Du er her: Student.no > Blogg > Stortingsvalget 2013 > Rødgrønn utdanningspolitikk

04.09.2013 (oppdatert 28.04.2014)

Rødgrønn utdanningspolitikk

Høyere utdanning i Norge trenger ikke et retningsskifte i politikken. Den trenger mer rødt og grønt.

Høyere utdanning er nøkkelen for å nå SVs røde og grønne mål.  Det røde handler om et mer rettferdig samfunn, og det grønne handler om å ta vare på naturen og redusere klimagassutslippene.

La oss begynne med det røde. Utdanning til alle er avgjørende for et godt samfunn.  For den enkelte gir kunnskap muligheter og frihet, og er en kilde til økt innsikt, forståelse og dannelse. For samfunnet er utdanning et verktøy for bærekraftig verdiskaping, maktutjevning, inkludering og et levende folkestyre. SV vil at alle skal ha like muligheter til å ta høyere utdanning uavhengig av bosted, kulturell bakgrunn eller foreldrenes økonomi. Det handler om å bekjempe økonomiske forskjeller og om god studiefinansiering, flere studentboliger og flere studieplasser.

Så til det grønne. Det er ikke mulig å forutse nøyaktig hvilke arbeidsplasser og hva slags kompetanse som skal til for å møte utfordringer 20 eller 50 år fram i tid. Men et par utviklingstrekk er relativt sikre. For det første vil flere jobber vil kreve mer formell utdanning enn i dag, og færre arbeidsgivere vil trenge folk med bare den obligatoriske tiårige skolegangen. For det andre vil de neste 20 årene kreve gode ingeniører, samfunnsvitere og økonomer som planlegger og gjennomfører omstillingen til lavutslippssamfunnet. Norge skal utvikle og ta i bruk grønn teknologi, produsere fornybar energi og ikke minst konstruere en effektiv infrastruktur og kollektivtrafikk for en befolkning i vekst.

SV vil videre. Vi vil bidra til økt forutsigbarhet i kunnskap og forskning ved å innføre en langtidsplan. Planen skal inneholde mål for blant annet forskningsinnsats, stipendiatstillinger, studieplasser og investeringer i bygg og infrastruktur. Vi vil heve kvaliteten på undervisningen og starte en opptrapping av studiefinansieringen.

Jeg mener at norske studenter ikke trenger et retningsskifte i politikken. Norsk studentpolitikk bør inneholde en enda mer offensiv rødgrønn politikk.  I 2009 gikk SV til valg på å bygge 1000 studentboliger i året. Det var i tråd med studentorganisasjonens ønsker. Snart fire år senere ser vi at løftet er overoppfylt og at vi samlet står bak 7801 studentboliger som det er gitt tilsagn til i perioden 2006-2013. I neste periode vil vi bygge minst 2000 studentboliger i året.

Fakta viser at vi satser på forskning og utdanning. Norges forskningsbevilgninger har hatt en vekst på 32 prosent siden 2005, noe som ligger over land som for eksempel store forskningsnasjoner som Tyskland, Storbritannia og Frankrike. Rammebevilgningene til universiteter og høyskoler økt med om lag 2,5 milliarder kroner, noe som utgjør en reell økning på 11,7 prosent. For å møte veksten i ungdomskullene har vi finansiert om lag 23 400 nye studieplasser når de vedtatte økningene er fullt gjennomført i 2017. For å bidra til god kvalitet på utdanning og forskning har SV satset på kunnskapsbygg. Det er satt i gang til sammen 14 nybygg og rehabiliteringsprosjekter ved universiteter og høgskoler, med en samlet kostnadsramme på over 16 milliarder kroner.

Disse formålene er langt viktigere for SV enn økte oljeinvesteringer eller skattekutt i milliardklassen.  Derfor setter vi miljøet og rettferdigheten først. Vi går til valg på å styrke det rødgrønne kunnskapssamfunnet.

Audun Lysbakken

Del dette