• Hjem
  • Aktuelt
  • Nyheter
  • Valgkomiteens innstilling til NSOs AU og sentralstyre 2021 – 2022
19 April 2021

Valgkomiteens innstilling til NSOs AU og sentralstyre 2021 – 2022

Valgkomiteens innstilling til NSOs AU og sentralstyre 2021 – 2022

Valgkomiteens innstilling til nytt arbeidsutvalg for Norsk studentorganisasjon (NSO) 2021/22 og sentralstyre i NSO 2021/22.

Valgkomitéens innstilling og begrunnelse: NSOs AU 21/22

Arbeidsutvalget

Til arbeidsutvalget har valgkomiteen hatt fokus på å sette sammen et lag som kan fungere godt sammen, med god dynamikk som både vil trives og prestere politisk. Vi har lagt særlig vekt på kandidatenes politiske forståelse, deres ambisjoner på vegne av dem selv og en organisasjon som har vært heldigital igjen skal tilbake til mer normal drift. Vi har hatt fokus på å sette sammen et arbeidsutvalg som har tydelige visjoner om hvilken retning organisasjonen skal ta, både politisk og organisatorisk. Vi mener de innstilte kandidatene vil utfordre hverandre faglig og politisk, og sammen skape gjennomslag for norske studenter.

I prosessen har valgkomiteen vurdert kandidatenes erfaring, kandidatskjemaer, debatt-og sofaprat, intervjuer, caseoppgaver, refleksjonstekster, samt referansesamtaler for aktuelle kandidater. I tillegg er kjønnsbalanse og geografisk spredning hensyntatt.

Leder

Valgkomiteens flertall innstiller med dissens: Tuva Todnem Lund

Tuva har klare og tydelige mål for hvordan NSO kan bruke bredden av organisasjonen for å skape politiske gjennomslag. Tuva reflekterer godt rundt hvordan man gjennom inkludering av medlemslagene kan skape en sterkere grunnstein i studentbevegelsen. Hun argumenterer med at dette vil skape motivasjon, god rekruttering og politiske gjennomslag, på en måte som valgkomiteens flertall finner overbevisende. Valgkomiteens flertall opplever også at Tuva gjennom innstillingsprosessen har vist at hun er en god representant for organisasjonens medlemslag, og vet hvor skoen trykker. Tuva er tydelig i sin kommunikasjon og fremstår som en omsorgsfull leder som på en god måte vil ivareta kontoret og vil sørge for at arbeidsmoralen holdes oppe. Valgkomiteens flertall mener Tuvas nytenkning og engasjement for NSO og landets studenter vil være det organisasjonen trenger det kommende året.

 

Valgkomiteens mindretall innstiller: Jonas Økland

Jonas har med sin bakgrunn fra arbeidsutvalget i NSO erfaringer og tanker om videreutvikling som valgkomiteens mindretall mener vil være svært verdifullt for organisasjonen det kommende året. Jonas sitter på kvaliteter og kunnskap om organisasjonens drift og interne prosesser mindretallet i valgkomiteen ser som en sterk og positiv kontinuitetsfaktor. Innen ledelse har Jonas gode refleksjoner og kan vise til mye kunnskap og forbedringer både internt på kontoret og for resten av organisasjonen forøvrig. Etter å ha jobbet nasjonalt med velferd- og likestilling har Jonas svært solid kompetanse på et politikkfelt som er både viktig og høyt prioritert av NSO.

Jonas sin styrke er et balansert perspektiv på hvilken rolle NSO skal ta, en klar plan for hvordan man skal bruke medier til å få gjennomslag og hvordan studentbevegelsen kan være en konstruktiv og effektiv kraft i politikken. I det kommende året med blant annet stortingsvalg vil dette være kvaliteter NSO har behov for for å bygge gode relasjoner med et nytt storting og nye politiske samarbeidspartnere.

 

Nestleder

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Herman Siggerud

Herman har allerede sittet to år som fulltidstillitsvalgt og har opparbeidet seg god relevant erfaring. Han har overbevist valgkomiteen om god rolleforståelse for nestlederrollen og hvordan han skal bruke erfaringene fra sine tidligere verv inn i arbeidsutvalget. Med sine solide kunnskaper på det brede feltet av studentpolitiske saker kan han være en god støtte for både leder og resten av arbeidsutvalget. Han har tydelige tanker om hvordan han vil utvikle organisasjonen og politikken videre. Hermans muntlige- og skriftlige kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner er noe vi i valgkomiteen ser på som svært nyttig i rollen som nestleder. Herman er også en positiv og omgjengelig type, noe som valgkomiteen anser som viktige egenskaper i nestlederrollen. I tillegg mener Valgkomiteen at Herman vil være veldig trygg i rollen som leders stedfortreder.

 

Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Vilde Veronica Haukeland

Vilde viser svært god refleksjonsevne og rolleforståelse som fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig. Vilde trekker flere gode paralleller fra hennes erfaring fra tillitsverv og arbeidserfaring som kan hjelpe henne og kollegaer i hverdagen. I møter med valgkomiteen viser Vilde et svært stort engasjement for læringsmiljø og studentene sin hverdag. Vilde har overbevist valgkomiteen om hvordan erfaringene fra pandemien kan bidra til bedre undervisning, både digitalt og fysisk. Vilde fremstår meget trygg og dyktig i intervjusituasjoner og fremstår som en person med gode sosiale egenskaper, noe som vil være viktig i et arbeidsutvalg. Dette er også enormt viktig i møte med politikere og andre aktører i sektoren. Valgkomiteen er sikre på at Vilde er en kandidat som har det NSO trenger for å videreføre det gode arbeidet som har blitt gjort på fagområdet.

 

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Magnus Dybdahl

Magnus har en bred bakgrunn innen relevante fagområder og organisatorisk arbeid som valgkomiteen mener vil være svært verdifullt i rollen som fag- og forskningspolitisk ansvarlig.  Han har overbevist valgkomiteen med stort engasjement for rollen som AU-medlem, samt tydelige tanker om politikk- og organisasjonsutvikling i NSO. Magnus reflekterer svært godt rundt digitalisering og kommer med flere gode ideer til hvordan kompetansen på digital undervisning kan øke undervisningskvaliteten. Etter en helhetsvurdering av kandidaten er valgkomiteen overbevist om at Magnus vil utfylle sine kollegaer på en gode måte. Med gode refleksjoner rundt samarbeid og en rolig tilnærming, vil Magnus være en god kollega og støttespiller i arbeidshverdagen. NSO vil få både en solid fagpolitiker og en inkluderende, tilpasningsdyktig og positiv tillitsvalgt i Magnus.

 

Internasjonalt ansvarlig

Valgkomiteen innstiller på Emily MacPherson

Emily har erfaring fra studentpolitisk arbeid internasjonalt, og hennes erfaringer som internasjonal student gir nye perspektiver NSO kan dra nytte av i arbeidet med både mobilitetsmeldingen og internasjonale samarbeid. Hun har et godt og smittende humør som kan bidra til god stemning på kontoret. Emily viser også til spennende refleksjoner rundt hvordan NSO kan samarbeide med andre internasjonale studentorganisasjoner for å få gjennomslag for god studentpolitikk både i Norge og resten av Europa og verden.

 

Velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig

Valgkomiteen innstiller ingen kandidater

Det var ingen kandidater som stilte til velferds og likestillingspolitisk ansvarlig innen fristen for å bli vurdert av valgkomiteen. Vi i valgkomiteen mener denne rollen er utrolig viktig, og har jobbet hardt for å kunne innstille på et helhetlig arbeidsutvalg. Valgkomiteen har et ansvar for å vurdere og motivere kandidater som har stilt til andre verv, men som kan være aktuelle for denne rollen. Valgkomiteen har derfor spurt kandidater som har stilt til andre verv om de kunne vært aktuelle for velferd- og likestillingspolitisk ansvarlig. Vi i valgkomiteen har vektlagt erfaring, motivasjon, ambisjoner og personlig egnethet. Etter en ekstra runde vurderer valgkomiteen at det ikke er noen aktuelle kandidater med stort nok engasjement eller de rette egenskapene for rollen som velferd- og likestillingspolitisk ansvarlig.

Valgkomitéens innstilling og begrunnelse: NSOs Sentralstyret 21/22

Til sentralstyret var det 12 kandidater som hadde stilt innen fristen for å bli vurdert av valgkomiteen til 13 plasser. Under valgprosessen har valgkomiteen vurdert kandidatskjema og en case bestående av en resolusjon-oppgave og en refleksjonsoppgave om samarbeid. Valgkomiteen har vurdert samtlige kandidater som godt egnede kandidater til sentralstyret, men hatt en individuell evaluering etter deres skriftlig fremstillings- og refleksjonsevne. Ut fra en helhetlig vurdering av kandidatene har valgkomiteen enstemmig innstilt fem kandidater, og innstilt syv kandidater. Dette er basert på den sammensetningen Valgkomiteen mener er best med tanke på samarbeid innad i SST- og i organisasjonen og politiske saker som kandidatene mener er relevante å løfte den kommende perioden.

De enstemmig innstilte kandidatene imponerte valgkomiteen stort i sine skrifte formidlingsevner og overbevist oss om høy motivasjonsfaktor og er som følger:

 

Fem kandidater er enstemmig innstilt.

Olea Magdalene Norseth – UiA

Olea overbeviste valgkomiteen med sine skriftlige og politiske formidlingsevner. Olea har en sterk politisk forståelse og dybdekunnskap organisasjonen vil kunne nyte godt av. Olea har sterke og gjennomtenkte refleksjoner og har overbevist valgkomiteen om at hun vil være en formidabel ressurs for samarbeidet innad i SST.

 

Thomas Finnøy Trouiller – OsloMet

Thomas overbeviste valgkomiteen med sin faglige kompetanse, gode research-evner og dedikasjon til å løse oppgaver. Det er ingen tvil om at Thomas i løpet av det kommende året vil kunne utvikle ny politikk og videreutvikle eksisterende politikk. Thomas har også spennende refleksjoner rundt samarbeid og representasjon og vil være en samlende og god støttespiller for både AU og SST.

 

Johannes Saastad – UiO

Johannes har lang fartstid i studentpolitikken og klarer å vise valgkomiteen at det er her han hører hjemme. Johannes har klare mål og viktige ambisjoner for den kommende perioden i studentbevegelsen. Med Johannes i sentralstyre er det ingen tvil for valgkomiteen at både sektoren, organisasjonen og student-Norge er i gode hender også i neste periode.

 

Maika Marie Godal Dam – UiB

Maika viser seg som en faglig dyktig politiker. Maika har spennende tanker om hva organisasjonen er og kan være. Maika kan vise til praktiske løsninger og nytenkende politikk for organisasjonen. Maika har gode refleksjoner rundt sin rolle som sentralstyremedlem og valgkomiteen er svært positiv til hennes tanker om viktige saker, utfordringer og samarbeid.

 

Jonas Dahlberg Toft – UiT

Jonas overbeviste valgkomiteen om at selv om han har kort fartstid i NSO fortsatt har gjort seg opp flere tanker om hvordan sentralstyret bør fungere. Han reflekterer og argumenterer svært godt for forslag til politiske saker. Han viser evnen til å utvikle ny politikk og kan bidra til gode forslag til behandling på sentralstyrets bord. Valgkomiteen er overbevist om at Jonas vil være en samarbeidsdyktig representant med stå-på vilje.

 

Syv kandidater er innstilt

Anna Emilie Hagen – HVL

Gesine Fischer – HiNN

Kristoffer Eik – UiB

Maria Lehmann – HiØ

Marte Emilie Skjennem – HiØ

Ola Gimse Estenstad – OsloMet

Tina Tufte Holtsdalen – USN

Valgkomiteen mener de innstilte kandidatene vil bidra til et godt og velfungerende sentralstyre.

De innstilte kandidatene er geografisk spredt, innehar kjønnsbalanse, representerer et bredt meningsmangfold og har diverse fartstider i både NSO og studentpolitikken forøvrig. Valgkomiteen er fornøyd med sentralstyre-kandidatenes svar på både case-oppgavene og kandidatskjema, dette gjør oss trygge på at helheten i sentralstyre vil føre til god saksbehandling, god politisk utvikling av organisasjonen og grunnleggende forståelse av studentenes behov, så vel som et godt samarbeid innad, med AU og med organisasjonen forøvrig.

 

https://student.no/content/uploads/2021/04/VK-300x167.png 300w, https://student.no/content/uploads/2021/04/VK-258x144.png 258w" alt="" width="650" height="362" class="size-full wp-image-23964 alignleft" style="box-sizing: border-box; border: none; max-width: 100%; height: auto; display: inline-block; vertical-align: middle; margin-right: 0.9375rem; margin-bottom: 0.9375rem; float: left;" />

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no