17. juni 2021

Informasjon om behandlede varslingssaker

Informasjon om behandlede varslingssaker

I dag har Khrono publisert en sak som omhandler tre varslingsaker som er blitt behandlet i NSO i siste uke. På bakgrunn av dette ønsker NSO å gi informasjon om saken. 

– Det skal være trygt å varsle i Norsk studentorganisasjon (NSO), og det skal være stor takhøyde si ifra om ting som ikke er greit. For oss har det derfor viktig å behandle alle sakene på en skikkelig måte, samtidig som vi har ivaretatt alle involverte, NSOs sekretariatsleder Even Ulsnæs

Informasjon om behandlingen av sakene i Norsk studentorganisasjon (NSO) 

Torsdag 10.06.2021, mottok NSO de første to, av det som skulle bli tre varsler mot tillitsvalgte i vår organisasjon. Varslene ble levert gjennom vårt formelle varslingssystem. Kort tid etter at sekretariatet hadde mottatt de to første varslene, kom et tredje varsel, med tilnærmet samme ordlyd, om det samme saksforholdet. To av varslene ble levert anonymt, mens ett av varslene var levert med fullt navn. 

Alle de tre varslene dreide seg om bekymringsmeldinger og rykter knyttet til en mulig liste som beskriver og rangerer kvinnelige tillitsvalgte i NSO etter utseende og andre krenkende kriterier. Ingen av de som varslet hadde selv sett en slik liste, men kun hørt om at den eksisterer.

I henhold til våre retningslinjer for en trygg organisasjon, ble det det nedsatt et varslingsutvalg for å behandle sakene. Utvalget bestod av sekretariatsleder Even Ulsnæs, organisasjonskonsulent Anna Gjersøe Buran og to av medlemmene i arbeidsutvalget, Julie Størholdt Iversen og Annbjørg Pasteur Stø. Før utvalget ble nedsatt ble det gjort en habilitetsvurdering av AU-medlemmene Julie Iversen og Annbjørg Stø. Vurderingen konkluderte med at de begge ble ansett som habile til å vurdere sine kolleger og utvalget ble formelt nedsatt fredag 11. juni.

Det ble bekreftet overfor den kjente varsleren at deres varsel var mottatt og at et varslingsutvalg var nedsatt for å behandle sakene. Utvalget hadde også flere samtaler med den nevnte varsleren for å få mest mulig informasjon om saken. Da to av varslerne var anonyme, hadde ikke utvalget mulighet til å opprette en dialog med disse to.

Etter samtalene med varsler gjennomførte utvalget en rekke undersøkelser og samtaler blant alle navn som var blitt nevnt, og andre som kunne ha vesentlig informasjon om saken. Ingen av disse samtalene resulterte i noe mer informasjon, og ingen kunne bekrefte at de selv hadde sett en slik liste. 

Videre tok utvalget kontakt med de som det var varslet mot, hvor det ble gitt en kort beskrivelse av varselets innhold. De ble også innkalt til et møte med varslingsutvalget 24 timer senere, for å kunne lese en anonymiser versjon av varslene i sin helhet, samt gi sin versjon av saken og gi sine svar på hvordan de forholdt seg til anklagene i varselet.

Søndag kveld, 13. juni ble sakene henlagt, da varslingsutvalgets undersøkelser ikke ga noe informasjon som tilsa at det var noe hold i de bekymringene som ble beskrevet i de tre varslene. De berørte i saken ble raskt informert om varslingsutvalgets konklusjon. Utvalget har også tilbudt profesjonell hjelp og oppfølging av alle de berørte igjennom hele prosessen.

Gjennom hele prosessen har varslingsutvalget hatt en løpende dialog med LNU, for å sikre at alt ble gjort ryddig og skikkelig iht. god organisasjonspraksis i varselsaker. Det er samtidig viktig å understreke at LNU aldri fikk innsyn i selve varslene, men ga råd på et generelt grunnlag.

NSO skal være en trygg organisasjon, hvor det skal være trygt å varsle og si ifra om ting som ikke er greit. Alle som varsler om kritikkverdige forhold, skal bli møtt med respekt og være trygge på at vi som organisasjon behandler alle varsler på en skikkelig måte. Alle de berørte skal være trygge på at vi holder dem godt informert og opptrer på en måte som sikrer konfidensialitet og personvern gjennom hele prosessen. Ingen som varsler, eller blir varslet mot, skal være bekymret for at innholdet i varsler skal bli gjengitt i mediene, eller i andre fora utenfor varslingsutvalget.

Da varslingssakeneNSO mottok nå har kommet i mediaønsker NSO å gi en offentlig orientering av behandlingen av disse varslene. Det er ikke vanlig praksis at varslingssaker blir omtalt eller orientert om internt i organisasjonen eller offentlig. 

Vi håper at alle har forståelse for hvilken belastning en varselssak kan være for alle berørte parter, og vi ber derfor innstendig om at alle gjør det de kan for å sikre varslingsinstituttets integritet og ikke bidrar til ytterligere spekulasjon eller ryktespredning, sier NSOs sekretariatsleder Even Ulsnæs

Vi oppfordrer på generelt grunnlag alle som har opplevd eller har informasjon om brudd på NSOs etiske retningslinjer å si ifra. Man kan også varsle anonymt dersom man ønsker det, uttaler NSOs sekretariatsleder.

Varsling i NSO

NSOs retningslinjer for trygg organisasjon beskriver mottak av varsler og håndtering av saker som innebærer seksuell trakassering, grenseoverskridende seksuell adferd, overgrep ogannen uønsket adferd i NSO. Konfidensialitet, habilitet og kontradiksjon er grunnleggende prinsipper for hvordan NSO skal håndtere varsling.

Skjema for varsling

Om noen har ytterligere spørsmål knyttet til prosessen, varslingsutvalgets arbeid eller saken for øvrig, ta kontakt med sekretariatsleder Even Ulsnæs: 

Even Ulsnæs, sekretariatsleder NSO
Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Telefon: 942 68 721

Kontakt oss


E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no