Du er her: Student.no > Blogg > Kvalitet i utdanningen > Studentene fortjener en regjering som satser på kvalitet

06.09.2013 (oppdatert 28.04.2014)

Studentene fortjener en regjering som satser på kvalitet

Studietiden er med oss resten av livet. I løpet av disse årene skal man rekke mye, lære seg et yrke, utvikle seg faglig og ikke minst menneskelig, og bli kjent med nye mennesker. Hva er så politikernes rolle?

I Høyre er vi opptatt av å lede i stort og styre i smått. Det betyr at politikernes oppgave er å legge gode og forutsigbare rammer for universiteter og høyskoler slik at disse kan tilby studentene gode utdanningsmuligheter. Kvalitet er derfor et nøkkelord her.

Høyre vil styrke studiekvaliteten i høyere utdanning slik at studentene får et relevant og faglig sterkt utdanningstilbud. Vi er utrettelig i kampen for høyere ambisjoner og mer kvalitet i høyere utdanning i Norge. Som en del av dette vil vi ha en strategi for å løfte frem universitetsmiljøer i verdenstoppen. Dette vil være inspirerende for studentene, imøtekomme næringslivets behov for kompetanse og bidra til å opprettholde landets konkurransekraft.

Kvalitetsreformen, et første skritt på veien
Man kommer ikke utenom Kvalitetsreformen når man diskuterer høyere utdanning i Norge. Kvalitetsreformen skulle gi bedre kvalitet og mer effektivitet i utdanningen, og økt internasjonalisering i utdanning og forskning.

Det var tverrpolitisk enighet om de grep som ble gjort med reformen som innføring av akkrediteringssystemer basert på intern kvalitetssikring, sakkyndig vurdering og nytt incentivbasert finansieringssystem. Utdanningsinstitusjonene har, gjennom endringer i lov- og regelverk, fått større frihet. I 2004 ble Kvalitetsreformen fullfinansiert med vel 1,1 mrd. kroner. Dette var en finansiering som samsvarte med de kostnader sektoren selv, ved Universitets- og høgskolerådet, hadde beregnet seg frem til.

Hvor er vi nå?
Dessverre begynte de rødgrønne sin regjeringstid med et «hvileskjær» for høyere utdanning og forskning. For meg sier det noe om hvor høyt man prioriterer et saksområde i politikken. Hvileskjæret er ikke rettet opp. Universitets- og høyskolesektoren påpekt et redusert handlingsrom på grunn av manglende kompensasjon for økte kostnader. Dette setter kvaliteten i tilbudet til studentene under press. I tillegg medfører de store ungdomskullene at universiteter og høyskoler har stadig flere studenter som ikke er grunnfinansiert.

Regjeringen har bevilget midler til noen nye studieplasser, men behovet er langt større. Igjen er det tilbudet til studentene som blir salderingsposten. Dette er ikke bærekraftig hverken på kort eller lang sikt.

Studiekvalitet – for hvem?
Studentene er med god grunn opptatt av studiekvalitet. For dem er dette viktig fordi de vil ha et best mulig utdanningstilbud slik at de mestrer kravene arbeidslivet vil stille til dem. Samfunnet som helhet bør være opptatt av studiekvalitet fordi næringslivet og offentlige virksomheter må kunne føle seg trygge på at nyutdannede som ansettes besitter den kompetansen og de kunnskapene de har behov for.

Hva vil Høyre?
Høyre er opptatt av å styrke kvaliteten i norsk høyere utdanning. Skal vi lykkes med å utdanne den arbeidskraften arbeidslivet trenger nå og i fremtiden må vi ha et fremtidsrettet utdanningssystem som holder høy kvalitet. Vi må ha tydelige ambisjoner på vegne av universitetene og høyskolene.  Sammen med Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre fremmet vi forslag i Stortinget om en stortingsmelding om studiekvalitet i høyere utdanning. For en gangs skyld lyttet regjeringspartiene til et godt forslag fra opposisjonen.

Ønsket om å styrke kvalitetet i høyere utdanning er også bakgrunnen for at Høyre gjentatte ganger har etterlyst en mer strategisk styring av sektoren. En slik plan vil gjøre det mulig for institusjonene å prioritere mot tydelige mål. På denne måten blir økt kvalitet i sektoren en realitet. Uten å ha et tydelig mål for hvilken retning vi vil gå i blir det vanskelig å utvikle nødvendige tiltak for å nå målet. Dessverre er ikke dette noe den rødgrønne regjeringen har prioritert nok.

Høyre følger opp dette målet i praksis ved at vi i våre alternative budsjetter konsekvent har foreslått å styrke grunnbevilgningene til universiteter og høyskoler. Dette vil gi institusjonene det handlingsrommet de trenger til utvikle seg videre. Bonusen er at tilbudet til studentene blir bedre.

Med jevne mellomrom må man sjekke at kartet og terrenget stemmer overens. Dette er grunnen til at Høyre vil evaluere strukturen og finansieringen i universitets- og høyskolesektoren, og at kriterier for godkjenning av universiteter og høyskoler må gjennomgås. Vi mener en slik gjennomgang er nødvendig for å støtte opp under målet om et utdanningssystem av høy kvalitet.

Med stjernene i sikte
Det norske utdanningssystemet eksisterer ikke i et vakuum. Norske institusjoner og norske studenter konkurrerer hver dag med institusjoner og studenter i utlandet. Derfor mener Høyre vi må ha en strategi for hvordan vi kan løfte frem universitetsmiljøer i verdenstoppen slik at de kan styrke kvaliteten i norsk høyere utdanning og ta posisjoner internasjonalt. Vi har allerede enkelte miljøer i verdenstoppen innen sine fagfelt, disse må få utviklingsmuligheter. Dette handler også om strategisk markedsføring og profilering av våre fremste miljøer i den internasjonale konkurransen om studenter, unge forskere og forelesere.

Hva står på spill ved valget?
Valget om noen uker står mellom 12 år med rødgrønn regjering eller en borgerlig regjering med nye ideer og bedre løsninger. Studentene som tar fatt på studenttilværelsen nå i høst fortjener en regjering som prioriterer kvalitet i høyere utdanning. Det vil de få med en borgerlig regjering med Høyre i spissen.

Svein Harberg, Høyres talsmann for høyere utdanning

Del dette