Forskning

Analyse og kunnskapsgrunnlag

Departement KD
Tema: Forskning
Programkategori: 07.10
Kapittel: 201 – Analyse og kunnskapsgrunnlag
Post: 21 - Særskilte driftsutgifter
2023 Beløp 280 159 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2022 Beløp 262 261 000
+ / -   17 898 000 6,82 1,93

Forklaring:

Posten finansierer aktiviteter som styrker analyse og kunnskapsgrunnlaget om de sektorene departementet har ansvaret for. Dette inkluderer forskning om og for utdanningssektoren.

Kommentar:

Det er viktig å ha et godt kunnskapsgrunnlag for utformingen av kunnskapspolitikken. Derfor er det bra at det tildeles penger til forskning på utdanning. I år ser vi en solid reell økning, og NSO er positive til at dette er et område som fortsatt satses på. Videre er det positivt at det gis midler til konkrete, både nye og pågående, satsinger hvert år. Det er foreslått bevilgninger til prosjekter som omhandler et bredt spekter av satsinger, deriblant læringsanalyse, digitalisering av høyere utdanning og forskning og spesialpedagogikk.

Langsiktig, grunnleggende forskning

Departement KD
Tema: Forskning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 285 - Norges Forskningsråd
Post: 52 - Langsiktig, grunnleggende forskning
2023 Beløp 1 757 574 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2022 Beløp 1 708 476 000
+ / -   49 098 000 2,87 -1,84

Forklaring:

Langsiktig, grunnleggende forskning, ofte kalt grunnforskning, skal sikre langsiktig, grunnleggende forskning av høy kvalitet, uavhengig av fagområde. Dette er midler som blir tildelt via Forskningsrået, gjennom f.eks FRIPRO – midler.

Kommentar:

De to siste årene har det vært en reell nedgang i bevilgningen til langsiktig, grunnleggende forskning. Det er også situasjonen i år. Her er vi spesielt bekymret for kutt i fri prosjektstøtte og banebrytende forskning (FRIPRO). FRIPRO-midlene har historisk sett hatt større tilslag for yngre forskere. Derfor kan dette ha langsiktige konsekvenser knyttet til rekrutteringen inn til akademia, og satsingen på unge forskertalenter. Vi ser likevel at det i den varslede stortingsmeldingen om gjennomgangen av forskningsfinansieringsystemet, kan komme forslag til endringer knyttet til finansiering av grunnforskning.

Sektoroverskridende og strategiske satsinger

Departement KD
Tema: Forskning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 285 – Norges Forskningsråd
Post: 53 - Sektoroverskridende og strategiske satsinger
2023 Beløp 1 939 694 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2022 Beløp 1 929 508 000
+ / -   10 186 000 0,53 -4,08

Forklaring:

Det har kommet bevilgninger som skal bidra til oppfølging av regjeringas forskingspolitiske prioriteringer i langtidsplanen for forsking og høyere utdanning (LTP). Videre skal det gi fleksibilitet til å gjennomføre langsiktige endringer i forskingssystemet. Posten skal verke mobiliserende, ikke kompenserende. Deretter skal det støtte og bygge opp forsking av høy vitenskapelig kvalitet og forsking med høy samfunnsrelevans.

Kommentar:

Vi mener det er viktig og nødvendig med mer samarbeid på tvers av sektorer ikke mindre. Derfor ser vi det som bekymringsverdig at det enda et år har kommet et kraftig kutt disse satsingene. Det argumenteres for at det er på grunn av den økonomiske situasjonen til Forskningsrådet.

Det viktigste å merke seg ved denne posten er knyttet til kroner og øre, men at det varsles også er verdt å merke seg ved denne posten er at det er varslet en gjennomgang av programmet for forskningsbasert nyskapning (FORNY) og institusjonenes Techonolgy Transfer Offices (TTO). KD foreslår at ordningen i FORNY-programmet med lokale prosjektmidler til TTO-ane blir erstatta i 2023 med ei søkbar ordning i Forskingsrådet retta mot forskingsinstitusjoner, dvs. universitet og høyskoler, forskingsinstitutt og regionale helseforetak. Ordninga skal bidra til å finansiere den tidlige fasen av teknologioverføringsprosessen, dvs. arbeid med evaluering, sikring av rettigheter, patenter og utvikling av idéer og kunnskap, inkludert etablering av nye selskap og entreprenørskapsaktivitet. Her er vil det kreves at FoU-institusjonene tar selv tar ansvar for kommersialiseringsarbeidet i en tidlig fase. KD vil derfor legge til grunn at institusjonene bidrar med egne midler til dette arbeidet.

Det er likevel positivt at tildelingene til senter for fremragende innovasjon (SFI), da det er krav om høy grad av studentmedvirkning i slike sentre.

Forskningsinfrastruktur av nasjonale strategisk interesse

Departement KD
Tema: Forskning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 285 – Norges Forskningsråd
Post: 54 - Forskningsinfrastruktur av nasjonale strategisk interesse
2023 Beløp 787 609 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2022 Beløp 765 607 000
+ / -   22 002 000 2,87 -1,84

Forklaring:

Bevilgningene skal gå til å finansiere relevant og oppdatert forskingsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse. Oppdatert vitenskapelig utstyr og forskingsinfrastruktur er avgjørende for å utvikle forskings- og utdanningsmiljø av høy kvalitet.

Kommentar:

Midlene på posten i forslaget skal hovedsakelig gå til å finansiere Forskningsrådets ordning Nasjonal satsing på infrastruktur, i tillegg til en rekke enkeltprosjekter.

Denne posten er en av postene med store negative avsettinger på grunn av den økonomiske situasjonen i Forskingsrådet. Forskingsrådet estimerer negative avsetninger på om lag 500 mill. kroner på posten ved utgangen av 2023 uten ytterligere tiltak. Forskingsrådet, i dialog med Kunnskapsdepartementet og sektoren, arbeider med tiltak for å bedre situasjonen.

NSO ser likevel med bekymring på usikkerheten og ustabiliteten knyttet til satsingene på forskningsinfrastruktur. Dette er viktige investeringer som har både umiddelbar og langsiktig innvirkning på kvalitet i forskning og utdanning. Derfor må det fortsatt være et høyt nivå av tildelingene til laboratorium, utstyr, databaser og annen forskingsinfrastruktur ved alle institusjonene.

EUs rammeprogram for forskning

Departement KD
Tema: Forskning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 288 – Internasjonale samarbeidstiltak
Post: 73 - EUs rammeprogram for forskning
2023 Beløp 3 657 681 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2022 Beløp 3 284 007 000
+ / -   373 674 000 11,38 6,28

Forklaring:

Posten dekker Norges kontingent til deltakelse i EUs rammeprogram for forsking og innovasjon, Horisont Europa (2021–27), og midler til EUs tiltakspakke for gjenoppbygging etter COVID-19-pandemien, «Next Generation EU», som blir kanaliserte gjennom Horisont Europa. I tillegg dekker posten etterbetalinger for Horisont 2020 (2014–20).

Målet med bevilgningen er høy kvalitet i norsk forsking og flere fremragende og innovative miljø, økt verdiskaping, styrket konkurranse- og innovasjonsevne og bidrag til omstilling. Dette samtidig som at Norge kan handtere store samfunnsutfordringer bedre og bidra til bærekraftsmålene. Videre skal det også stimulere til etableringen av nye samarbeidsmønster på tvers av landegrenser, sektorer og fag.

Departementet foreslår å tildele 3,66 mrd. kroner på denne posten. Tildelingen for Norges bidrag i 2023 er basert på Europakommisjonens budsjett for 2023.

Kommentar:

NSO er positive til Norges deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, fra 2021 til 2027. For å løse samfunnsutfordringer er norske forskningsmiljøer avhengig av å delta i de globale kunnskaps- og forskningsmiljøene. Dette forutsetter mer samarbeid i forskergrupper og forskningsprosjekt på tvers av landegrenser. Det er derfor gledelig å se at satsingen på Horisont Europa og forskningssamarbeid på tvers av landegrenser står sterkt også i årets statsbudsjett.

Tilskudd til etablerere og bedrifter

Departement NFD
Tema: Forskning
Programkategori: 17.20 - Forskning og innovasjon
Kapittel: 2421 – Innovasjon Norge
Post: 50 - Tilskudd til etablerere og bedrifter
2023 Beløp 0(?) Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2022 Beløp 30 000 000
+ / -   - - -

Forklaring:

Denne posten inneholder tilskudd til gründere og næringsliv og vil være hovedposten for å nå Innovasjon Norges delmål om flere gode gründere og flere vekstkraftige bedrifter.

Ordningen STUD-ENT ble overført fra Forskningsrådet, for å samle virkemidlene for etablerere hos Innovasjon Norge. STUD-ENT har som mål å mobilisere til entreprenørskap blant studenter og bidra til å styrke innovasjons- og entreprenørskapskulturen ved universiteter og høyskoler. Ideene må være basert på kunnskap opparbeidet gjennom studiene. STUD-ENT har en ambisjon om 50% kvinnelige prosjektledere og ønsker å jobbe ytterligere med dette fremover. Dette er derfor et viktig virkemiddel for å øke entreprenørskapsaktiviteten blant studenter, og for å få opp andelen kvinnelige gründere.

I statsbudsjettet 2022, ble dette ble gjort for ved å flytte og slå sammen 21 millioner kap. 920, post 50 og 9 mill. kroner fra Kunnskapsdepartementets (KD) kap. 285, post 53 i en ny post.

Kommentar:

NSO er i seg selv ikke negative til at virkemiddelapparatet knyttet til studentinnovasjon- og entreprenørskap blir flyttet fra Forskningsrådet til Innovasjon Norge. Det er likevel bekymringsverdig at STUD-ENT kun er nevnt ved navn i en innledende brødtekst, og verken med midler eller spesifikasjon i forslaget til budsjett.

Dette er svært bekymringsverdig, og vil være en prioritet for NSO å jobbe med å oppklare. STUD-ENT ordningen er helt nødvendig og viktig virkemiddel for å øke entreprenørskapsaktiviteten blant studenter, og for å få opp andelen kvinnelige gründere.

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no