Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Gjennomføring av landsmøtet

Gjennomføring av landsmøtet

Landsmøtet er et stort møte med opp mot 300 deltakere. Derfor har møtet en fast struktur, og krever god forberedelse av deltakerne.

NSOs vedtekter står det om de formelle rammene for landsmøtet. I tillegg lages det en forretningsorden som regulerer selve gjennomføringen av møtet. Sentralstyret utarbeider et forslag til forretningsorden som blir sendt ut med resten av sakspapirene til landsmøtet.

Hopp direkte til:

Plassering i landsmøtesalen

Stolene i landsmøtesalen er fordelt for å sikre at alle får plass, har god tilgang til talerstolen, er synlig for møteledelsen og sitter samlet i delegasjonene.

Delegater og observatører sitter hver for seg, slik at arbeidet går fortest mulig for tellekorps og møteledelse under voteringer, og for å sikre at det kun er de med stemmerett som voterer i saker. Det blir hengt opp kart over salen ved inngangene sånn at det skal bli lett for deg å finne plassen din.

Bruk av egen PC

Det er anledning til å bruke egen PC/nettbrett/smarttelefon både til levering av endringsforslag og til å stemme i valgene på landsmøtet.

OrdstyrereOrdstyrere/møteledelse

Ordstyrerne (også kalt møteledelsen) gjør en viktig jobb med å lede møtet etter de reglene som landsmøtet er blitt enige om i forretningsordenen. Det er ordstyrerne som tildeler ordet til de som ønsker å si noe i landsmøtet.

Ordstyrerne skal også hjelpe landsmøtet med å sikre at debattene avsluttes innenfor rammene som landsmøtet har satt i tidsplanen.

Deltakelse i debattene

Alle med talerett i landsmøtet kan delta i debattene. Debattene foregår gjennom innlegg fra talerstolen. For å delta i debatt, eller fremme endringsforslag i møtet, må en tegne seg til innlegg og vente til ordstyrerne tildeler en ordet.

Normalt tegner du deg til innlegg ved å trykke på en mentometerknapp. Da kommer navnet ditt opp på en talerliste som er synlig for salen. Mentometerknappene blir utdelt ved møtestart.

Hvis noen allerede har sagt det du hadde tenkt å si, eller du ombestemmer deg, kan du trekke deg fra talerlisten. Det gjør du også med mentometerknappen din.

Talerlisten vises på skjerm slik at du kan se når det er din tur å snakke.
Talerlisten vises på skjerm slik at du kan se når det er din tur å snakke.

Innlegg

Når du tar innlegg er det viktig å forklare tydelig hva du mener, og for eksempel referere til et konkret forslag eller konkrete linjenummer i et dokument, slik at det er lett for landsmøtet å ta stilling til det du sier i innlegget ditt.

Hvis du vet at du vil holde innlegg bør du tegne deg så tidlig som mulig, slik at du rekker å holde innlegget ditt før strek settes i saken (å sette strek vil si at talerlisten stenges for flere innlegg).

Replikk

Replikker er korte kommentarer til innholdet i et innlegg. Vanligvis for å markere uenighet eller oppklare eventuelle misforståelser. Den som har holdt innlegget får mulighet til å gi en svarreplikk. Replikker til et innlegg utveksles før den neste på talerlisten får sitt innlegg.

Replikkene skal kun handle om det som blir sagt i innlegget. Dersom du ønsker en lengre kommentar må du heller tegne deg til innlegg.

TalerstolTalerstolen

Når du vet du er neste på talerlisten, eller har fått replikk, så går du snarest frem og stiller deg på anvist plass ved talerstolen. På denne måten bruker ikke landsmøtet unødig tid på å vente på deg mens du er på vei til talerstolen.

Ta med mentometerknappen og talerkortet ditt til talerstolen. Dersom noen tar replikk på ditt innlegg og du ønsker å gi en svarreplikk, trykker du på mentometerknappen din eller viser talerkortet til ordstyrerne mens replikkene pågår.

Talerkort

Alle får også utdelt talerkort. Talerkortet benyttes dersom du ikke har mentometerknapp, eller at denne av andre grunner ikke kan brukes. Inntegning med talerkort skjer ved at den som ønsker å tegne seg rekker opp talerkortet sitt (høyt opp i været med strak arm, og med tallsiden vendt mot ordstyrerne, så de ser kortet ditt i den store salen).

Talerkortet har to sider: én for innlegg og én for replikk. Disse har ulik farge. Pass på at du viser riktig side til ordstyrerne.

Taletid

Taletiden blir spesifisert i forretningsordenen. Ordstyrere kan foreslå endringer i taletiden for å holde tidsrammen dersom dette skulle være nødvendig. Du må holde deg innenfor taletiden, hvis ikke blir du vist bort fra talerstolen før du får fullført innlegget ditt.

Til orden

Dersom du har behov for å si noe om hvordan møtet gjennomføres, det vil si til forretningsorden, tidsplanen, voteringsordenen eller lignende, kan du tegne deg til orden. Det kan gjøres med mentometerknappen, eller med talerkortet ved å holde en hånd over talerkortet som en «timeout» (tallet ditt mot ordstyrerne, og hånden flatt over skiltet).

Når du tegner deg til orden får du ordet med en gang etter pågående innlegg og replikkveksling. Taletiden er på ett minutt. Dersom du har forslag til endringer eller det er behov for ytterligere debatt om orden, foreslår ordstyrerne en behandling av dette. Det er ikke mulig å ta replikk på slike innlegg.

Levere endringsforslag under møtet

Alle med forslagsrett kan levere endringsforslag til sakene som landsmøtet behandler.

Endringsforslag til de øvrige sakene kan leveres under landsmøtet helt til strek er satt i den aktuelle saken.

Du leverer endringsforslag elektronisk via lenken på siden med sakspapirene.

Forslagstiller må være én eller flere navngitte personer som har forslagsrett, og ikke for eksempel et helt medlemslag.

Alle forslag som leveres i møtet skal fremmes fra talerstolen, før strek settes i saken, slik at alle vet hvilke forslag som er levert inn og kan argumentere for eller mot disse. Forslag som ikke fremmes fra talerstolen blir ikke behandlet.

Møteledelsen kan redigere talerlisten slik at de som skal levere forslag får snakke tidlig i debatten. Dersom du har levert inn forslag i forkant av møtet anses disse som fremmet, fordi alle har hatt mulighet til å lese forslaget og argumentasjonen din.

Du har anledning til å foreslå å trekke forslag som du har fremmet. Da må du gi beskjed enten i et innlegg eller direkte til ordstyrerne. Et forslag kan trekkes hvis ingen med forslagsrett ønsker å opprettholde det.

Redaksjonskomiteer

Redaksjonskomiteene godkjennes av landsmøtet etter innstilling fra sentralstyret. Denne innstillingen gjøres dagen før landsmøtet og blir gjort tilgjengelig for møtedeltakerne.

Redaksjonskomiteene skal innstille på alle innkomne endringsforslag. Det vil si at de gir sin anbefaling om hvilke forslag landsmøtet skal vedta og hvilke som skal avvises.

Redaksjonskomiteene starter sitt arbeid etter at de ulike sakene er ferdig diskutert. Før voteringen starer får redaksjonskomiteene anledning til å holde et innlegg hvor de redegjør for sine vurderinger.

Votering

Votering er å stemme over om et forslag skal vedtas eller ikke. I forretningsordenen står det hvilke krav til flertall som kreves for å vedta et forslag i landsmøtet. Votering landsmøtet 2016

Ved voteringer stenges salen slik at det ikke er mulig å gå ut og inn. Dette er for at en skal være sikker på hvor mange med stemmerett som er i salen og kan avgi stemme. Pass på å finne plassen din før salen stenger.

Alle med stemmerett har egne delegatkort (røde) som de bruker under votering. Votering skjer ved at delegatkortet rekkes opp (høyt opp i været med strak arm, og med tallsiden vendt mot ordstyrerne, så de ser kortet ditt i den store salen). Delegatkort blir utdelt under registreringen. Delegatkortene kan ikke gis til andre uten at dette er godkjent av kontrollkomiteen. Se regler for permisjoner i forretningsordenen.

Når det voteres over endringsforslag til vedtektene legges gjeldende vedtekter til grunn. Det betyr at alle endringer aktivt må voteres inn. Når det voteres over endringsforslag til resolusjoner og politiske plattformer, er det derimot redaksjonskomiteens innstilling som legges til grunn. Da skal man rekke opp stemmeskiltet når man er uenig med redaksjonskomiteen sin innstilling i forslaget.

Det er viktig at du bruker den tiden som settes av til å lese innstillingene i alle sakene, og på forhånd noterer om du er enig eller uenig i hvert enkelt forslag. Du får ikke tid til å lese forslagene under selve voteringen.

Redaksjonskomiteene innstiller på hvert enkelt forslag slik:

  • Vedtas – komiteen innstiller på at forslaget skal bli vedtatt.
  • Avvises – komiteen innstiller på at forslaget skal avvises.
  • Ikke realitetsbehandles – komiteen foreslår at landsmøtet ikke voterer over forslaget.

Merk at for å endre vedtektene må 2/3 av de stemmeberettigede aktivt stemme for endringen.

Dersom det stilles krav til størrelse på flertall for at et forslag skal vedtas, som i vedtektene, fungerer en avholdende stemme som en stemme mot. Det er fordi flertall i disse tilfellene betyr flertallet av alle stemmeberettigede i salen.

Dersom det i en votering ikke er opplagt for ordstyrerne om et forslag har fått nødvendig flertall eller ikke, har et tellekorps ansvar for å telle hvor mange som stemmer for, mot eller avholdende. Der hvor opptelling ikke er nødvendig er det ordstyrerne som gir salen beskjed om resultatet av hver votering.

Dersom det av tidsmessige eller praktiske hensyn skulle være nødvendig, kan ordstyrerne foreslå at delegatene voterer over en gitt mengde forslag samtidig (såkalt blokkvotering).

Personvalg

Valgene på landsmøtet gjennomføres som elektroniske preferansevalg. Alle med stemmerett på landsmøtet kan avgi stemme i personvalgene. Det er mulig å bruke egen PC, nettbrett eller mobiltelefon med internettilgang og en nettleser.

Før hvert valg er det opprop for å kartlegge hvor mange stemmeberettigede det er til stede. Alle stemmeberettigede får deretter utdelt hver sin unike stemmelapp med brukernavn og passord. Denne lappen er viktig å ta godt vare på. Lappene samles inn igjen når valget er ferdig.

Det tildelte brukernavnet og passordet benytter du til å logge inn på en nettside (adressen vises på skjerm i lokalet).

Inne på nettsiden får du opp en liste over alle kandidatene i det aktuelle valget. Disse rangerer du i den rekkefølgen du foretrekker. Nummer 1 er kandidaten du liker best, nummer 2 er kandidaten du liker nest best, og så videre. Du velger selv hvor mange kandidater du vil prioritere i hvert valg.

Det er også mulig å avgi blank stemme gjennom å ikke prioritere noen kandidater i skjemaet. Husk at du må logge inn i systemet og avlevere skjemaet, også dersom du ønsker å avgi blank stemme, slik at antall avgitte stemmer alltid samsvarer med antall stemmeberettigede.

Hvis du trenger hjelp under valget rekker du hånden i været, så kommer det noen for å hjelpe deg.

Forlate salen/permisjoner

Dersom du må forlate salen i løpet av møtet må du søke om permisjon. Dette gjelder om du skal være borte en stund; ikke for toalettbesøk eller lignende. Regler for permisjoner er regulert i forretningsordenen. Permisjonssøknad leveres skriftlig til fullmaktskomiteen via et elektronisk skjema som du finner på siden til sakspapirene.

Hver gang du forlater salen må du levere fra deg stemmeskiltet ditt, slik at det er lett å telle hvor mange som er tilstede i salen, og slik at ingen andre kan stemme med ditt skilt.

Det er god kutyme å befinne seg i salen under debattene selv om de kan bli lange. Slik får du med deg ulike synspunkt i en sak. Du viser også respekt for dem som er på talerstolen, og for landsmøtet som arena for debatt og vedtak.

Informasjon underveis i møtet

Praktisk informasjon vil bli lagt ut på landsmøtets arrangementside på Facebook.

Følg også med på siden med sakspapirene for papirer og endringsforslag som leveres underveis i møtet.

God møtekultur og trivsel

Landsmøtet skal være inkluderende. Ingen skal være engstelige for å gå opp på talerstolen og delta i debattene. Derfor må vi utvise god møtekultur ved å forholde oss til rammene for møtet, og ved å vise respekt for alle deltakerne. For mange er dette første gangen de snakker foran en så stor forsamling.

Tenk på hvordan du ordlegger deg i diskusjonene og hvordan du kan bli oppfattet av andre. Det er viktig å skille mellom sak og person.

Tenk også på hvordan du opptrer i salen mens andre holder innlegg. Mimikk og kroppsspråk kan fort oppfattes på en annen måte enn det som var din intensjon.

På landsmøtet er det et mål å belyse ulike meninger og uenigheter. I tillegg er det et mål at alle skal oppleve at deres meninger blir tatt på alvor. Vi oppfordrer alle til å være aktivt lyttende.

Vi har alle et felles ansvar for at de rundt oss har det bra og er inkludert. Det er viktig å ta hensyn til og respektere hverandre også etter møteslutt.

Det er et felles ansvar å sørge for at møtearenaene vi deltar på er trygge, og at alle ønskes velkommen. Det betyr også at du tar ansvar dersom andre ikke gjør det, for eksempel hvis noen behandles dårlig eller har uønskede opplevelser, og kontakter tillitspersonene for landsmøtet.

Les mer om trivsel på NSOs arrangement:

Festmiddag

På lørdag blir det festmiddag. Da dekkes landsmøtesalen til fest, og det blir underholdning fra scenen.

Eventuell bruk av scenen/mikrofon til sang eller lignende må avtales på forhånd med de som er ansvarlig for festmiddagen. Nærmere informasjon kommer når middagen starter.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) er NSOs daglige politiske ledelse. Arbeidsutvalget forbereder og innstiller på sakene til sentralstyret, som igjen innstiller til landsmøtet. Hele arbeidsutvalget deltar både på landsmøtet og på formøtet.

Sekretariatet

Sekretariatet i NSO er, sammen med landsmøtets hjelpere, ansvarlige for den praktiske tilretteleggingen av møtet.

Under møtet kan sekretariatet kontaktes ved å sende en tekstmelding til infotelefon 942 68 721. Dette er den mest effektive måten å få kontakt dersom du skulle ha praktiske spørsmål, trenger plaster eller lignende.