Du er her: Student.no > Blogg > Uncategorized > Flere kommentarer til KUF-komiteens innstilling på kvalitetsmeldingen

05.06.2017

Flere kommentarer til KUF-komiteens innstilling på kvalitetsmeldingen

Tirsdag 30.05.17 la Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (KUF-komiteen) frem sin innstilling på Meld. St. 16 (2016-2017) «Kultur for kvalitet i høyere utdanning». Rett etter innstillingen kommenterte vi på våre hovedsaker i arbeidet med kvalitetsmeldingen, men det var også andre spennende merknader og forslag.

Meritteringssystem

I stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning la regjeringen frem tiltak om at alle utdanningsinstitusjoner skal ha på plass et meritteringssystem i løpet av to år. I meldingen legges det opp til at det blir opp til hver enkelt institusjon å utarbeide dette, alene eller sammen med andre. NSO har ønsket et nasjonalt meritteringssystem, slik at systemene ikke vil bli altfor forskjellige. Vi mener også at dette er viktig for å sikre mobilitet for vitenskapelige ansatte.

Vi synes derfor det er gledelig at Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har fremmet følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen i dialog med institusjonene og organisasjonene i sektoren å utvikle felles, nasjonale rammer for et meritteringssystem som kan bidra til å utvikle og verdsette god undervisning.»

Digital evaluering

Flertallet i KUF-komiteen bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremmet følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen gjøre digital evaluering og vurdering til hovedregelen i høyere utdanning.» De begrunner forslaget med at det vil frigjøre tid, og at det vil gi muligheter til å gi bedre og tettere oppfølging og veiledning til studenter.

Dette er et meget godt forslag. NSO mener at alle innleveringer og eksamener skal innleveres og avlegges digitalt hvor dette er mulig, og at hele eksamensprosessen skal bli digital. Ved å gjøre digital evaluering og vurdering til hovedregelen vil man komme et godt stykke på vei i dette arbeidet.

Karriereveiledning

NSO har lenge vært opptatt av at rådgivningstjenesten i grunnskole og videregående skole, samt karriereveiledningen må bli bedre. Det har vært mye snakk om dette, men lite har skjedd. Vi mener det derfor er positivt at flertallet i KUF-komiteen bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti bemerker at de savner konkrete tiltak og en tettere kobling til karriereveiledning og rådgivningstjenesten i utdanningssystemet. De peker på at det trengs en bedre rådgivningstjeneste i skoleverk og voksenopplæringen, samt at karriereveiledningen må styrkes. De skriver videre at dårlige forkunnskaper og feil forventninger kan føre til frafall. Dette er en bekymring NSO deler.

Arbeidslivsrelevans

NSO mener at et godt samarbeid med arbeidslivet vil stryke utdanningene. Dette er viktig både for at studentene får kjennskap til arbeidslivet som møter de etter endt studie, men også for at arbeidslivet blir kjent med hvilken kompetanse kandidater innehar. Vi mener at alle studenter skal ha mulighet til å ha praksis som en del av studiet, samt at alle skal ha mulighet til å skrive oppgaver i samarbeid med arbeidslivet. Videre mener vi at det er viktig at de vitenskapelige ansatte også stifter bekjentskap med arbeidslivet, blant annet ved at vitenskapelige ansatte skal kunne hospitere i arbeidslivet.

Vi synes derfor det er flott å se at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti bemerker at enda flere studenter bør skrive oppgave i samarbeid med arbeidslivet, at flere skal kunne ta praksis i løpet av studiet, at det skal være mulig med hospitering i arbeidslivet for vitenskapelige ansatte, samt andre måter å knytte sammen akademia og arbeidslivet.

Studiestøtte

I kvalitetsmeldingen foreslår regjeringen å vurdere endringer i studiestøttemodellen. Endringene som vurderes innebærer å se på hvordan studiestøtten kan stimulere til progresjon og fullføring av grader, samt hvordan ordningene kan svare på de fremtidige endringene i studentpopulasjonen. NSO har uttalt skepsis til endringer i studiestøttemodellen som innebærer omgjøring ved fullføring av grad. Bakgrunnen for dette er at vi mener at det ikke skal være insentiver på individnivå og at hensikten med studiestøttemodellen skal være sosial mobilitet. Vi har også uttalt at eventuelle endringer ikke skal innskrenke studentenes rettigheter sammenliknet med dagens modell.

Det er derfor gledelig å se at flere partier har tatt med NSOs innspill og levert følgende merknad: «Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre forutsetter at eventuelle endringer ikke innskrenker studentenes rettigheter i forhold til hvordan støtteordningene fungerer i dag.»

I tillegg advarer Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti om at konvertering av studielån til stipend knyttes til krav om at graden fullføres på normert tid, da det er mange ulike grunner til at noen ikke fullfører på normert tid. Dette er NSO helt enige i.

Det er også gledelig å se at både Venstre og Sosialistisk Venstreparti bemerker at de ønsker å øke studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i staten.

Del dette