Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2017 > Studiestøtte

Studiestøtte

Departement KD
Tema: Lånekassen
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410 – Statens lånekasse for utdanning
Post: 50 – Avsetning til utdanningstipend

 

Forslag 2017 Beløp 6 574 149 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
Vedtatt 2016 Beløp 6 180 079 000
+ / –394 070 000 6,38 2,87

Forklaring:

Heile basisstøtta til studentar i høgre utdanning m.m. blir utbetalt som lån, og inntil 40 pst. av basisstøtta kan bli konvertert frå lån til stipend når utdanninga er gjennomført, jf. forslag til vedtak III nr. 4. Løyvinga på post 50 dekker avsetning til eit fond (konverteringsfondet) som Lånekassen trekker midlar frå etter kvart som lån blir gjorde om til stipend. Ved budsjettering av posten for 2017 blir det lagt til grunn at om lag ti pst. av utdanninga det blir gitt støtte til, ikkje blir bestått og derfor ikkje gir omgjering frå lån til stipend. Utdanningsstipendet blir behovsprøvd mot inntekt og formue. Ved budsjettering av posten er det derfor føresett at delar av omgjeringslånet ikkje blir gjorde om til stipend som følge av behovsprøvinga. Basert på erfaringstal blir avsetninga på posten derfor 19,6 pst. mindre enn det beløpet Lånekassen maksimalt kunne ha sett av til konvertering.


 

Departement KD
Tema: Studielån
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410 – Statens lånekasse for utdanning
Post: 90 – økt lån og rentegjeld

 

Forslag 2017 Beløp 26 045 183 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
Vedtatt 2016 Beløp 24 36 792 3000
+ / –1 677 260 000 6,88 3,36

Forklaring:

Løyvinga på posten dekker samla nye utlån frå Lånekassen i 2017, og berekna renter i løpet av året som ikkje er betalte ved utgangen av året. Nye utlån til kundar samt omgjeringar er berekna til å utgjere om lag 25 mrd. kroner, medan nettoutlån til ubetalte renter er berekna til å utgjere om lag 1 mrd. kroner. Den totale løyvinga på posten blir da om lag 26 mrd. kroner i 2017.


 

Departement KD
Tema: Studiestøtte
Programkategori: 07.80
Kapittel: Kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning
Post: 70 – utdanningsstipend (flyktning, foreldre, sjuke, forsørger)
Forslag 2017 Beløp 2 725 294 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
Vedtatt 2016 Beløp 2 667 568 000
+ / - 57 726 000 2,16 -1,21

Forklaring:

Regjeringen foreslår en innføring av en ekstra uke i studiestøtte som skal utbetales i midten av juni 2017. Denne utbetalingen vil tilsvare om lag 2600,- i måneden.

Kommentar:

NSO er fornøyd med at Regjeringen innfrir opptrappingen til 11 måneder studiestøtte, og innvilger en uke ekstra i studiestøtte som skal utbetales i midten av juni.

Vi er fornøyd med at studentene nå får utbetalt studiestøtte i juni, noe som gjør at studentene kan fokusere mer på studiene i eksamensperioden på slutten av vårsemesteret.


 

Departement Kunnskapsdepartementet
Tema: Studiestøtte
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410
Post: 01 – Driftsutgifter, Statens lånekasse for utdanning
Forslag 2017 Beløp 378 270 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
Vedtatt 2016 Beløp 367 356 000
+ / - 10 914 000 2,97 -0,43

 

Departement KD
Tema: Rentepåslag studielån


 

Kommentar:

Nå er den flytende renten i Lånekassen på 1,756 prosent. Med en økning på 0,35 prosentpoeng vil det utgjøre 2,1 prosent flytende rente. For en låntaker som har fullført 5-årig masterutdanning og har en samlet studiegjeld på 294 000 kroner, vil en renteøkning på 0,35 prosentpoeng bety 581 kroner mer per år, eller ca. 50 kroner mer å betale på studielånet per måned.

Norsk studentorganisasjon erkjenner at det kommer en økning i rentepåslaget. NSO er opptatt av at studiestøtteordningen skal sikre lik rett til utdanning, og ønsker å understreke at det å øke rentepåslaget ikke kan være løsningen på å finansiere opptrappingen til 11 måneder studiestøtte.