som skal medvirke til kvalitetsutvikling for UH sektoren.

Disse er delt inn i fire mål for 2017:
– Høy kvalitet i utdanning og forsking

– Forsking og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling

– God tilgang til utdanning

– Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskingssystem

Høy kvalitet i utdanning og forsking:

– Regjeringen foreslår å bruke 20 millioner kroner for å styrke fagskoleutdanningen

– KD foreslår å bruke 37,6 millioner for å følge opp lærerløftet

– KD foreslår å bruke 22,4 mill. kroner til Panorama-strategien

– Regjeringen foreslår 20 mill. kroner i 2017 til videre planlegging av campus NTNU

– KD foreslår 5 mill. kroner til tiltak som skal øke kvaliteten i helse- og sosialfagutdanningene gjennom nasjonalt styringssystem for utdanningene

Forsking og utdanning for velferd, verdiskaping
og omstilling

– 38,5 mill. kroner til MARKOM2020.
– KD foreslår samtidig midler til FSAT (felles studieadministrativt senter) for arbeidet med en nasjonal vitnemålsdatabank

God tilgang til utdanning
– 8 millioner til tiltak for å hjelpe flyktninger ut i arbeidslivet gjennom kompetansen de har fra tidligere.

Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor
og forskingssystem

– Regjeringen vil bruke 10 millioner til en ny enhet for økonomisk tilsyn for å bedre kontrollen med private høyskoler og fagskoler.

– Det settes av midler til å integrere CRIStin-systemet med andre informasjonssystemer.

Kommentar:

Det er positivt at KD vil ha bedre kontroll på private høyskoler og særlig de offentlige tilskuddene og oppretter en egen enhet. Samtidig gledelig at KD ønsker å satse på studiekvaliteten i helse og sosialfagutdanning.


 

Departement KD
Tema: Høyere Utdanning
Programkategori: 07:60
Kapittel: 281 Felles tiltak for universitet og høyskoler
Post: 45: Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold,
Forslag 2017 Beløp 13 421 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
Vedtatt 2016 Beløp 37 767 000
+ / - -24 346 000 -64,46 -65,64

Forklaring:

  • Dette er en del av en større omprioritering av midler som blei vedtatt i revidert nasjonalbudsjett for 2016. Omprioriteringen er utdypet i kapittel 260.
  • 11,3 mill. kroner til vitenskapelig utstyr for institusjoner på Sør- og Vestlandet.

Kommentar:

Det er positivt at institusjonene får større autonomi og handlingsrom rundt investeringer på utstyr og vedlikehold. Samtidig har universitetene og høyskolene stort vedlikeholdsetterslep og det da må institusjonene få midlene til å utbedre bygningsmassen samt gå til innkjøp av utstyr for å bedre studiekvaliteten ved institusjonene.