Skip to main content

Om NSO

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 33 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer om lag 250 000 studenter. NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene samt å representere sine medlemslag. NSO er partipolitisk uavhengig.

NSO ble stiftet 1. juli 2010. Organisasjonen er en sammenslåing av de tidligere studentorganisasjonene Norsk Studentunion (NSU) og Studentenes Landsforbund (StL). Hensikten bak sammenslåingen var å skape én felles røst for studentene i Norge.

Hva jobber NSO med?

NSO jobber for at studenter i høyere utdanning skal få mest mulig ut av studiene sine og ha en best mulig studiehverdag. Vårt viktigste prinsipp er at alle skal ha lik rett til å ta høyere utdanning i Norge.

NSOs mål er å være en viktig premissleverandør i alle utdanningsspørsmål, nasjonalt og internasjonalt. NSO driver påvirkningsarbeid opp mot Storting, regjering og andre beslutningstakere innenfor universitet- og høyskolesektoren.  Vi jobber blant annet for å bedre studiestøtteordningene, høyne kvaliteten på utdanningene, øke internasjonalisering i høyere utdanning, for likestilling og mangfold, og vi driver solidaritetsarbeid med studenter i andre land der rettighetene deres er truet.

Les om NSOs politikk her.

Studentens stemme

Fordi NSO representerer flesteparten av studentdemokratiene i landet gjør dette oss til en viktig part og høringsinstans i alle utdanningsspørsmål. Vi har jevnlige møter med Kunnskapsdepartementet og Kirke,- utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget. Vi har også fast representasjon i en rekke offentlige råd og utvalg, slik som Universitet- og høgskolerådet (UHR), styret i Lånekassen, NOKUT og mange andre. NSO er også de norske studentenes stemme i Europa og resten av verden. NSO samarbeider med søsterorganisasjoner i hele Europa, og er en pådriver for at å styrke det internasjonale studentsamarbeidet.

NSO bygger på lange studenttradisjoner i de to forhenværende organisasjonene, og er en mangfoldig organisasjon som representerer studenter ved utdanninger som spenner over et svært bredt felt. Dette gir NSO troverdighet når vi taler studentene sak. Sammen har studentene makt til å påvirke egen studiehverdag!

Engasjer deg du også!