Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Om NSOs landsmøte 2020

Om NSOs landsmøte 2020

Landsmøtet (LM) er NSOs øverste organ. Her tas de viktigste beslutningene i organisasjonen. Landsmøtet arrangeres én gang i året og består av representanter fra alle medlemslagene i NSO.

Vi oppfordrer spesielt de som deltar som delegat for første gang til å delta på formøtet 27.-29. mars og lese informasjonen godt.

Alle NSOs medlemslag har mulighet til å være representert på landsmøtet. I denne oversikten kan du se hvor mange delegater hvert medlemslag har.

Hopp direkte til:

Deltakere på landsmøtet

Delegater

Delegatene er medlemslagenes representanter på landsmøtet. De har talerett, forslagsrett og stemmerett. Antallet delegater fra hvert medlemslag følger en fordeling som er beskrevet i vedtektenes § 4.3. Totalt har landsmøtet 181 delegater.

Personer som er valgt som delegater fra et medlemslag, samt har blitt bekreftet valgt på et skjema til NSO, får stemmerett og status som delegat.

Observatører

Observatører på landsmøtet har talerett og forslagsrett. I henhold til vedtektenes § 4.5 har landsmøtet følgende observatører:

 • Sentralstyremedlemmer
 • Arbeidsutvalget
 • Kontrollkomiteen
 • Valgkomiteen
 • Komiteer som innstiller direkte til landsmøtet
 • Politiske komiteer
 • Én representant fra hver av de fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet
 • Én representant fra International Students’ Union of Norway (ISU)
 • Én representant fra studentene i styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
 • Én representant for Studentenes og Akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)
 • Én representant fra studentene i styret i Samordna opptak
 • Én representant fra studentene i styret i Lånekassen
 • Én representant fra European Students’ Union (ESU)
 • Én representant fra ANSA
 • Én representant fra Velferdstingene i Norge (ViN)
 • Én representant fra studentene i Samskipnadsrådet

Gjest fra medlemslaget

NSOs medlemslag har også mulighet til å sende én gjest hver til landsmøtet. Medlemslaget dekker i så fall selv reise og opphold for denne gjesten. Det er ikke mulig å melde på mer enn én gjest selv om medlemslaget betaler for gjesten selv.

Gjester har ikke stemme-, forslags-, eller talerett på landsmøtet. Det er imidlertid mulig å melde på en gjest som også står på varalisten, hvis det er ønskelig for medlemslaget.

Saksforberedelser frem mot møtet

Det er sentralstyret som innstiller på de politiske sakene til landsmøtet, det vil si å foreslå hva landsmøtet skal vedta. Sentralstyret har vedtatt en foreløpig saksliste til landsmøtet.

Sentralstyret innstiller på de fleste sakene på sitt møte den 28. februar til 1. mars. Resten av sakene innstilles av sentralstyret den 16. april, dagen før landsmøtet.

Vedtektskomiteen innstiller på innkomne endringsforslag til vedtektene.

Valgkomiteen har ansvar for å finne og innstille på kandidater til valg. Deres arbeid pågår helt frem til landsmøtet starter. Innstillingene fra valgkomiteen blir lagt frem i møtet.

Sakspapirene til landsmøtet sendes ut senest 20. mars til alle som er påmeldt.

Dette skal behandles på møtet

Valg

Landsmøtet velger arbeidsutvalget, sentralstyret og de politiske og organisatoriske komiteene for 2020/2021.

Valgkomiteen innstiller på de fleste valgene. Valgene gjennomføres elektronisk som preferansevalg.

Mer informasjon om valg på landsmøtet kommer.

Vedtektene

Vedtektene er NSOs overordnede reglement. Her reguleres blant annet organisasjonens oppbygning, funksjon, og hvordan de ulike delene av organisasjonen er knyttet sammen.

Alle med forslagsrett på landsmøtet, samt lederne fra medlemslagene, kan levere endringsforslag til NSOs vedtekter. Fristen for å levere endringsforslag til vedtektene er 6. mars. Det er ikke mulig å levere endringsforslag til vedtektene under landsmøtet.

Vedtektskomiteen (VTK) innstiller på endringsforslagene som har kommet inn. Innstillingene sendes ut sammen med sakspapirene.

På landsmøtet legges alltid gjeldende vedtekter til grunn ved behandlingen. Det vil si at alle endringer til vedtektene aktivt må voteres inn med 2/3 flertall.

Forskningspolitisk plattform

I år skal forskningspolitisk plattform revideres. Plattformen utdyper forskningspolitikken fra prinsipprogrammet. NSOs politiske plattformer de er overordnet politiske dokumenter og resolusjoner.

Det er mulig å levere endringsforslag til plattformen både før og under behandlingen på landsmøtet.

Handlingsplan for NSO 2020/2021

Handlingsplanen beskriver hvilke politiske og organisatoriske prioriteringer NSO skal ha den kommende perioden (1. juli 2020–30. juni 2021). Sammen med rammebudsjett er handlingsplanen landsmøtets bestilling til arbeidsutvalget, sentralstyret, komiteene og organisasjonen forøvrig.

Rammebudsjett for NSO 2021

Landsmøtet vedtar de overordnede økonomiske rammene til NSO for kalenderåret 2021. Sentralstyret forholder seg til disse rammene når det senere skal vedtas spesifisert budsjett for 2021.

Regnskap for NSO 2019

Vedtektene sier at NSO sitt årsregnskap skal godkjennes av landsmøtet. I årsregnskapet står det hvordan organisasjonens midler har blitt brukt i 2019. Landsmøtet bestemmer også hvor mye penger det skal settes av til fondene som medlemslagene kan søke midler fra.

Rapport om styring og medvirkning

En arbeidsgruppe har levert en rapport om styring og medvirkning på oppdrag fra sentralstyret. I rapporten foreslås det tiltak som skal fremme medvirkning i NSO. Planen er at rapporten skal bli debattert på landsmøtet.

Du kan lese rapporten her.

Rapporter og orienteringer

Landsmøtet får rapporter fra arbeidsutvalget og de politiske og organisatoriske komiteene som landsmøtet har valgt. Det leveres også en generell årsrapport om aktiviteten i NSO for kalenderåret 2019.

Resolusjoner

En resolusjon er en dagsaktuell uttalelse som utdyper, konkretiserer eller supplerer NSOs politikk.

Alle med forslagsrett på landsmøtet kan levere forslag til resolusjoner. Sentralstyret foreslår hvilke innkomne resolusjoner landsmøtet skal behandle.

Generell politisk debatt

I den generelle politiske debatten er det anledning å løfte aktuelle politiske tema til åpen diskusjon på landsmøtet.

Innmelding av nye saker til landsmøtet

Sentralstyret har laget en foreløpig saksliste til landsmøtet. Forslag til nye saker må sendes på e-post til lm@student.no. Den vedtektsfestede fristen for å foreslå nye saker er 6. mars.

Landsmøtet har en stram tidsplan så det er lurt å kontakte arbeidsutvalget eller sekretariatet i NSO i god tid før 6. mars hvis du ønsker å foreslå en ny sak til landsmøtet.

Forslag til resolusjoner

Forslag til resolusjoner sendes på e-post til lm@student.no innen 15.  mars.

Det er lurt å kontakte arbeidsutvalget eller sekretariatet i NSO hvis du ønsker hjelp til å utarbeide en resolusjon.

Forhåndsinnlevering av endringsforslag

Alle som har forslagsrett på landsmøtet kan også levere endringsforslag i forkant av møtet. Forhåndsinnsendte endringsforslag blir lagt ut på siden sammen med sakspapirene før møtestart. Forslag som er forhåndsinnsendt trenger ikke fremmes fra talerstolen for å bli behandlet av landsmøtet. Det effektiviserer ofte saksbehandlingen på landsmøtet at forslag leveres på forhånd.

Innlevering av forslag gjøres elektronisk. Lenke til forhåndsinnlevering blir å finne på siden til sakspapirene (grønn knapp).

Frist for forhåndsinnlevering av forslag er 12. april.

Endringsforslag til vedtektene må leveres senest 6. mars og kan heller ikke leveres på landsmøtet.