Du er her: Student.no > Blogg > #StyringLedelse > Utdanningsledelse

15.04.2015

Utdanningsledelse

Takk for invitasjonen til å være gjesteblogger hos NSO.

Berti Kjeldstad foto NTNUAv Berit Kjeldstad, Prorektor for utdanning ved NTNU

 

Lykke til med det kommende landsmøtet der hovedtema er styring og ledelse av høyere utdanningsinstitusjoner.

Som prorektor for utdanning ved NTNU har jeg gjort meg noen tanker rundt hva som er utfordrende, men også hvilke spennende muligheter som ligger i god utdanningsledelse.

Vi har mange eksterne krav å ta hensyn til, og med utdanningens viktige rolle i å skape fremtidens Norge og verden, er det også mange interessenter og aktører vi ønsker å ha et godt samspill med for å sammen utvikle det vi ved NTNU har satt som visjon: Kunnskap for en bedre verden. Dette kan være krevende. Gjennom god representasjon fra eksterne partnere i samfunns- og næringsliv i diverse råd og utvalg, i kombinasjon med konstruktive studentpolitikere på alle nivå internt i organisasjonen, kan vi følge utviklingen når den skjer og har samtidig godt grunnlag for langsiktige strategier på institusjonsnivå.

NSOs politiske dokument om styring og ledelse i UH-sektoren sier at “God ledelse handler også om hvordan strukturene for utøving av ledelse er innrettet ved institusjonen.“ Strukturer handler om tydelige lederroller, men også muligheter til å motivere og engasjere. Kriterier for hva som gir «forfremming» og opprykk blir viktig for den enkelte. I dagens praksis er det en ubalanse i hvordan man belønner ekstra innsats i forskning og undervisning. Gjennom merittering og vitenskapelig produksjon kvalifiserer man seg fra PhD-grad, postdoc til førsteamanuensis og professor. I dette løpet er god forskningsinnsats helt nødvendig og krav og kriterier er tydelig beskrevet. For vitenskapelig personale som både forsker og underviser må en merittering også innebære at man er mer kvalifisert som underviser.

I dagens praksis ved tilsettinger og forfremminger er det ikke tydelig om eller hvordan ekstra og fremragende innsats på utdanningsområdet påvirker karrieren. Dette blir igjen en utfordring for utdanningsledelsen som ønsker å stimulere og motivere medarbeidere til økt kvalitet. Digitalisering av samfunnet påvirker arbeidsmetoder og muligheter. Vi står ovenfor store endringer i hvordan både undervisere og studenter kan samspille og kommuniserer og ta i bruk nye og mer effektive verktøy. Skal vi lykkes trengs økt kompetanse hos begge grupper. Det må finnes insentiver og mekanismer som belønner økt kompetanse og kvalitet.

Jeg ønsker at studentene blir med på å starte en kulturendring hvor fremragende innsats innen undervisning også teller med i karriere og opprykks løp. Sammen med UiT, Norges arktiske universitet, har vi inne NTNU toppundervisning etablert et nasjonalt prosjekt for utvikling av et system for pedagogisk merittering. Dette har våre forskningstunge universitetsnaboer i Sverige og Finland jobbet med i flere år.

Denne kulturendringen har som mål å fokusere studentens læring. Når studenten lykkes, lykkes universitetene og høyskolene.

Studentene bidrar til kulturendring gjennom sin politiske representasjon på mange nivå. Studentene kan bidra til god utdanningsledelse gjennom å samarbeid med sine underviserne om videreutvikling av utdanningstilbudet, forbedringer og sammen skape økt kunnskap om hva som gir god læring. Studentengasjement er helt nødvendig for at underviser skal bli motivert til å videreutvikle sitt arbeid. Flott at NSO setter ledelse på dagsorden.

 

Del dette