Du er her: Student.no > Dokumenter > Handlingsplan for 2020/2021

Handlingsplan for 2020/2021

Vedteke av NSOs landsmøte 2020.

Handlingsplanen er landsmøtet sin plan for hvilke saker Norsk studentorganisasjon skal prioritere det kommende året. Handlingsplanen inneholder de politiske og organisatoriske prioriteringene organisasjonen skal legge vekt på. Handlingsplanen skisserer en prioritering, men er ikke en uttømmende oversikt over organisasjonen sitt arbeid gjennom året.

NSOs politiske prioriteringer for perioden er:

  • Å jobbe for at studentenes rettigheter blir styrket i revideringen av Universitets- og høyskoleloven.
  • Å jobbe for at NSOs valgprioriteringer er sterkt synlig i partienes valgprogrammer for stortingsperioden 2021-2025.
  • Å jobbe for at NSO får gjennomslag for sine krav til statsbudsjettet.
  • Å jobbe for at utdanningskvaliteten og studentvelferden ikke svekkes som en konsekvens av koronasituasjonen, og at erfaringene fra situasjonen brukes til å videreutvikle kvaliteten og velferden for studenter i høyere utdanning.
  • Å jobbe for at sektoren tar sitt ansvar i å nå FN sine bærekraftsmål i samsvar med Agenda 2030, og at sektoren jobber for at verden skal nå måla.
  • Å jobbe for kompetansebygging i sektoren knyttet til digital undervisning og at det tilrettelegges med midler til studenter for å følge den undervisningen.
  • Å jobbe for at det blir investert og forsket på forebyggende tiltak som iverksettes for å bedre studentene sin psykiske helse.
  • Å sikre rettighetene til studenter med tilretteleggingsbehov og studenter med nedsatt funksjonsevne.

 

NSOs organisatoriske prioriteringer for perioden er:

  • Å videreutvikle arbeidet med å styrke medvirkning i organisasjonen.
  • Man skal jobbe for å fremme gode møte- og rekrutteringsarenaer under og etter koronasituasjonen, for å sikre og styrke mangfoldet av studenter i organisasjonen.