Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2017 > Internasjonalt

Internasjonalt

Departement KD
Tema: Internasjonalt
Programkategori: 07.50
Kapittel: 252 – EUs utdannings- og ungdomsprogram
Post: 70 – Tilskott
Forslag 2017 Beløp 547 134 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
Vedtatt 2016 Beløp 547 134 000
+ / - -35 022 000 -6,40 -9,49

Forklaring:

Midler til EUs program for utdanning, ungdom og idrett, Erasmus+.

Kommentar:

At Norge aktivt satser på Erasmus+ er et stort gode for internasjonalisering av Norsk høyere utdanning og vi ønsker at enda flere studenter skal få internasjonal erfaring. Årets økning i revidert budsjett skyldes valutajustering som følge av svak kronekurs. Det kan derfor se ut som programmet har fått et kutt på 35 millioner, men som reelt kun er knyttet til valutaendring og at Norges kontingent til EU betales i Euro.


 

Departement KD
Tema: Internasjonalt
Programkategori: 07.60
Kapittel: 270 – Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studentar
Post: 71 – Tilrettelegging for internasjonal mobilitet
Forslag 2017 Beløp 17 674 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
Vedtatt 2016 Beløp 17 193 000
+ / - 481 000 2,80 -0,59

Forklaring:

Midler til Fulbright-programmet og Association of Norwegian Students Abroad (ANSA).

Kommentar:

Regjeringen fortsetter å støtte ANSAs arbeid med å yte velferdstjenester og informasjonstiltak til studenter i utlandet. Dette er et viktig tiltak for å sikre gode og trygge rammer for norske studenter i utlandet og tilrettelegging for studium i utlandet.


 

Departement KD
Tema: Internasjonalt
Programkategori: 07.60
Kapittel: 280 – Felles einingar
Post: 50 – Senter for internasjonalisering av utdanning
Forslag 2017 Beløp 83 368 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
Vedtatt 2016 Beløp 81 114 000
+ / –2 254 000 2,78 -0,61

Forklaring:

En marginal reell prosentvis nedgang av tilskuddet til drift av Senter for internasjonalisering av utdanning, deres forvaltning av tilskudd og program.

Kommentar:

SIU vil ikke få en stor endring i sin tildeling i statsbudsjettet for 2017. Vi ser det som positivt at regjeringen opprettholder tildelingen til SIU da de har hatt en god måloppnåing. Det er fremdeles utfordringer tilknyttet for få studenter som reiser på utveksling, men dette er blant annet hensyntatt i forslag til ny finansieringsmodell med incentiver for utdanningsinstitusjonene for å sende flere studenter ut.


 

Departement KD
Tema: Internasjonalt
Programkategori: 07.60
Kapittel: 281 – Felles tiltak for universitet og høgskoler
Post: 73 – Tilskott til internasjonale program
Forslag 2017 Beløp 64 103 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
Vedtatt 2016 Beløp 73 851 000
+ / - -9 748 000 -13,20 -16,06

Forklaring:

Omfatter tilskudd til en nordisk avtale om tilgang til høyere utdanning. Målet er å øke det internasjonale samarbeidet.

Kommentar:

Disse midlene støtter avtalen I nordisk ministerråd som gir alle nordiske studenter de samme rettighetene ved søknad og opptak i de andre deltakerlandene. NSO støtter avtalen som gjør det enkelt for norske studenter å studere i våre naboland. Et nordisk utdanningssamarbeid er et godt internasjonaliseringstiltak. Grunnen til nedgang i midler til avtalen er at avtalen er fornyet og gjelder frem til 2018.


 

Departement KD
Tema: Internasjonalt
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410 – Statens lånekasse for utdanning
Post: 76 – Startstipend kvotestudenter
Forslag 2017 Beløp 0 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
Vedtatt 2016 Beløp 809 000
+ / - -809 000 -100 -100

Forklaring:

Posten dekker utbetaling av stipend til kvotestudenter tilsvarende basisstøtte i to måneder.

Kommentar:

Kvoteordningen er nå avviklet til fordel for andre samarbeid med utviklingsland og det ligger derfor ikke penger til denne I budsjettet for 2017. NSO håper kvoteordningens formål følges opp i nye programmer slik at samarbeid med utvalgte land ikke går på bekostning av muligheten til å gi studenter fra lav-inntektsland en studiemulighet i Norge. NSO mener det er synd at utviklingsgevinsten settes til side for egen internasjonalisering.