Bjørn Olav Østeby – LM 2022

Arbeidsutvalget - Leder

Kandidatskjema

Studiested: Høgskulen på Vestlandet

Epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 48056089

Motivasjon for å stille til dette vervet

I cirka 10 år har jeg vært aktivt medlem i politiske organisasjoner og siden jeg startet å studere i 2016 har jeg vært engasjert i universitets- og høyskolepolitikk. Hele veien har jeg tilegnet meg erfaringer, kompetanse og egenskaper som jeg mener vil være relevant for rollen som leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), og som gjør meg til en egnet kandidat. I tillegg har jeg med meg kunnskap fra studiet som vil være relevant for de organisatoriske sakene innad i NSO. Som studentleder lokalt ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og medlem av sentralstyret i NSO er jeg blitt godt kjent med store deler av den norske studentbevegelsen. Siden da har jeg hatt andre roller som til sammen har gitt meg bred innsikt i universitets- og høyskolesektoren, blant annet som fakultetstillitsvalgt og styremedlem ved HVL, medlem av den lokale klagenemda og medlem av UHRs fagstrategiske enhet for økonomiske og administrative fag.

Gjennom årene har jeg bygget meg opp et nettverk av folk som jobber politisk innenfor sektoren, både lokalt og nasjonalt. Begge deler mener jeg vil være viktige i vervet. Det er ved utdanningsinstitusjonene undervisningen foregår. Som leder i NSO vil jeg derfor prioritere å følge opp lokale studentorgan. Tett kobling til lokale studentorgan, bidrar dessuten positivt med eksempler og innsikt i de nasjonale sakene. Med meg som leder for NSO kan landsmøtet forvente en leder som tar seg tiden til å snakke med og lytte til våre lokale studenttillitsvalgte.

Koronapandemien har hatt stor innvirkning på hele samfunnet vårt, inkludert utdanningssektoren og studentbevegelsen som sådan. Det er kjekt å se at vi er i ferd med å komme tilbake til en mer normal studenthverdag, samtidig som vi må erkjenne at samfunnet på flere områder har endret seg permanent. Det bør ikke være et mål for oss at alt skal bli helt likt som det var tidligere. I den kommende perioden mener jeg blant annet det blir viktig å videreutvikle bruken av digital undervisningsmetodikk, i kombinasjon med fysisk klasseromsundervisning.

Krigen i Ukraina understreker behovet for internasjonal solidaritet og studentengasjement. Dagens studenter er morgendagens ledere og verden står overfor mange utfordringer vi må stå sammen for å løse, ofte med drahjelp fra akademia. Vi trenger en studentbevegelse som kan bidra til større interaksjon på tvers av landegrenser og deltakelse i forskningsprosjekter. Koronapandemien har vist at det lar seg gjøre å utvikle ny kunnskap raskt ved behov. Det samme må vi gjøre for å skape en bærekraftig klode, inkludert fred på kontinentet. Universitets- og høyskolesektoren har hatt en formidabel vekst i antall studenter de siste 40 årene og antallet studenter i høyere utdanning er forventet å øke ytterligere. Dette legger press på sektoren, som samtidig er forventet å levere høyere utdanningskvalitet. Dessuten er den sittende regjeringen opptatt av at utdanning og forskning skal foregå over hele landet, med hovedvekt på norsk fagspråk. Selv mener jeg det er positivt med lokal tilstedeværelse og videreutvikling av norsk fagspråk, så lenge dette skjer i kombinasjon med økt utdanningskvalitet og internasjonal studentmobilitet.

For meg blir det viktig å bidra til kontinuitet i organisasjonen, ved å jobbe videre med prosjekter som allerede er igangsatt. Deriblant vil jeg nevne leiemarkedsundersøkelsen fra 2021. Når cirka 80 prosent av norske studenter, i tråd med vår egen ambisjon om en nasjonal dekningsgrad for studentboliger på minst 20 prosent, fortsatt skal finne seg bolig i det private leiemarkedet, er det naturlig etter min mening at vi også har fokus på deres boforhold. Som leder for NSO vil jeg bidra til å utvikle ny politikk, ved å skape en kultur for å utfordre etablerte normer og regler, med stor takhøyde og et mangfold av meninger. Da ser jeg for meg at vi kan være en studentbevegelse som deltar aktivt i det offentlige ordskiftet, om både levevilkår for studenter og hvordan universitets- og høyskolesektoren skal utvikle seg videre.

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no