06 March 2022

Resolusjon om krigen i Ukraina 

Resolusjon om krigen i Ukraina 

Resolusjon vedtatt på NSOs sentralstyremøte 4- 2021/22 (04/03-22)

(Text in English) below)

Den 24. februar invaderte Russiske styrker Ukraina fra øst. Dette skjedde dager etter at President Putin anerkjente de Ukrainske regionene Donetsk og Luhansk som uavhengige. Situasjonen for sivilbefolkningen i Ukraina er og har vært preget av frykt og usikkerhet.

Situasjonen har endret seg raskt og har nå blitt en fullskala krig mellom Ukraina og Russland. Hver dag rapporteres det om at en rekke mål som universiteter og myndighetsbygg angripes og sivile liv går tapt. Norsk Studentorganisasjon tar avstand fra at sivile liv blir dratt inn, og tapt, i militære aksjoner.

Invasjonen av Ukraina er et klart brudd på folkeretten og et alvorlig angrep på demokratiet. Flere og flere organisasjoner og land har innført sanksjoner ovenfor Russiske myndighets- og nøkkelpersoner. Det er viktig å understreke at det russiske folk ikke skal klandres for krigen, da det er Russiske myndigheter som skal holdes ansvarlig.

Det Ukrainske folket tvinges på flukt, og vi vil trolig oppleve en stor flyktningstrøm den kommende tiden. Flere av flyktningene vil være studenter som har mistet sin tilhørighet til akademia. Flyktninger og andre som kommer til Norge med akademisk bakgrunn skal gis mulighet til å inkluderes i det akademiske fellesskapet og til å fullføre sine utdanninger. Norske institusjoner har tradisjon for å støtte ordningene Students at risk og Scholars at risk. Dette forventer vi at fortsetter også i denne krigen.

Studenter i Norge fra Russland, Ukraina, Hviterussland og naboland opplever allerede en stor psykisk påkjenning. Vi må derfor forsikre studenten om at de ikke blir sendt ut av Norge.

Det er viktig at Norsk Studentorganisasjon stiller krav og forventninger til norske institusjoner og myndigheter i solidaritet med de som ikke kan kreve eller forvente noe.

Norsk studentorganisasjon;

 • Fordømmer Russlands invasjon som et brudd på folkeretten.
 • Står ved det Ukrainske folket, studenter, personer på flukt og andre som er direktere preget av krigen.
 • Legger press på at alle studenter i de rammede landene skal få lov til å flykte ut av landet.
 • Studenter som tilhører marginaliserte grupper som LHBT+, nedsatt funksjonsevne og med minoritetsbakgrunn er mer utsatte og må ha like mulighet til å flykte og få komme til land de er trygge i.
 • Krever at samskipnadene er behjelpelige og rause når det kommer til internasjonale studenter i Norge som rammes av sanksjoner.
 • Oppfordre til at institusjonene bruker sine internasjonale samarbeid for å motivere til fredsarbeid og diplomatisk arbeid. Og at forsker-til-forsker samarbeid får fortsette.
 • Oppfordrer til at institusjonene, medlemslag og samskipnader, etter beste evne, støtter med midler til humanitær hjelp til Ukraina.
 • Oppfordrer til at det tilrettelegges ett lavterskels samlingspunkt for studenter og ansatte ved Norske institusjoner som er rammet av krigen. Studentene skal ivaretas, og få det de trenger av norske myndigheter, blant annet bolig og økonomisk trygghet.
 • Krever at samfunnet verner om russere i Norge, og er tydelige på at det er russiske myndigheter som driver krig- ikke det russiske folk.
 • Kreve at studenter som flykter til Norge skal få fullføre graden sin ved Norske institusjoner og at Norge oppfordrer til at dette gjøres også i andre land som tar imot studenter på flukt.
 • Bidra til og støtte arbeidet med et felles Europeisk program for Students at Risk og støtte andre land som vil opprette sine egne program.
 • Legger press på at samskipnadene skal tilrettelegge for husing av flyktningfamilier i tomme studentboliger gjennom ferien dersom behovet oppstår.
 • Oppfordrer til at institusjoner og andre skal arbeide for å skjerme utsatte studenter fra media.
 • Skal arbeide for, og legge press på at studenter fra rammede land, særlig Ukrainere, skal få tilbud om gratis samtale og/eller psykologtjeneste via samskipnadene eller vertskommunen.
 • Oppfordrer til at Norske myndigheter fortsetter å støtte Ukraina.
 • Ønsker at Norge skal ta en aktiv del i å opprettholde ett velfungerende studentdemokrati i Ukraina for å ivareta studenters interesser i landet.

 

Resolution about the war in ukraine

Adopted by the Central Board of the National Union of Students in Norway, the 4th of march, 2022.

On the 24th February Russian troops invaded Ukraine from the east. This occurred a few days after President Putin declared the regions of Donetsk and Luhansk as independent. The situation for civil society in Ukraine, is and has been characterised by fear and uncertainty.

The situation has rapidly escalated to a full-scale war between Ukraine and Russia. There are rapports every day that universities and government buildings are targeted and attacked, and civilian lives are being lost. The National Union of Students in Norway (NSO) distance themselves from civilian lives are being dragged into and lost in military operations.

The invasion in Ukraine is a clear breach of international law and a severe attack on democracy. More and more organisations and countries have imposed sanctions against the Russian government and key figures. It is important to emphasize that the Russian people aren’t to blame for the war, as it is the Russian government should be held accountable.

The Ukrainian people have been forced to flee, and we will see a stream of refugees in the near future. Many refugees will be students that have lost their connection to academia. Refugees and others that come to Norway with an academic background should be given the opportunity to be included in the academic community and be able to complete their education. Norwegian institutions have traditionally supported the programmes Students at Risk and Scholars at Risk. We expect this to continue during this war.

Students in Norway from Russia, Ukraine, Belarus, and neighbouring countries are already experiencing a huge psychological strain. We need to assure students that they are not going to be deported from Norway.

It is important that NSO sets clear demands and expectations for the Norwegian government and institutions in solidarity with those that aren’t able to demand or expect anything.

The National Union of Students in Norway;

 • Condemns the Russian invasion as a breach of international law.
 • Stands with the Ukrainian people, students, people fleeing, and others directly affected by the war.
 • Believes that all students in the affected countries should be allowed to flee the country.
 • Believes that students who belong to marginalised groups such as LGBT+, disabled and other minorities are more vulnerable and should have equal opportunities to flee and go to countries where they can be safe.
 • Demands that welfare organisations are helpful and generous when international students in Norway are affected by sanctions.
 • Encourages institutions to use their international partnerships to motivate peace and diplomacy. Researcher to researcher cooperation must continue.
 • Encourages institutions, member unions and welfare organisation to the best of their ability support humanitarian aid for Ukraine. 
 • Encourages Norwegian institutions to enable meeting points for their students and staff who are affected by the war. Students will be taken care of and be given what they need from the Norwegian government, such as with housing and financial security.
 • Demands that society protects Russians in Norway and are clear that it is the Russian government that is at war- not the Russian people.
 • Demand that students who flee to Norway can complete their degrees at Norwegian institutions and that Norway encourages other countries that receive refugees do the same.
 • Contributes to and supports the work around a coordinated European Students at Risk program and supports other countries that wish to set up their own programmes.
 • Puts pressure on the welfare organisations to enable housing for refugee families in vacant student accommodation in holidays as required.
 • Encourages institutions and others to work to protect vulnerable students from the media.
 • Will work for and put pressure on, that students from affected countries, especially Ukraine, receive free counselling and/or psychologist services through welfare organisations or their host municipalities.
 • Encourages the Norwegian government to continue supporting Ukraine.

Wants Norway to actively support maintaining a functioning student democratic body in Ukraine to take care of students’ interests.

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no