Verv i Universitets- og høgskolerådet

universitets og høgskolerådet

Som representant i Universitets- og høgskolerådet (UHR) er du med å forme utdanningen din på nasjonalt nivå. Alle studenter kan stille til disse utvalgene. NSO dekker eventuelle kostnader til reise og opphold for deltakelse.

Arbeidsutvalget i NSO supplerer fortløpende til ledige plasser.

Om Universitets- og høgskolerådet

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er samarbeidsorganet til universiteter og høyskoler i Norge. UHR sitt arbeid har stor betydning for institusjonenes faglige samarbeid og utviklingen av felles nasjonal utdannings- og forskningspolitikk. UHR er en felles stemme for institusjonene overfor blant annet regjeringen, Kunnskapsdepartementet (KD) og Stortinget.

UHR har mange ulike utvalg som jobber med både overordnede fagstrategiske problemstillinger og fagspesifikke spørsmål.

NSO oppnevner studentrepresentanter til alle disse utvalgene.

Oppgavene som studentrepresentant i Universitets- og høgskolerådet

Som studentrepresentant i et utvalg i UHR deltar du gjennom samlinger og skriftlige innspill. På disse samlingen kommer det representanter fra utdanningsinstitusjonene som tilbyr det aktuelle faget. Du får mulighet til å komme med dine innspill og bidrag til de sakene som utvalget jobber med.

Det varierer hvor mye aktivitet det er i de ulike utvalgene. De fleste utvalgene møtes typisk én til fire ganger i løpet av et studieår.

Studentrepresentantene velges for ett år, fra 1. juli til 30. juni.

Å være tillitsvalgt på vegne av NSO

Fagstrategiske enheter

De fagstrategiske enhetene favner flere ulike fag innenfor et større fagfelt. De fleste medlemmene representerer et fagmiljø ved sin egen utdanningsinstitusjon. På denne måten er enhetene en møteplass for fagmiljøene, hvor felles problemstillinger løftes på et nasjonalt nivå. Enhetene gir også anbefalinger til UHR og utdanningsinstitusjonene.

Som representant i en fagstrategisk enhet er man med å påvirke fagfeltet sitt på nasjonalt nivå, og på tvers av utdanningsinstitusjonene.

Sentralstyret i NSO oppnevner tre studenter til hver av disse enhetene på sitt siste møte før sommeren. Før møtet lager valgkomiteen en innstilling (anbefaling) til sentralstyret om hvem de mener bør velges.

Hver fagstrategiske enhet har også et arbeidsutvalg, hvor én av de tre studentrepresentantene er med på å forberede og behandle saker mellom møtene. Enhetene er organisert i henhold til UHR sine retningslinjer

Studentrepresentantene i de fagstrategiske enhetene utgjør tilsammen NSO sitt fagråd, som får sitt mandat fra sentralstyret.

Fristen for å stille til en fagstrategisk enhet for perioden 2022/2023 er 30. Juni.

Fristen for å stille til en fagstrategisk enhet for perioden 2023/2024 for å bli vurdert av valgkomiteen er 31. mai.

Arbeidsutvalget supplerer til ledige plasser etter 31. mai, jf. listen under.

Du stiller til en fagstrategisk enhet ved å fylle ut et elektronisk skjema:

Still til en fagstrategisk enhet

Fagstrategisk enhet Ledig 2022/2023
UHR-Helse og sosial 0
UHR-Humaniora 1
UHR-Kunst, design og arkitektur 2
UHR-Lærerutdanning 0
UHR-MNT (matematikk, naturvitenskap og teknologi) 2
UHR-Samfunnsfag 0
UHR-Samisk 3
UHR-Økonomi og administrasjon 1

Fagorganer i UHR

Fagorganene dekker spesifikke utdanninger innenfor de ulike fagfeltene. Det er de fagstrategiske enhetene som bestemmer om det skal opprettes et fagorgan for en bestemt utdanning innenfor enhetens fagfelt.

Arbeidsutvalget i NSO oppnevner studentrepresentantene alle fagorganene. NSO har som hovedregel rett til én studentrepresentant til hvert fagorgan i UHR.

Fristen for å stille til et fagorgan for perioden 2022/2023 er opprinnelig 30. juni.

Arbeidsutvalget supplerer fortløpende til ledige plasser etter 30. Juni, jf. listen under.

Du stiller til et fagorgan i UHR ved å fylle ut et elektronisk skjema:

Still til et fagorgan

Fagorganer tilknyttet UHR-Helse og sosial

Fagorgan Ledig 2022/2023
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen audiologi og optometri 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen barnevern 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen bioingeniørfag 0
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen ergoterapi og ortopediingeniørfag (én til ergoterapi og én til ortopediingeniørfag) 2
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen ernæring 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen farmasi 0
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen fysioterapi 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen medisin 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen odontologiske fag 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen psykologi 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen radiografi 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sosialt arbeid og velferdsfag 1
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sykepleie 0
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen vernepleie 1

Fagorganer tilnyttet UHR-Humaniora

Fagorgan Ledig 2022/2023
Nasjonalt fagorgan for allmenn litteraturvitenskap 1
Nasjonalt fagorgan for arkeologi 1
Nasjonalt fagorgan for asiatiske og afrikanske fag 1
Nasjonalt fagorgan for dans 1
Nasjonalt fagorgan for drama -og teatervitenskap 1
Nasjonalt fagorgan for engelsk 1
Nasjonalt fagorgan for filosofi og idehistorie 1
Nasjonalt fagorgan for gresk og latin 0
Nasjonalt fagorgan for historie 1
Nasjonalt fagorgan for kjønnsforskning 1
Nasjonalt fagorgan for kristendomskunnskap og religionsvitenskap 1
Nasjonalt fagorgan for kulturvitenskap og kulturhistorie 1
Nasjonalt fagorgan for kunsthistorie 0
Nasjonalt fagorgan for lingvistiske fag 1
Nasjonalt fagorgan for mediestudier 1
Nasjonalt fagorgan for musikk 1
Nasjonalt fagorgan for nordisk språk og litteratur 1
Nasjonalt fagorgan for norsk som andrespråk 1
Nasjonalt fagorgan for romanske språk og litteratur 1
Nasjonalt fagorgan for slaviske språk 1
Nasjonalt fagorgan for tegnspråk og tolkning 1
Nasjonalt fagorgan for tysk 1
Nasjonalt fagorgan for vitenskap og teknologistudier 1

Fagorganer tilknyttet UHR-Kunst, design og arkitektur

Fagorgan Ledig 2022/2023
Nasjonalt fagorgan for arkitektur og landskapsarkitektur 1
Nasjonalt fagorgan for design 1
Nasjonalt fagorgan for scenekunst og film 1
Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende musikk 0
Nasjonalt fagorgan for visuell kunst 1

Fagorganer tilknyttet UHR-Lærerutdanning

I fagorganene tilknyttet UHR-Lærerutdanning har NSO rett til to (2) representanter.

Fagorgan Ledig 2022/2023
Nasjonalt fagorgan for barnehagelærerutdanningen 2
Nasjonalt fagorgan for faglærerutdanningen 2
Nasjonalt fagorgan for grunnskolelærerutdanningen 1
Nasjonalt fagorgan for lektorutdanningen 2

Fagorganer tilknyttet UHR-Matematikk, naturvitenskap og teknologi

Fagorgan Ledig 2022/2023
Nasjonalt fagorgan for biofag 0
Nasjonalt fagorgan for elektrofag 1
Nasjonalt fagorgan for fysikk (Norsk fysikkråd) 1
Nasjonalt fagorgan for geofag 1
Nasjonalt fagorgan for IKT 1
Nasjonalt fagorgan for kjemi 1
Nasjonalt fagorgan for konstruksjonsfag 1
Nasjonalt fagorgan for matematikk (Norsk matematikkråd) 1
Nasjonalt fagorgan for tverrfaglig teknologi 1

Fagorganer tilknyttet UHR-Samfunnsfag

Fagorgan Ledig 2022/2023
Nasjonalt fagorgan for geografi 1
Nasjonalt fagorgan for idrett og kroppsøving 1
Nasjonalt fagorgan for informasjonsvitenskap 1
Nasjonalt fagorgan for samfunnsøkonomi 1
Nasjonalt fagorgan for sosialantropologi 1
Nasjonalt fagorgan for sosiologi 1
Nasjonalt fagorgan for statsvitenskap 1
Nasjonalt fagorgan for utdanningsvitenskap 1
Nasjonalt fagorgan for globale utviklingsstudier 0
Nasjonalt fagorgan for juridiske fag (to plasser) 0

Fagorganer tilknyttet UHR-Økonomi og administrasjon

Fagorgan Ledig 2022/2023
Nasjonalt fagorgan for bedriftsøkonomisk analyse 1
Nasjonalt fagorgan for administrasjonsfag 1
Nasjonalt fagorgan for regnskaps- og revisjonsfag 1
Nasjonalt fagorgan for etikk, samfunnsansvar og bærekraft 0
Nasjonalt fagorgan for metodefag 1

Fellesstrategiske enheter

De strategiske enhetene er nasjonale samordningsarenaer for medlemsinstitusjonene og gir råd til UHRs styre. UHRs fellesstrategiske enheter dekker institusjonenes felles oppgaver.

Arbeidsutvalget i NSO oppnevner studentrepresentantene til fellesstrategiske enheter. NSO har som hovedregel rett til én studentrepresentant til hver fellesstrategisk enhet i UHR.

Fristen for å stille til en fellesstrategiske enheter for perioden 2022/2023 er 30. juni.

Arbeidsutvalget supplerer fortløpende til ledige plasser etter 30. Juni, jf. listen under.

Du stiller til fellesstrategiske enheter i UHR ved å fylle ut et elektronisk skjema:

Still til fellesstrategiske enheter

Fellesstrategisk enhet Ledig 2022/2023
UHR-Administrasjon 0
UHR-Bibliotek 1
UHR-Forskning 0
UHR.Innovasjon 0
UHR-Museum – Ikke studentrepresentant 0
UHR-Publisering – Ikke studentrepresentant 0
UHR-Utdanning 0

Kontaktperson


Norsk studentorganisasjon

E-post: nso@student.no
Tlf: 22044970

Relaterte artikler


Eksterne lenker


Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no