Du er her: Student.no > Dokumenter > Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur i NSO

Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur i NSO

Vedtatt av NSOs landsmøte 04.04.2019.

Organisasjonskulturen er det usagte, det man tar for gitt – måtene man gjør ting på i organisasjonen. Norsk studentorganisasjon (NSO) legger til grunn at alle medlemmer respekterer og inkluderer hverandre.

Formålet med dette dokumentet er å ha retningslinjer som fremmer positiv atferd og som dyrker en god organisasjonskultur. Dokumentet fastsetter hvordan tilfeller på uønsket adferd følges opp og hvilke sanksjoner som kan medføre ved brudd på disse prinsippene. Det forventes at alle representanter i NSO følger disse prinsippene:

 • Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves krenkende eller trakasserende.
 • Alle skal føle seg velkommen og sett i NSO og ingen representanter eller deltakere skal komme med uttalelser som kan oppleves som ubehagelig eller diskriminerende.
 • Vise respekt for andres grenser.
 • Bidra til et åpent debattklima der alle skal føle seg velkomne, og der det også tas ansvar for å ytre uenighet på en saklig måte.
 • Bidra til å skape et inkluderende og innbydende miljø for alle deltakere på både formelle og uformelle arenaer.
 • Være til stede og delta på programfestede aktiviteter under seminarer, konferanser og møter, og vise respekt for disse.
 • Ulovlige rusmidler er ikke tillatt på NSOs arrangementer.
 • Ha et ansvarlig forhold til alkohol på NSO sine arrangementer. Press rundt bruk av alkohol skal ikke finne sted.

Tillitspersoner

På alle arrangement (konferanser, møter og seminar) i regi av NSO skal det være tillitspersoner. Tillitspersonene velges på starten av hvert arrangement, etter forslag fra arbeidsutvalget. Alle som deltar på NSOs arrangementer og møter skal være gjort kjent med prinsippene for oppførsel, samt tillitspersonene for de aktuelle arrangementene. Tillitspersonene har hovedansvaret for at disse prinsippene blir overholdt og at det sosiale miljøet på NSOs arrangementer er godt, og kan kontaktes vedrørende brudd eller mulige brudd på ett eller flere prinsipper.

Tillitspersoner på arrangement skal få opplæring og samtale med arrangørene av de ulike møteplassene i NSO.

 • Det skal være minst én tillitsvalgt fra både arbeidsutvalget, sekretariatet og deltakerne.
 • Flere kjønn skal være representert blant de tillitsvalgte.
 • Tillitspersonene og arbeidsutvalget har taushetsplikt.

Varsling og oppfølging

Vi har alle et felles ansvar for å si ifra dersom noen oppfører seg upassende. Skulle det ikke føre noen vei å si fra til vedkommende det gjelder, eller at dette oppleves som vanskelig, skal det alltid varsles til tillitspersonene. Tillitspersonene skal være tilgjengelige for samtale, hvor deltakere kan rådføre seg om hvorvidt et prinsipp er brutt og hvordan bruddet eventuelt skal følges opp. Dersom det er behov for det skal tillitspersonene ta saken videre til arbeidsutvalget. Dersom bruddet gjelder et medlem i arbeidsutvalget vil vedkommende ikke delta i behandlingen av saken. Tillitspersonene rådgir arbeidsutvalget i hvordan saken bør tas videre og om sanksjoner bør iverksettes. Arbeidsutvalget har ansvar for å følge saken videre. Det er også mulig å varsle digitalt, med eller uten navn, på student.no. Varslinger sendes til sekretariatsleder og verneombud i NSO.

 • Dersom det foreligger et mulig brudd på prinsippene eller et varsel, skal det i regi av arbeidsutvalget gjennomføres samtaler med de involverte partene. Enhver situasjon skal forsøkes løses på lavest mulig nivå, gjerne ved samtaler hvor alle involverte parter er tilstede dersom det er hensiktsmessig og forsvarlig ut i fra varselets karakter.
 • Enhver person det foreligger et varsel mot skal gjøres kjent med at et varsel foreligger og innholdet av varselet.
 • Enhver person som varsler om brudd på prinsippene kan varsle anonymt.
 • Arbeidsutvalget skal tilby oppfølging av varsler og den som blir varslet om og sette inn tiltak for ivaretakelse av disse etter at varsel er avgitt.

Konsekvenser ved brudd

Konsekvensene ved brudd på prinsippene for oppførsel og organisasjonskultur skal sees i sammenheng med alvorlighetsgraden av hendelsen. Det er arbeidsutvalget som skal konkludere på hvilke sanksjoner som blir gjeldende ved brudd på prinsippene. Dersom bruddet er av alvorlig karakter og gjelder en tillitsvalgt i organisasjonen, kan det stilles mistillit. Et eventuelt mistillitsforslag skal behandles i henhold til vedtektene og eventuelle øvrige bestemmelser. Dersom det foreligger mistanke om lovbrudd skal politiet kontaktes. Ved brudd på prinsippene kan følgende konsekvenser fremkomme:

 • Dersom et brudd skjer i beruset tilstand kan vedkommende bli nektet å drikke alkohol når vedkommende deltar på arrangement, møter eller seminarer som er i regi av NSO. Dersom dette ikke blir overholdt kan ytterligere konsekvenser tilkomme.
 • Vedkommende kan bli bortvist fra arrangementer og kan bli holdt økonomisk ansvarlig.
 • Vedkommende kan bli utestengt fra fremtidig arrangement over en viss periode. Dette kan også skje i påvente av en konklusjon på konsekvenser dersom et varsel krever dialog over en lengre periode med de involverte partene før det er anledning til å konkludere.
 • Tillitsvalgte kan bli stilt mistillit mot, i henhold til vedtektene.
 • Sanksjoner av varig karakter kan ankes til sentralstyret.
 • Arbeidsutvalget har ansvaret for å konkludere på hvilke sanksjoner som blir gjeldende ved brudd på prinsippene.