Du er her: Student.no > Blogg > Stortingsvalget 2013 > Dannelsen

05.09.2013 (oppdatert 28.04.2014)

Dannelsen

For De Grønne er det viktigste i utdanningspolitikken at utdanningen ses på som et mål i seg selv. Utdanning er et dannelsesprosjekt som bedrer samfunnet som helhet, ikke bare et verktøy for å produsere og reprodusere arbeidstakere. Utdanning av høy kvalitet skal være tilgjengelig for alle – dette er en grunnverdi i samfunnet som vi støtter opp om.

Visjonen
Omstillingen til det grønne samfunnet er også en omstilling fra industrisamfunnet til kunnskapssamfunnet. Det er kritisk at vi har med oss akademikere med høy kompetanse på områder som energi og økologi. Det skal være lett å ta fremtidsretta utdannelser, også for mennesker som i dag jobber innenfor fossil industri. Vi ser at akademia må spille en viktig rolle på veien mot et bærekraftig samfunn. Vi kommer til å trenge nye tanker innen både naturfag, samfunnsfag og humaniora. Fagmiljøene og universitetene må kunne være selvstendige og drivende stemmer i samfunnsdebatten. De Grønne går derfor i mot en økende tendens til å kontrollere hva forskere får drive med.

Studentens rolle
Studentens stilling i samfunnet er viktig. Det er en gruppe som gjennom sitt engasjement og nærhet til kunnskap og kunnskapsutviklingen, tradisjonelt har drevet fram både endring og bedring. Dette er resultat av den dannelsesreisen studentene foretar, og sitt møte og opprør mot det etablerte. Verdien av studenten bestemmes ikke av hvor fort hen fullfører sin utdannelse og går ut i arbeidslivet, men av alt det andre studenten kan tilføre samfunnet. Dette er en naturlig del av vårt mål om å fjerne oss fra ideen om at vår vellykkethet gjenspeiles av hvor fort vi kan få brutto nasjonalprodukt til å vokse. Studenter skaper uvurderlige, immaterielle verdier!

Til tross for studentens viktige rolle har studenten aldri hatt lavere relativ kjøpekraft enn i dag. Dette fører til at tid som skulle vært brukt på å læring, dannelse og skaping, blir brukt på å stå bak kassa på Rimi eller Deli De Luca. Enkelte vil mene at dette er et gode, fordi studente da bidrar til økonomien og får arbeidserfaring. Dette er et instrumentalistisk syn på utdanning og studietid, som skader studentens posisjon og muligheter. Særlig bidrar mangel på studentboliger til den vanskeige økonomiske situasjonen. Når studentene må ut på det private markedet krever det en helt annen økonomisk situasjon. Spagaten mellom arbeidsliv og studentliv er ikke utelukkende negativt, og for mange studieretninger kan dette gi verdifull arbeidserfaringl. Allikevel må det være en mulighet, ikke en nødvendighet.

De Grønne vil også beholde prinsippet om at det skal være gratis å ta høyere utdanning i Norge. Vi avviser muligheten for å ta studieavgift, og ønsker også at universitetene og høyskolene i langt større grad skal gå over til å benytte seg av undervisningsverk publisert under fri lisens. Det vil si at de er tilgjengelige gratis digitalt, og kan endres så lenge opphavspersonene krediteres. Et eksempel på dette er NDLA her i Norge, eller det kjenteprosjektet Boundless. Først og fremst kan dette fases inn i fag der man benytter seg av standardiserte verk.

Forskningens rolle
De siste årene har skillet mellom den profesjonsretta høyskolen og det forskningsbaserte universitetet blitt utvisket. Vi i De Grønne har tro på et fritt universitet som i stor grad styrer sin egen forskning, mens høyskoler fyller behovet for yrkesretta utdanninger. At så mange høyskoler ønsker å oppnå universitetsstatus etterlater et hull i utdanningslandskapet. De Grønne ønsker derfor at høyskolenes og universitetenes forskjellige oppgaver kommer mye tydeligere frem.

Samfunnet har nytte av forskningen, og forskningen blir aller best når den er et samarbeid. Flere og flere benytter seg av såkalt Open Access-policy i forskningen, og tilgjengeliggjør både resultater og rådata. På denne måten blir det enkelt for den ene forsker å plukke opp tråden etter den andre forsker, og også å bruke data på tvers av fagkretsene. De Grønne ønsker å støtte opp om denne typen åpenhet og samarbeid i forskningen. Vi vil derfor at offentlig finansiert forskning skal gå foran og være et utstillingsvindu for Open Access!

Anders Skyrud Danielsen,
Generalsekretær Grønn Ungdom

Del dette