Skip to main content

Nordisk samarbeidsprogram for utdanning, forskning og språk 2025-2030 (24.04.2024)

Norsk studentorganisasjon (NSO) takker for muligheten til å komme med innspill til utkastet av det nordiske samarbeidsprogrammet for utdanning, forskning og språk 2025-2030. NSO representerer over 270 000 studenter ved norske utdanningsinstitusjoner.

I det følgende høringsinnspillet vil vi i hovedsak kommentere del 4 av samarbeidsprogrammet, altså målene og delmålene for samarbeidet i perioden. Vi kategoriserer delmålene etter hvilket hovedmål de ligger innunder (1.1, 1.2, osv.).


Hovedmål 1: Alle i Norden skal ha tilgang på utdanning av høy kvalitet, fra tidlig alder gjennom hele livet, uavhengig av bakgrunn
NSO ser det som svært positivt at Ministerrådet vektlegger utdanningskvalitet i første hovedmål.

Delmål 1.1: Flere skal ha gode grunnleggende ferdigheter
NSO mener «grunnleggende ferdigheter» bør konkretiseres med eksempler. Utfra norske myndigheter er de fem grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Sett utfra delmål 2, som omhandler digitale ferdigheter, så er vi usikre på om ministerrådet legger samme definisjon til grunn.

Delmål 1.2: Utdanningen skal bidra til å styrke befolkningens demokratiske ferdigheter, kritisk tenkning, digital dannelse og evne til å navigere i en ny media- og informasjonsvirkelighet
Vi støtter alle punktene som tas opp i delmålet, men mener at målet bør deles i to, slik at man kan ha ett delmål som omhandler demokratiske ferdigheter og kritisk tekning, og et annet delmål som omhandler digitale evner. Vi foreslår derfor at dette delmålet omformuleres til:

Delmål 2: Befolkningens demokratiske ferdigheter og evner til kritisk tenkning skal styrkes gjennom medvirkning i utdanning
Delmål 3: Utdanningen skal bidra til å styrke digitale ferdigheter og befolkningens evne til å navigere i en ny media- og informasjonsvirkelighet


Delmål 1.3: Færre skal falle utenfor utdanning og arbeidsliv, blant annet gjennom tidlige
Innsatser
NSO mener at dette punktet til en viss grad overlapper med punktene som er innunder hovedmål 2, og foreslår at punktet vris til heller å omhandle like muligheter til utdanning. Vi foreslår:

Delmål 4: Alle skal ha like muligheter, tilgang og rett til utdanning, uavhengig forutsetninger eller bakgrunn

Vi har ingen kommentarer til delmål 1.4.

Hovedmål 2: Fremtidens utdanninger i Norden skal reflektere samfunnets og arbeidslivets kompetansebehov
Vi støtter meningen i målet, men foreslår at ‘Fremtiden’ strykes fra målet, da det bør være et mål for ministerrådet at også dagens utdanninger reflekterer samfunnets og arbeidslivets kompetansebehov.

Vi har ingen kommentarer til delmål 2.1.

Delmål 2.2: Flere skal få bedret stillingen sin på arbeidsmarkedet gjennom etter- og
videreutdanning og økt bruk av validering
NSO er usikre på hva ministerrådet legger i begrepet ‘validering’. Hvis det her siktes til formalisering av kompetanse, så oppfordrer vi til at setningen omformuleres slik at dette blir tydeliggjort.

Vi har ingen kommentarer til delmål 2.3.

Delmål 2.4: Flere skal gjennomføre en utdanning og få en god inngang til inkluderende og
likestilt arbeidsliv
Dette delmålet mener vi at overlapper med delmål 1.3, som også omhandler at flere skal gjennomføre utdanning, selv om det er vinklet mot utenforskap. Vi foreslår følgende formulering som fokuserer på arbeidslivet, basert på teksten under delmålene:

Delmål 4: Norden skal samlet motvirke utenforskap og marginalisering, og arbeide for et inkluderende og likestilt arbeidsliv

Vi har ingen kommentarer til hovedmål 3, delmål 3.1 og delmål 3.2.

Delmål 3.3: Det nordiske samarbeidet om forskningsinfrastruktur skal fremmes
Vi mener velutviklet og effektiv forskningsinfrastruktur er essensielt for forskning og internasjonalt samarbeid, og mener derfor at ministerrådet bør være mer ambisiøse i sin målsetting. Vi anbefaler derfor at det settes som mål at forskningsinfrastrukturen skal videreutvikles, ikke bare fremmes.

Delmål 3.4: Det skal være gode rammevilkår for forskere i Norden, inkludert kjønnsbalanse i akademia og muligheter for unge forskere.

Vi støtter intensjonen i målet, men reagerer på at kjønnsbalanse i akademia her omtales som et rammevilkår. Vi foreslår at målet omformuleres, for eksempel ved at man benytter siste setning i teksten under delmålene:

Delmål 4: Norden skal være en attraktiv forskningsregion med gode rammevilkår for å utøve forskning, uavhengig av kjønn, alder og funksjonsevne.

Delmål 3.5: Norden skal ha forskning basert på prinsipper som akademisk frihet, forskningsintegritet, ansvarlig forskningspraksis, åpen vitenskap og forskningssikkerhet.
Her reagerer vi også på formuleringen, og ønsker å foreslå følgende:

Delmål 5: Akademisk frihet, integritet, åpenhet og ansvarlig praksis skal ligge til grunn for all nordisk forskning.

Vi har ingen kommentarer til hovedmål 4, delmål 4.1 og delmål 4.2.

Delmål 4.3: De nordiske landene skal sikre at Nordens samfunnsbærende språk, nasjonale minoritetsspråk og tegnspråk skal utvikles og forbli levende
Her foreslår vi at ministerrådet også legger inn fagspråk, da utviklingen av de nordiske fagspråk er et viktig satsningsområde innenfor norsk utdannings- og forskningspolitikk. Vi foreslår:

Delmål 3: De nordiske landene skal sikre at Nordens samfunnsbærende språk, fagspråk, nasjonale minoritetsspråk og tegnspråk skal utvikles og forbli levende

Vi har ingen kommentar til hovedmål 5.

Delmål 5.1: Norden skal styrkes som en strategisk viktig region ved å dele erfaringer og se
nordiske problemstillinger i sammenheng med europeisk og internasjonal politikkutvikling
Vi mener at siste setning i teksten under delmålene er bedre strukturert og tydeligere enn dette delmålet, og foreslår derfor:

Delmål 1: Det nordiske samarbeidet skal fremmes som en naturlig arena for å videreutvikle nasjonal politikk, fremme nordiske fellesløsninger og styrke Norden som medspiller og en felles stemme i det europeiske og internasjonale samarbeidet.

Vi har ingen kommentarer til delmål 5.2 og 5.3.

Download Innspill_til_Nordisk_samarbeidsprogram_for_utdanning_språk_og_forskning_2025-2030_2.pdf