En attraktiv studentkommune og fylkeskommune

En attraktiv studentkommune og fylkeskommune

NSOs punktliste for å skape attraktive studentkommuner og -fylkeskommuner

Vedtatt av NSOs sentralstyre (2-22/23) 28. oktober 2022.

Norske kommuner og fylkeskommuner har et stort og viktig ansvar for å skape gode og attraktive studiebyer. Alle studenter uavhengig av hvor de studerer skal oppleve å møte et helhetlig og tilstrekkelig tilbud, og oppleve at kommunene og fylkeskommunene tar ansvar for sine innbyggere, også studentene. Studenter er en ressurs, og kan bidra til å både berike og styrke kommune de studerer i, noe som gir ringvirkninger for stedet, næringslivet, kulturen og lokalsamfunnet.

Norsk studentorganisasjon (NSO) presenterer her en rekke forslag til hvordan norske kommuner og fylkeskommuner kan sette seg selv på kartet som attraktive og gode studiebyer. NSO oppfordrer til å bruke listen i utforming av lokalpolitikk opp mot kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, for den påfølgende valgperioden.

 • EN STORSATSING PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT

Studenter er aktive brukere av byrommet og beveger seg ofte mellom ulike deler av byen. Vi oppfordrer derfor til at det satses på kollektivtilbudet blant annet gjennom å tilby minimum 50 prosent rabatt på både periode- og enkeltbilletter til alle studenter, og ved å satse på et attraktivt rutetilbud mellom utdanningsinstitusjonene og boligområder gjennom hele døgnet.

 • STUDENTBOLIG

Flesteparten av studenter leier boligen de bor i. Vi forventer at norske kommuner og fylkeskommuner legger til rette for at studentsamskipnadene kan bygge studentboliger. Da må kommunene og fylkeskommunene gi studentsamskipnadene tilgang til tomter de kan bygge på, unngå å pålegge for mange og fordyrende rekkefølgekrav, frita studentboliger for eiendomsskatt, stille miljøkrav til bygging og oppgradering av studentboliger og bidra til rask saksbehandling for studentboligprosjekter. Kommuner skal følge opp reguleringer og tiltak for å styrke leieboeres stilling frem til kommune har oppnådd ønsket dekningsgrad på studentboliger.

 • STUDENTRÅD

Studenter som gruppe faller ofte mellom to stoler. En fast møteplass der studenter kan høres i aktuelle saker og løfte egne saker opp mot kommunens og fylkeskommunens politikere er derfor ekstremt viktig. Der hvor det ikke er etablert faste møteplasser, bør politiske myndigheter gå i dialog med de lokale studentdemokratiene for å få dette etablert, gjerne i form av et studentråd. Her ber vi lokalpolitikere om å lære av hverandre ved for eksempel å se til lignende prosjekter eller råd for andre grupper med særinteresser.

 • STYRKING AV STUDENTFRIVILLIGHETEN

Studentfrivilligheten er et av de beste verktøyene vi har for at studenter skal finne tilhørighet og felleskap med sine medstudenter, samt bidrar til styrke studenters psykiske og fysiske helse. Derfor er det viktig at studentfrivilligheten får tilstrekkelig finansiering, samt gode arenaer til å drive sine aktiviteter. Kommunene og fylkeskommunene har mye å tilby, og vi oppfordrer til å gå i dialog med studentfrivilligheten, lytte til deres behov og gi dem den støtten de trenger for å blomstre i deres kommuner og fylkeskommuner.

 • KOMMUNEHELSE TILPASSET STUDENTENE I KOMMUNEN

Det er viktig for studentene å vite at kommunene tilbyr et tilstrekkelig og godt helsetilbud til studentene der de studerer. Det må prioriteres å sikre at studenter i en kommune har tilgang til helsetilbudet de har behov for, og at studenter anerkjennes som den delen av kommunebefolkningen de er.

 • RABATT PÅ KULTURTILBUD

Studenter sin økonomi gir ikke stort spillerom, men studenter bør likevel ha muligheten til å ta del i kulturlivet der de bor. Alle studenter bør derfor få studentrabatt på alle kultur- og idrettsarrangement i kommunen. Kommunene må arbeide målrettet for at studenter benytter seg av og bidrar inn til det kommunale tilbudet.

 • TILRETTELEGGING FOR STUDENTER MED BARN

Mange studenter har eller får barn mens de er studenter. Det er derfor viktig at det kommunale barnehagetilbudet er tilrettelagt for studenter med barn og deres livssituasjon. Det kan være gjennom forlengede åpningstider, eksamenstilpasset tilbud og gratis varmmat for barn til studentforeldre, eller ved at det etableres egne studentbarnehager i regi av studentsamskipnaden. 

 • TILRETTELEGGING FOR PRAKSIS

Kommunene og fylkeskommunene må kunne tilby praksisplasser til studenter, slik at de kan bidra til å bygge kompetanse i kommunen. Dette vil kunne sørge for at praksisen blir lokal og at studentene i større grad vil velge å bosette seg i kommunen og fylkeskommunen etter endt studietid.

 • ARBEIDSPLASSER RETTET MOT STUDENTER

Kommunene og fylkeskommunene skal jobbe for å tilby relevante og lønnet arbeidsplasser, trainee- og internship-programmer, og sommerjobber for studentene i og fra studiebyen. Dette vil kunne bidra til utvikling av kompetansen i kommunen og fylkeskommunen, samtidig som det bidrar til å skape en sterkere tilhørighet mellom studentene og kommunen/fylkeskommunen. 

 • BÆREKRAFTIGE STEDER OG BYER FOR STUDENTER

Studenter og ansatte ved utdanningsinstitusjonene er i stor grad tilstedeværende i kommunens by- og stedsbilde, og er på den måten viktige bidragsytere inn i lokalmiljøet. Studenter er en av lokalsamfunns mest mobile grupper, både innad og på tvers a kommunale- og fylkeskommunale grenser. Campus utgjør ofte store og sentrale områder og er, i tillegg til å være studentenes læringsmiljø og de ansattes arbeidsplass, viktig for flere av kommunens innbyggere. Derfor er det viktig at by- og stedsutvikling på kommunalt nivå også prioriterer grøntområdet til rekreasjon og fritid, samtidig som det legger til rette for mikromobilitet, slik som gang- og sykkelvei.

En atraktive studentkommuner og fylkeskomuner

Kontaktperson


Maika Marie Godal Dam
Leder

E-post: leder@student.no
Tlf: 95792556

Vedlegg


Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no