Du er her: Student.no > Blogg > #NSOPrinsipp > Universitets- og høyskolesektoren må være spydspissene i omstillingen av Norge.

14.01.2016

Universitets- og høyskolesektoren må være spydspissene i omstillingen av Norge.

NSOs prinsipprogram skal opp til behandling på årets landsmøte, derfor har vi invitert ungdomspartiene til å blogge om prinsipprogrammet på student.no. I dag er turen kommet til Unge Venstre og leder Tord Hustveit.

Universitets- og høyskolesektoren må være spydspissene i omstillingen av Norge.

De neste årene skal Norge gjennom en stor omstilling. Vi skal bli et nullutslippssamfunn samtidig som vi erstatter petroleumssektoren med nye næringer. I tillegg vil andelen av befolkningen i arbeid minke, så vi blir færre til å gjennomføre omstillingen, og vi er nødt til å integrere en større innvandrerbefolkning.

Skal vi klare dette trenger vi en sterk høyre utdanningssektor som kan gi oss kunnskapen til å gjøre de rette valgene. Disse utfordringen krever at vi strekker oss lengre, og vi trenger helt nye tanker og ideer. Skal vi få til det trenger vi sterke fagmiljøer som kan ligge helt i front på sine områder. Nå vet vi ikke hvordan strukturreformen vil gå, men vi er nødt til å få en bedre arbeidsdeling mellom institusjonene. Det arbeidet vil trolig fortsette de neste årene.

Skal vi klare å utvikle oss videre holder det ikke bare å gjøre det vi driver med i dag bedre. På noen områder er vi nødt til å få til paradigmeskifter. Det kan ikke vedtas politisk men vi kan legge til rette for det gjennom å styrke grunnforskingen og gi større basisbevilgninger til institusjonene.
Det er viktig at vi har en finansiering som sikrer at institusjonene har riktige incentiver. Det må fremme kvalitet og gi de dyktigste forskingsmiljøene i stand til å bli enda bedre. Samtidig må vi styrke undervisningens status og det bør ikke skade forskeres karrière å i perioder bruke mer tid på undervisning. Det er viktig for å sikre bredden og heve kvaliteten på utdannelsene.

De neste årene kommer det globalt til å produseres enorme mengder med ny kunnskap. For et lite land som Norge er det umulig å ligge i front på alle områder, men for å sikre at vi også er koblet på de som er fremst blir internasjonalisering og utveksling viktigere. Her er det en stor jobb å gjøre politisk ved å legge til rette for at det blir lettere å både komme til Norge og å reise ut. Selv om vi kom litt lengre i årets budsjett har vi fremdeles en vei å gå for eksempel for Phd-studenter i utlandet.

Selv om vi har gått 11 måneder studiestøtte har vi en lang vei å gå med studentvelferden. På et overordnet nivå trenger vi en diskusjon om ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåer og studentsamskipnader når det gjelder studentvelferd. Vi må unngå at studenter detter mellom to stoler. Det er også viktig å fortsette arbeidet med styrket studentøkonomi. Skal alle ha like mulighet til å studere på fulltid må studiestøtten opp. En vei jeg tror kan være riktig er å feste den til G. I Unge Venstres program vil vi feste den til 1,5 G, noe som i større grad ville sikret studentene at de ikke faller etter resten av samfunnet.

Høyere utdanning skal levere kvalifisert arbeidskraft som kommer samfunnet til gode. Samtidig har muligheten til å studere, utvikle og formidle kunnskap en egenverdi, og universiteter og høyskoler skal være sitt dannelsesaspekt bevisst. Kvaliteten i norsk høyere utdanningssektor må styrkes for å gjøre norske utdanningsinstitusjoner fortsatt relevante i et mer tjenestebasert, internasjonalt arbeidsmarked. Norske forskningsinstitusjoner har forutsetninger for å bli blant de beste i verden

Tord Hustveit, Leder i Unge Venstre

Del dette