Du er her: Student.no > Dokumenter > Mandat for politiske komiteer og fagrådet 2020/2021

Mandat for politiske komiteer og fagrådet 2020/2021

Vedtatt av NSOs sentralstyre 2. juni 2019.

Handlingsplanen regulerer og prioriterer det politiske og organisatoriske arbeidet til NSO. Mandatet er et verktøy for å oppnå målene i handlingsplanen.

Mandat for fagrådet

Revidert av sentralstyret 7. juni 2020

Fagrådet skal arbeide for gjennomslag og løfte NSOs politikk i Universitets- og høgskolerådet (UHR). Fagrådet kan også bli spurt om å gi råd og bistå NSO i arbeid med fagspesifikke saker.

 • Arbeide for gjennomslag og løfte NSOs politikk i Universitets- og høgskolerådet (UHR)  gjennom sine respektive fagstrategiske enheter

Mandat for politiske komiteer

De politiske komiteene kan bli spurt om å bistå arbeidsutvalget i dagsaktuelle saker som angår komiteens ansvarsområde.

Mandat for fag- og forskningspolitisk komité (FFPK)

 • Samarbeide med arbeidsutvalget om å legge fram forslag til revidert forskningspolitisk plattform.
 • Innhente eksempler fra studenter på gode praksisopplegg i høyere utdanning som presenteres i en rapport fra komiteen. Eksemplene bør så langt det lar seg gjøre være fra ulike fagområder, ulike institusjoner, og både fra fag med lange praksistradisjoner og fra tradisjonelle disiplinfag.

Mandat for velferds- og likestillingspolitisk komité (VLPK)

 • Lage en utredning av finansieringen av studenthelsetilbudene til studentsamskipnadene.
 • Gjennomgå og analysere nasjonale strategier fra andre land i Europa (EHEA) for rekruttering, inkludering og mangfold (National Access Plan). Foreslå strategiske tiltak de ser er nødvendig for vår sektor.
 • Kartlegge støtteordninger for studentfrivillighet, studentidrett og studentkultur, og komme med en vurdering på hvilke av disse NSO har mulighet til å påvirke.

Mandat for læringsmiljøpolitisk komité (LMPK)

 • Kartlegge og rapportere institusjoners ulike tiltak for å forhindre uønsket frafall i høyere utdanning, ekskludert tiltak fra studentsamskipnader og andre tilknyttede organer som ikke direkte styres av institusjonene. Komiteen kan vurdere både sektorfrafall og studentflyt mellom institusjonene, og med det også se på nasjonal studentfrafall.
 • Kartlegge studenters tilretteleggingstilbud i høyere utdanning. Herunder se på informasjon og tilgang til tilbudet ved institusjonene, samt hvordan studenter opplever saksbehandlingen.
 • Se på system og rutiner for varsling og tilbakemeldinger på studentenes læringsmiljø. Herunder hvordan disse varslene/tilbakemeldingene blir håndtert, med mål om et notat som skisserer gode og dårlige eksempler på rutiner.

Mandat for internasjonal komité (IK)

 • Kartlegge hvordan UH-sektoren jobber med å implementere bærekraftsmålene i forskning og høyere utdanning og foreslå tiltak for NSO og NSOs medlemslag for å sørge for raskere implementering.
 • Bidra til kampanjer om internasjonal politikk som NSO deltar i, herunder kampanje til støtte for studenter i Vest-Sahara og kampanje om visumkostnader for internasjonale studenter.
 • Utarbeide en «overlevelsesguide» for internasjonale studenter med praktisk informasjon om Norge og å studere her.