Studiestøtte

Driftsutgifter

Departement KD
Tema: Studiestøtte
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410
Post: 1- Driftsutgifter
2023 Beløp 418 306 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2022 Beløp 409 815 000
+ / -   8 491 000 2,07 -2,60

Forklaring:

Posten omfatter Statens Lånekasses driftsutgifter. Driftsutgifter er de utgiftene som tilhører den løpende driften i virksomheten. Det kan for eksempel være strøm eller lønnskostnader.

Kommentar:

NSO mener det er viktig at Lånekassen kontinuerlig utvikler de ordningene de tilbyr for å holde seg relevante og tilby tjenester av god kvalitet til brukerne. Dette forslaget er en reel nedgang i driftstilskudd og vi mener at Lånekassen skal være sikret midler for å kunne tilby studentene gode tjenester.

Avsetting til utdanningsstipend

Departement KD
Tema: Studiestøtte
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410
Post: 50-Avsetting til utdanningsstipend
2023 Beløp 8 509 308 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2022 Beløp 7 636 102 000
+ / -   873 206 000 11,44 6,33

Forklaring:

Post 50 omfatter studiestøtten som utbetales gjennom Statens lånekasse. Hele basisstøtten til studenter i høyere utdanning blir utbetalt som lån, og inntil 40 % av basisstøtten kan bli konvertert fra lån til stipend når utdanningen er gjennomført. Bevilgningen på post 50 dekker avsetningen til et fond (konverteringsfondet) som Lånekassen trekker midler fra etter hvert som lån blir gjort om til stipend. I denne posten blir også tidspunktet for prisjustering endret, og studiestøtten vil bli justert på et senere tidspunkt som et forsøk på å treffe nærmere den reelle prisveksten.

Kommentar:

NSO mener at studiestøtten skal økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. I dette forslaget vil studenten få ca. 328kr mer i måneden, dette er langt unna våre krav. Denne minimale veksten hjelper lite da prisene øker som de gjør. Vi krever en knytting til grunnbeløpet i folketrygden, for å sikre at studenter får være med i utviklingen som skjer i resten av samfunnet, fremfor prisjusteringen vi blir presentert med i dette forslaget. Justeringen i forslaget er på 2,8%, som for øvrig er det samme som resten av statsbudsjettet, det vil si at studenter ikke har råd til å kjøpe flere nudelpakker i 2023, enn de kunne i 2022.

OBS: Økningen vi ser ellers i studiestøtte-posten kan virke stor, men dette skal fordeles over mange studenter og flere studieplasser, for den enkelte student er dette langt fra nok. Dette legger opp til at studenter må jobbe mer, og studere mindre.

 

Departement KD
Tema: Studiestøtte
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410
Post: 70
2023 Beløp 3 773 257 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2022 Beløp 3 876 622 000
+ / -   -103 365 000 -2,67 -7,12

Forklaring:

Posten omfatter inntektsavhengig stipend, utstyrsstipend, og borteboerstipend til elever og lærlinger i vanlig videregående opplæring, stipend til søkere i høyere utdanning m.m. med nedsett funksjonsevne eller funksjonshemming, og flyktningstipend, foreldrestipend, sjukestipend og barnestipend for alle grupper.

Kommentar:

Her foreslår regjeringen å kutte i andre stipendordninger som ofte treffer grupper som har et særskilt behov for dette. Detter er vi misfornøyd med. Vi krever at studenter med særskilte behov får en studiestøtte som gir muligheten til å betale for helt nødvendige kostnader, uten å være avhengig av ekstrainntekt. Studenter som har blant annet forsørgeransvar, eller har nedsatt funksjonsevne er helt avhengig av en trygg og forutsigbar studiestøtte, som gjør det mulig å fullføre studiene..

 

Departement KD
Tema: Studiestøtte
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410
Post: 71
2023 Beløp 531 804 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2022 Beløp 625 791 000
+ / -   -93 987 000 -15,02 -18,91

Forklaring:

Andre stipend er sum satt av til andre stipendordninger gjennom lånekassen, posten gjelder ulike stipend til dekking av reiseutgifter og skolepenger i innland og utland.

Kommentar:

Det er foreslått en reduksjon i stipendandel for studenter som studerer utenfor Norden, fra 50% på bachelornivå, og 70% på masternivå til 40% i dette budsjettforslaget. Dette er et stort kutt, som kan føre til at færre velger å dra på utveksling. Sett i sammenheng med at det innføres skolepenger for internasjonale studenter, ser vi at dette kan føre til store dempinger på studentmobiliteten for både inn- og utveksling.

Lån og rentegjeld

Departement KD
Tema: Studiestøtte
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410
Post: 90 Lån og rentegjeld
2023 Beløp 37 413 186 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2022 Beløp 34 291 639 000
+ / -   3 121 547 000 9,10 4,11

Forklaring:

Bevilgningen på posten dekker samlet nye utlån fra Lånekassen 2022, og beregnede renter i løpet av året som ikke er betalte ved utgangen av året.

Kommentar:

Denne posten er bare midler satt av til å dekke utlån fra Statens lånekasse, med en reel økning på 4,11% kan det sees i sammenheng med et økende antall studieplasser, samt justeringen i studiestøtten.

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no