Resolusjon om studentkultur, studentmedia og studentidrett (Vedtatt videreført av SST6 2020/2021)

Resolusjon vedtatt på NSOs landsmøte 2015 (17.–19. april 2015).

Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT), utført i 2014, viser en sterk korrelasjon mellom studentengasjement og god psykisk helse. I den samme undersøkelsen fremkommer det at hele én av fem studenter sliter med alvorlige psykiske symptomplager. Studentidrett, studentmedia og studentkultur er svært viktige deler av hverdagen for studenter, og har dermed stor betydning for fysisk og psykisk helse. Gode rammevilkår for organisasjoner innenfor disse tre områdene vil få ringvirkninger i et bredt spekter av studentmassen.

Rammevilkår for studentkultur

Den enkelte utdanningsinstitusjon har ansvar for å stille infrastruktur til rådighet for sine studentforeninger. Dette innebærer lokaler, kontorplasser, kommunikasjonsutstyr og andre tjenester som er nødvendig for driften av den enkelte forening.

Rammevilkår for studentidrett

Idrettsdeltagelse gir sosial tilhørighet, mestringsopplevelse og opplevelsen av å ta del i en demokratisk organisasjon. Samtidig er idrett og fysisk aktivitet forebyggende for en rekke livsstilsrelaterte sykdommer. Fysisk og psykisk helse henger tett sammen, og idrett kan virke helsefremmende på begge områder. NSO har derfor tiltro til at helsefremmende og forebyggende arbeid må skje lokalt der studenter bor og oppholder seg under studietiden. Det er først og fremst et lokalt ansvar å støtte driften av studentidretten, og først og fremst et nasjonalt ansvar å finansiere utbygging av anlegg og andre nødvendigheter. Samskipnadene og utdanningsinstitusjonene skal støtte opp om driften av studentidrettslagene. Idrettslag skal som selvstendige innretninger ha full autonomi over egen virksomhet, og støtteordninger skal ikke påvirke styringen av idrettslaget.

Studenter skal være en prioritert målgruppe i idrettsanlegg som er finansiert av studentsamskipnad og/eller utdanningsinstitusjon. Sentrale brukergrupper skal involveres i referansegrupper og brukerutvalg eller linkende, med mulighet til å følge prosessen og komme med innspill underveis. Studentidretten skal ha tilgang til kommunale idrettsanlegg på lik linje med andre idrettsforeninger. NSO stiller seg positive til økt utbygging av idrettsanlegg der kapasiteten er mangelfull. Relevante lokale og nasjonale interesseorganisasjoner skal være høringsinstans under planlegging og utbygging av studentidrettsanlegg.

Rammevilkår for studentmedia

Studentmediene fungerer som formidler av studentkultur og aktuelle nyhetssaker, og som et uformelt offentlig kontrollorgan for saker som berører studenter innenfor både formelle og uformelle politiske og administrative prosesser. For å sikre at mediene oppfyller denne rollen vektlegger NSO reell uavhengighet fra utenforstående interesser og forutsigbarhet i rammevilkår. Det skal legges til rette for at studentmediene kan ha en stabil og forutsigbar økonomi. Dette er avgjørende for medienes mulighet til å levere god journalistikk over tid. Studenttall og mediets omfang på virksomhet bør styre forvaltning av midler til det enkelte studentmedie. Tildelingen skal være fri for redaksjonell påvirkning og unngå å påvirke styringen av mediet.

NSO mener at:

  • studentkultur, studentidrett og studentmedia må være prioriterte felt i arbeidet med studenters psykiske helse.
  • ansvaret for finansieringen bør være et delt ansvar mellom studentene selv gjennom semesteravgiften, utdanningsinstitusjonene, og det offentlige i tillegg til eventuell brukerbetaling.
  • studentkultur, studentidrett og studentmedia må være studentstyrt, og derfor bør finansieringen tildeles i demokratiske organer styrt av studentene selv.
  • det skal sikres gode og forutsigbare rammevilkår for studentkultur, studentmedia,
  • institusjonene, samskipnadene og det offentlige må ta delt ansvar i å styrke både studentkultur, studentkultur og studentidrett.
Download Resolusjon-om-studentkultur-media-og-idrett.pdf

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no