Institusjonene må ta ansvar for å nå bærekraftsmålene (vedtatt på SST4-17/18, 03.03.2018)

Resolusjon vedtatt av NSOs sentralstyre 3.3.2018

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for en bærekraftig utvikling de neste 15 årene. Bærekraftsmålene er en felles global agenda for å bekjempe fattigdom, ulikhet og klimaendringer innen 2030. Bærekraftsmålene og agenda 2030 gjelder alle verdens land og har som premiss at stater, sivilsamfunn, bedrifter og enkeltindivider har et delt ansvar, men på ulike nivåer, for at målene oppnås. Norge forplikter seg til å følge opp og utarbeide en egen strategi for hvordan norsk utviklingspolitikk skal bidra til å oppnå bærekraftsmålene. Våren 2017 kom det en stortingsmelding om utviklingspolitikk og bærekraftsmålene1.

Utdanning er en rettighet og et mål i seg selv (bærekraftsmål 4). Spesielt høyere utdanning spiller en essensiell rolle i å sikre oppnåelsen av samtlige bærekraftsmål. Derfor mener NSO at universitets- og høyskolesektoren har et særlig ansvar for å bidra til å nå bærekraftsmålene.

Uavhengige og demokratiske institusjoner for høyere utdanning sikrer tilgang til god forskning og utdanning. NSO mener at høyere utdanningsinstitusjoner i Norge skal ta en aktiv rolle i å bidra til å oppnå bærekraftsmålene gjennom utdanning, formidling og forskning. Dette kan gjøres gjennom å spre bevissthet om bærekraftsmålene gjennom formidling, og satse på forskning og utdanning innen globale utfordringer som fred og konflikt, ekstremisme, klimaendringer og migrasjon. Dette krever samarbeid på tvers av fagmiljøer, og NSO mener at utdanningsinstitusjonene skal tilrettelegge for dette.

Bærekraftsmål 4, delmål 4.3, slår fast at alle skal ha tilgang til god høyere utdanning til en overkommelig pris innen 2030. Økning i semesteravgift ved både private og offentlige utdanningsinstitusjoner, og innføring av skolepenger for internasjonale studenter, er store hindre for lik tilgang til høyere utdanning. Dette strider også med staters menneskerettighetsforpliktelser for en progressiv oppnåelse av gratis høyere utdanning. NSO mener at tilgang til høyere utdanning skal være basert på faglige kvalifikasjoner og ikke økonomisk bakgrunn.

Bærekraftsmålene er bindende for alle verdens land og legger vekt på at alle skal inkluderes: «Leave no one behind». Flere steder i verden trues studenter til taushet og risikerer å bli utvist fra lærestedene sine. Høyere utdanningsinstitusjoner og akademia er sentrale aktører for å fremme kunnskapsbasert- og kritisk samfunnsdebatt. Global solidaritet med studenter og studentbevegelser er derfor svært viktig, herunder er arbeidet for å skape en global studentbevegelse essensielt for å sikre studenter medbestemmelse i globale prosesser.

NSO mener at:

  • Alle utdanningsprogrammer bør ha en global profil og bør bidra til å skape globalt bevisste samfunnsborgere.
  • Bærekraftsmålene bør inkluderes i høyere utdanningsinstitusjoners strategier slik at det settes av ressurser for å jobbe aktivt med dem.
  • Høyere utdanningsinstitusjoner og samskipnader bør sette fokus på bærekraftsmålene og bruke disse aktivt i kampanjer for blant annet resirkulering, bygging av studentboliger, redusering av strømforbruk og liknende.
  • Å jobbe med bærekraftsmålene innebærer nye samarbeidskonstellasjoner og nytenkning. Høyere utdanningsinstitusjoner skal ta initiativ til å samarbeide med relevante aktører for å nå målene; blant andre staten, arbeidsliv, sivilsamfunn, og
  • til delmål 4 bør regjeringen og høyere utdanningsinstitusjoner styrke akademisk frihet- og likestillingsperspektivet i eksisterende avtaler innenfor høyere utdanning. Dette vil sikre kvalitet i forskning og utdanning, styrke ytrings- og forsamlingsfrihet, samt bidra til å oppnå mål 5 om likestilling.
  • mål 16 om fred og rettferdighet er det viktig at ungdom og studenter inkluderes i fredsbyggende arbeid og demokratiske prosesser. Høyere utdanningsinstitusjoner bør forske på unges deltakelse i beslutningsprosesser, og aktivt dele resultatene.
  • Mål 4, delmål 4.3, Gratis høyere utdanning og lik tilgang til denne, er viktig for å oppnå alle bærekraftsmålene.

https://www.regjeringen.no/contentassets/217f38f99edf45c498befc04b7ef1f7e/no/pdfs/stm201620170024000ddd pdfs.pdf

Download Resolusjon-Institusjonene-må-ta-ansvar-for-å-nå-bærekraftsmålene.pdf

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no