Mandat for politiske komiteer og fagrådet 2020 - 2021

Vedtatt av NSOs sentralstyre 2. juni 2019.

Handlingsplanen regulerer og prioriterer det politiske og organisatoriske arbeidet til NSO. Mandatet er et verktøy for å oppnå målene i handlingsplanen.

Mandat for fagrådet

Revidert av sentralstyret 7. juni 2020

Fagrådet skal arbeide for gjennomslag og løfte NSOs politikk i Universitets- og høgskolerådet (UHR). Fagrådet kan også bli spurt om å gi råd og bistå NSO i arbeid med fagspesifikke saker.

 • Arbeide for gjennomslag og løfte NSOs politikk i Universitets- og høgskolerådet (UHR)  gjennom sine respektive fagstrategiske enheter

Mandat for politiske komiteer

De politiske komiteene kan bli spurt om å bistå arbeidsutvalget i dagsaktuelle saker som angår komiteens ansvarsområde.

Mandat for fag- og forskningspolitisk komité (FFPK)

 • Samarbeide med arbeidsutvalget om å legge fram forslag til revidert forskningspolitisk plattform.
 • Innhente eksempler fra studenter på gode praksisopplegg i høyere utdanning som presenteres i en rapport fra komiteen. Eksemplene bør så langt det lar seg gjøre være fra ulike fagområder, ulike institusjoner, og både fra fag med lange praksistradisjoner og fra tradisjonelle disiplinfag.

Mandat for velferds- og likestillingspolitisk komité (VLPK)

 • Lage en utredning av finansieringen av studenthelsetilbudene til studentsamskipnadene.
 • Gjennomgå og analysere nasjonale strategier fra andre land i Europa (EHEA) for rekruttering, inkludering og mangfold (National Access Plan). Foreslå strategiske tiltak de ser er nødvendig for vår sektor.
 • Kartlegge støtteordninger for studentfrivillighet, studentidrett og studentkultur, og komme med en vurdering på hvilke av disse NSO har mulighet til å påvirke.

Mandat for læringsmiljøpolitisk komité (LMPK)

 • Kartlegge og rapportere institusjoners ulike tiltak for å forhindre uønsket frafall i høyere utdanning, ekskludert tiltak fra studentsamskipnader og andre tilknyttede organer som ikke direkte styres av institusjonene. Komiteen kan vurdere både sektorfrafall og studentflyt mellom institusjonene, og med det også se på nasjonal studentfrafall.
 • Kartlegge studenters tilretteleggingstilbud i høyere utdanning. Herunder se på informasjon og tilgang til tilbudet ved institusjonene, samt hvordan studenter opplever saksbehandlingen.
 • Se på system og rutiner for varsling og tilbakemeldinger på studentenes læringsmiljø. Herunder hvordan disse varslene/tilbakemeldingene blir håndtert, med mål om et notat som skisserer gode og dårlige eksempler på rutiner.

Mandat for internasjonal komité (IK)

 • Internasjonale studenter i Norge- ferdig innen jul 2021. Kartlegging om mottakelse av innvekslingsstudenter i Norge. IK mener at inkluderingen av innvekslingsstudenter er for dårlig hos Norske universiteter og høgskoler og ønsker å sende ut en undersøkelse for å se hvordan det jobbes med allerede og hvordan dette kan forberedes i fremtiden. Visum og kostnader rundt visum og semesteravgift for internasjonale studenter.
 • Revidere internasjonal plattform- ferdig februar 2022. Om Internasjonal plattform skal revideres på landsmøtet 2022, så skal Internasjonal komite bistå arbeidet med dette Bruke kartlegging om inkludering av innvekslingsstudenter i norsk studentmiljø og vil implementere dette som et forslag til ny plattform.
 • Bærekraft og internasjonalisering. FFPK skal utarbeide et nytt politisk dokument om bærekraft i utdanning. IK ønsker derfor et tett samarbeid med FFPK med dette dokumentet og en overlapp ift. internasjonal plattform.
 • Akademisk frihet. IK vil ha et fokus på akademisk frihet og vil prøve å bruke dette som en rød tråd gjennom komitearbeidet for perioden 2021-22.
 • Internasjonal samarbeid- hele perioden. Bistå internasjonalt ansvarlig i internasjonale samarbeid, som Nordisk Ordförende Møte (NOM) og Board Meeting (BM) og bygge opp igjen internasjonale relasjoner.
Download SST5-05.04.00-1920-Mandat-for-de-politiske-komiteene-og-fagradet-20202021.pdf

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no