Skip to main content

Høring - Prop. 78L (2023–2024) Endringer i barnehageloven med forskrifter (22.04.2024)

Studentbarnehagers mulighet til å være organisert som del av studentsamskipnadene

NSO takker for muligheten til å komme med innspill på Prop. 78L (2023–2024). Vi vil benytte muligheten til å be Stortinget rydde opp etter regjeringen og sørge for at studentsamskipnadenes barnehager får unntak fra kravet om å være et selvstendig rettssubjekt i barnehageloven.

Regjeringen begrunner det manglende unntaket med at forskrift om studentsamskipnader ikke regulerer et regnskapsmessig skille mellom barnehage og andre studentvelferdstjenester. NSO mener denne argumentasjonen ikke holder. For selv om det ikke er et forskriftsfestet krav, var det også fram til lovendringen praksis å sende inn ett resultatregnskap per barnehage som om det var en selvstendig enhet. NSO foreslår derfor at studentbarnehagene gis unntak i barnehageloven, og at intensjonen om oversikt og kontroll heller ivaretas gjennom et tillegg til § 9 i forskrift om studentsamskipnader.

Videre fremstår det som å gå mot både regjeringen og alle stortingspartienes ønske om at offentlige midler brukt på barnehagetilbud skal komme barna til gode og at flere skal få barn tidlig. Regjeringens konklusjon er også underlig ettersom muligheten for kostnadskontroll og åpenhet er ivaretatt gjennom eksisterende praksis. Samt at studentsamskipnadene ikke har anledning til å ta utbytte av eventuelt overskudd.

NSO ser ingen positive effekter av å ikke frita studentbarnehagene fra dette kravet. Det fører til at offentlige midler til barnehager går til administrasjon og at studentbarnehager legges ned. Færre studentbarnehager medfører at studentforeldrene mister tilgang på viktige tilpassede tilbud. Det kan videre føre til at færre studenter velger å få barn og med det forsterke fødselstallets stup.

Om Stortinget mener alvor med at offentlige midler til barnehagetilbud skal komme barna til gode og at flere skal få barn tidlig, må det ryddes opp.

NSO ber Stortinget unnta studentbarnehager fra kravet om å være et selvstendig rettssubjekt.

 

Last ned som pdf