Du er her: Student.no > Dokumenter > Retningslinjer for tildeling av frifondsmidler

Retningslinjer for tildeling av frifondsmidler

Vedtatt av NSOs sentralstyre 3. juni 2018.

Det er for tiden ikke mulig å søke om frifondsmidler via NSO.

1. Formål

Midlene skal gå til lokale, organiserte aktiviteter relatert til studentpolitisk arbeid. Aktivitetene må være knyttet til det øverste studentdemokrati ved utdanningsinstitusjonen. Målsetningen for bruk av midlene er å øke interessen for- og engasjementet innen studentpolitikk. Med studentpolitikk menes saker som er i studentenes faglige-, og velferdspolitiske interesse i studietiden.

2. Kriterier for tilskudd

2.1 Øverste studentorgan

Øverste studentorgan (heretter omtalt som medlemmer) ved alle utdanningsinstitusjoner knyttet til Norsk studentorganisasjon kan søke om tildeling av Frifondsmidler.

2.2 Underliggende organ

Underliggende studentorgan eller enkeltstudenter ved utdanningsinstitusjoner knyttet til NSO kan søke om tildeling av Frifondsmidler. Alle søknader må godkjennes og sendes inn av ledelsen ved det øverste studentdemokratiet ved institusjonen.

3. Støtteberettigete tiltak

3.1 Spesielle fokusområder

Studentdemokratiene kan søke støtte til tiltak i forbindelse med NSOs politiske hovedprioriteringer og deltakelse på nasjonale kampanjer i regi av NSO. Søknader til lokale kampanjer skal ikke være i strid med NSOs politiske prioriteringer. Disse tiltakene skal særskilt prioriteres i søknadsbehandlingene.

3.2 Rusmidler

Frifondsmidlene kan ikke benyttes til å dekke utgifter til rusmidler.

3.3 Informasjonsplikt

Tiltak som mottar støtte forplikter seg til å å gjøre Norsk studentorganisasjons bidrag kjent.

4. Tiltak som ikke støttes

4.1 Ordinær drift

Det kan ikke søkes om midler til medlemmets ordinære drift. Med ordinær drift menes utgifter til kontor og rekvisita, lønn og andre tiltak som går på et normalbudsjett, eller tiltak utdanningsinstitusjonen etter lov skal dekke. Dersom medlemmer søker om midler til samme formål eller type arrangement som er arrangert flere ganger kan dette anses som ordinær drift.

4.2 Tiltak utover studentpolitisk arbeid

Det kan ikke søkes om midler til saker som i hovedsak angår andre formål enn studentsaker. Studentsaker er her definert som studentpolitiske målsetninger som er å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter.

4.3 Honorar

Det innvilges ikke støtte til å dekke honorar for eksterne innledere, underholdning eller lignende.

5. Søknad og søknadsbeløp

5.1 Tildelingsperiode

Arbeidsutvalget behandler søknader fortløpende i løpet av sin funksjonsperiode. Alle ordinære søknader må være arbeidsutvalget i hende senest 15. november. Gjenstående midler etter behandling i november fordeles i tråd med § 8.2.

5.2 Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende av arbeidsutvalget. Søknad skal som hovedregel være arbeidsutvalget i hende minimum to – 2 – uker før prosjektstart. Søknader som mottas etter denne fristen må godkjennes av arbeidsutvalget før en eventuell behandling.

Behandlingstid i arbeidsutvalget er 2-3 uker etter søknad er mottatt.

5.3 Søknadsbeløp

5.3.1 Tildelingsmyndighet

Søknader til og med kroner 50 000 kan vedtas tildelt av arbeidsutvalget i NSO. Søknader over kroner 50 000 behandles av sentralstyret og skal være innsendt senest fire – 4 – uker før sentralstyremøte.

I sin fordeling skal arbeidsutvalget tilstrebe å fordele pengene jevnt på alle medlemmer. .

Søker forventes å tilstrebe å finne billigste reisemåte, opphold og bespisning. Søknaden skal inneholde informasjon om hvilke diettsatser og budsjettrammer søknaden innebærer.

5.4 Krav til søknad

Søknader skal inneholde utfyllende opplysninger for prosjektets formål, en prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan og detaljert budsjett. Arbeidsutvalget kan be om ytterligere opplysninger før behandling av søknader. Det må fremkomme av søknaden hvordan den oppfyller fondets formål.

5.5 Svar om tilskudd eller avslag

Svar om tilskudd eller avslag på søknader legges frem for sentralstyret til orientering.

6. Rapportering og utbetaling

6.1 Rapport

Aktivitetsrapport, regnskap og kopi av bilag, samt bilde fra gjennomføringen skal foreligge arbeidsutvalget i skriftlig form senest en – 1 – måned etter at tiltaket er avsluttet. Rapport og regnskap må godkjennes før midlene utbetales.

6.2 Utbetaling

Midler utbetales som hovedregel etterskuddsvis. Medlemmet kan spesielt søke arbeidsutvalget om forskuddsutbetaling. Midler må utbetales innen 1. desember i tilskuddsåret.

6.3 Overskudd og tilbakebetaling

Ved et eventuelt overskudd vil støttebeløpet fra NSO reduseres tilsvarende. Dersom søknadssummen er forhåndsutbetalt, må søker tilbakebetale overskuddet til NSO. Frist for tilbakebetaling er som nevnt i 6.1.

7. Klageadgang

7.1 Klage til arbeidsutvalget

Dersom søker er uenig arbeidsutvalgets behandling av søknad, kan søker klage på avgjørelsen. Skriftlig klage sendes til Arbeidsutvalget senest to – 2 – uker etter svar er mottatt. Klagen må inneholde en begrunnelse.

7.2 Klage til sentralstyret

Dersom arbeidsutvalget avviser en klage, kan søker opprettholde sin klage. Klagen sendes da videre til sentralstyret for behandling. Vedtak i sentralstyret er endelig.

8. Andre forhold

8.1 Informasjon

Arbeidsutvalget plikter å informere om søknadsmulighetene til sine medlemmer. Retningslinjene skal gjøres tilgjengelig for NSOs medlemmer.

8.2 Restmidler

Frifondsmidler som står igjen etter tildelingsåret fordeles flatt som grunnstøtte til de av NSOs medlemmer som melder sin interesse etter forutgående varsel. Restmidlene må betales ut senest 15. desember i tilskuddsåret, og må brukes opp av medlemmene innen 31. mai året etter. Ubenyttede midler må tilbakebetales NSO.

8.3 Administrasjon av midlene

5 prosent av innvilgede midler fra LNU kan benyttes til administrasjon av midlene.