Du er her: Student.no > Nyheter > Studentenes innspill til ny lov for universiteter og høyskoler

11.06.2020

Studentenes innspill til ny lov for universiteter og høyskoler

Foto: NSO
Foto: NSO

Et offentlig utvalg har levert en utredning hvor de foreslår en ny lov for universitetene og høyskolene. Universitets- og høyskoleloven er viktig for oss som studenter da den både sikrer vårt rettsvern og vår studiehverdag. Fredag 05.06.20 gikk fristen for å levere høringsinnspill på den nye loven, og under kommer et utdrag av noen av våre innspill. 

Les NSOs høringssvar

Gjennomslag for eget kapittel om læringsmiljø  – men vi savner innhold

Utvalget har foreslått å lage et eget kapittel om læringsmiljø i ny lov, og en modernisering av begrepet læringsmiljø. Vi i NSO er fornøyde med at noen av våre innspill blir lyttet til, men vi skulle gjerne sett at utvalget strakk seg enda lenger i å styrke studentenes rettssikkerhet. 

NSO har sendt inn et forslag til ny lovtekst på forslaget om læringsmiljø. Forslaget inneholder tydelige minstekrav til institusjonen, slik at det er klart hva studenter kan forvente i studiesituasjonen.  

– For å sikre en felles forståelse av begrepet læringsmiljø, og for at institusjonene skal vite hvordan de skal oppfylle lovens formål, er det viktig at loven også tydeliggjør hvordan vi skal ivareta studentenes læringsmiljø, sikkerhet og vern. Derfor har vi kommet med et forslag vi mener ivaretar studentene på en hensiktsmessig måte, og som sikrer at studentene har en forståelse av hva de har krav på, sier Felipe F. Garcia, nestleder i Norsk studentorganisasjon. 

Utvalget har ikke gjort noen vurderinger på hvorvidt studenter bør dekkes av yrkesskadeforsikring på lik linje med arbeidstakere. Dette mener vi i NSO er synd, og har foreslått at det settes ned en arbeidsgruppe som skal utrede hvordan vi sikrer at studenter blir dekket ved skader på undervisningsstedet, og i undervisningssituasjoner. 

Utvalget har heller ikke gjort noen vurderinger på verneombud for studenter. NSO ønsker at alle studenter skal ha et eget verneombud, og har sendt inn forslag til lovtekst på dette. Verneombudet skal ha en ombudsfunksjon for helse, miljø og sikkerhet, og skal velges eller ansettes i et lønnet verv som ikke overlapper med rollen til tillitsvalgte, studentdemokrati eller studentombudet. 

– Disse to elementene, som utvalget ikke har gjort noen vurdering på, er viktige for å styrke studentenes vern og sikkerhet, og er et viktig steg på veien for å sikre at studenter får rettigheter på lik linje med arbeidstakere, sier Felipe F. Garcia,  nestleder i Norsk studentorganisasjon. 

 

Beste karakter bør være gjeldende

Flertallet i utvalget har foreslått at eventuelle gjentak av eksamen/prøver skal fremgå av vitnemålet. Vi i NSO er uenig med flertallet og støtter mindretallets vurdering om at oppføring av gjentak på vitnemålet vil kunne ha konsekvenser for studentenes møte med arbeidslivet.

Det finnes mange ulike grunner for hvorfor en student trenger å ta opp en eksamen, et tall på vitnemålet vil ikke kunne klare å skille mellom en student som har lest dårlig eller en som går gjennom en vanskelig periode.

Videre ønsker utvalget å presisere at det er siste karakter som skal være gjeldende, ikke den beste. Dette stiller vi oss utenforstående til. I dag reguleres vilkår for gjentak av institusjonene selv, ikke av universitets- og høgskoleloven. 

– Vi ønsker at studenter skal kunne gjenta eksamener for å forbedre seg, denne endringen gjør at det vil straffe seg å ta opp eksamen, sier Felipe F. Garcia, nestleder i Norsk studentorganisasjon. 

 

Ikke flertall for å oppheve forbud mot ansiktsdekkende plagg

Et mindretall av utvalget har foreslått å fjerne forbudet mot ansiktsdekkende plagg som Stortinget innførte i 2018. Vi mener forbudet strider med prinsippet om lik rett til utdanning fordi det kan fungere som et hinder for personer som bruker det til vanlig å ta høyere utdannelse. Dette begrenser menneskers rett til ytrings-, samvittighets- og trosfrihet.

– Vi er skuffet over at utvalgets flertall ikke har satt grunnleggende rettigheter foran frykten for et dekket ansikt. Vi ber stortinget ta utvalgets mindretall og NSOs bekymring på alvor å fjerne dette urettferdige og unødvendige forbudet,  sier Felipe F. Garcia nestleder i Norsk studentorganisasjon.

 

Nytt karakterforslag kan gi økt eksamenspress

Utvalget har i sin utredning foreslått en ny tretrinns karakterskala, hvor de ønsker å innføre nivået “utmerket”, slik at vi får skalaen utmerket/bestått/ikke-bestått. Dette forslaget er vi i NSO kritiske til, da vi mener det vil få uheldige konsekvenser. 

Vi mener at karakterskalaen A-F skal primært brukes for å karaktersette studentenes besvarelser. Bestått/ikke bestått kan likevel benyttes når det er sentralt at studentene har kjennskap til emnets innhold fremfor å se hvilket nivå studentene er på. Derfor mener vi at ved å legge til enda et nivå, slik “utmerket” er, ender vi derimot opp med en ny gradert karakterskala, og vi beveger oss derfor bort fra formålet med bestått/ikke-bestått. 

Når utvalget foreslår å innføre en karakterskala med nivåene utmerket/bestått/ikke-bestått mener vi at dette kun fører til innføring av en mindre nyansert skala enn den vi har i dag. Dette vil kunne bidra til at flere studenter opplever press for å skulle kvalifisere for det øverste nivået. Vi er bekymret for at det vil føre til et større press for å nå toppsjiktet, som igjen vil føre til økt eksamenspress og konkurranse mellom studentene. 

– Vi stiller oss svært kritiske til utvalgets forslag om å tillegge et “utmerket”-nivå til “bestått/ikke-bestått”. Dette forslaget vil kunne både føre til økt eksamenspress, økt konkurranse mellom studenter og økt forvirring for arbeidslivet som skal tolke vitnemål. For forslaget gir vi utvalget karakteren “ikke-bestått”, sier Felipe F. Garcia,  nestleder i Norsk studentorganisasjon. 

 

Innføring av krav om to sensor 

Utvalget mener at en innføring av to sensorer ved gjennomføring og vurdering av eksamen kan bedre studentenes rettssikkerhet ved sensur. Denne vurderingen stiller vi oss bak. Når vi som studenter får våre eksamener vurdert av to sensorer kan vi med større trygghet vite at karakteren er i større grad er satt riktig. Vi støtter utvalgets forslag, og mener at denne endringen er viktig for studentenes rettssikkerhet. 

– Vi har i dag tilfeller hvor påklagde eksamener kan få fra E til B. Dette viser at det er eksisterer ulik tolkning av hvorvidt en eksamensoppgave svarer på oppgaven eller ikke. Ved å innføre to sensorer vil man få dobbelt sett med øyne som kan vurdere en eksamensoppgave. Dette er viktig for studentenes rettssikkerhet, sier Felipe F. Garcia, nestleder i Norsk studentorganisasjon. 

 

 

Del dette