24. april 2022

- Vi skal jobbe for at studentene skal få mer å rutte med det neste året

- Vi skal jobbe for at studentene skal få mer å rutte med det neste året

De siste fire dagene har delegatene til Norsk studentorganisasjon (NSO) vært samlet for å vedta ny politikk og velge nye tillitsvalgte. En samlet studentbevegelse har klare prioriteringer for studenthverdagen.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 25/4-21

-Landsmøtet har gitt oss en bestilling om å sikre og utvikle studentenes økonomiske situasjon i regjeringens gjennomgang av studiefinansieringen. Vi skal jobbe for at studentene skal få mer å rutte med det neste året, sier Maika Godal Dam, påtroppende leder av Norsk studentorganisasjon.

Med seg på laget har Maika Godal Dam et nyvalgt arbeidsutvalg for NSO 2022/23:

 • Leder: Maika Godal Dam
 • Nestleder: Simen Oftedahl
 • Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Ina Marie Finnerud
 • Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Jørgen Valseth
 • Velferds‐ og likestillingsansvarlig: Maya-Katrin Skjeldal
 • Internasjonalt ansvarlig: Bjørn Olav Østeby

Det nyvalgte arbeidsutvalget tiltrer sine verv 1 juli 2022.

 Resolusjoner:

 Studentane vil ha CRPD inn i norsk lov!

Norsk studentorganisasjon meiner:

 • at FN konvensjonen om rettar til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD)
  må inkorporerast i Norsk lov

 Les hele resolusjonen her:

 Norske studenter erklærer klima- og naturkrise!

NSO erklærer global klima- og naturkrise. Og ved dette mener NSO at:

 • Klima- og naturkrisen er den største krisen vi som studentbevegelse står ovenfor.
 • Studentbevegelsen, sammen med resten av universitets- og høyskolesektoren,
  skal aktivt jobbe med å motvirke klimaendringer og naturkrise gjennom utdanning, forskning og innovasjon.
 • Det skal implementeres en klimarobust utvikling i universitets- og
  høyskolesektoren, som innebærer å kutte klimagassutslipp, ha forsvarlig drift av
  våre campus, aktivt tilpasse oss klimaendringene og samtidig fremme holdninger
  som støtter opp om en bærekraftig utvikling for mennesker og natur.
 • Det må til en økt satsning på styrking av sosiale sikkerhetsnett, ved å investere i
  bærekraftig infrastruktur for menneskelige samfunn og bevare biologisk mangfold på land og i havet. For å få til dette, må studentbevegelsen jobbe for rettferdighet, sosial likhet, inkludering, mangfold av kunnskap og bærekraftig miljøforvaltning.
 • Norske studenter skal står i solidaritet med de 3,5 milliarder menneskene i verden som lever i områder som gjør dem svært sårbare for klimaendringene.
 • NSO skal jobbe for å styrke representasjon av studenter i flere bærekraftsforum
  med hensikt å påvirke relevante organer i større grad.

 Les hele resolusjonen her:

 Studenters psykisk helse – en varslet katastrofe

 NSO mener at:

 • Samskipnadene må få høyere, mer forutsigbar støtte fra staten for å styrke det
  psykiske helsetilbudet og forebyggende tiltak.
 • Kapasiteten til psykiske helsetilbud rettet mot studenter må økes med mål om
  å senke ventetiden og øke behandlingstilbudet.
 • Det må opprettes flere lavterskeltilbud i form av gruppe-, digitale tjenester og
  samtaletjenester gjennom samskipnaden, som skal ha som fokus å ruste
  studenter med mestringsverktøy for håndtering av hverdagen.
 • Samarbeidet mellom samskipnader og kommuner rundt studenters psykiske
  helse må styrkes, der samskipnadenes tilbud skal være supplerende.
  Samskipnadenes supplerende rolle må spesifiseres i samskipnadsloven.
 • NSO mener at det må bli lettere for frivillige studentorganisasjoner å søke
  økonomiske midler for å skape sosiale arenaer.
 • Sosiale lavterskeltilbud som skaper arenaer hvor studenter kan møtes og
  være i aktivitet er viktige tiltak for å forebygge psykisk uhelse.
  Utdanningsinstitusjonene, samskipnadene og kommunene har felles ansvar
  for å tilrettelegge for dette med økonomiske midler, ressurser og veiledning.

 Les hele resolusjonen her:

 Bedre rettsikkerhet, men ikke på bekostning av utdanningen

NSO mener at:

 • Kunnskapsdepartementet skal ikke innføre ordningen om to sensorer før den har blitt grundig om arbeidet, gjennom tett samarbeid med universitets- og
  høyskolesektoren og studentdemokratiene.
 • Kunnskapsdepartementet skal jobbe aktivt for å reversere konsekvente
  budsjettkutt i universitets- og høyskolesektoren, som påvirker negativt
  studiekvaliteten og utdanningstilbud for studentene.
 • Kunnskapsdepartementet skal utrede to-sensorordningen videre slik at en
  eventuell innføring ikke har negativ påvirkning på utdanningskvalitet eller
  utdanningstilbud.
 • To-sensorordningen må ta hensyn til problematikk rundt fagmiljø med få
  tilgjengelige sensorer, og kan ikke innføres uten at det følger med en bærekraftig
  finansieringsmodell.

Les hele resolusjonen her:

 Vedtakene fra landsmøtet publiseres her:

 

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no