Studentenes krav for høsten 2020 (vedtatt på SST1-20/21)

Vedtatt på NSOs sentralstyremøte 13.09.2020

Denne høsten, vil som våren, bli svært preget av pandemien. For Norsk studentorganisasjon (NSO) er det derfor viktig at studentene blir ivaretatt, samtidig som man fortsetter å trekke lærdom av de endringene pandemien har ført til.

For norske studenter er det viktig at man har sikring ved inntektsbortfall. I motsetning til arbeidstakere som ikke studerer, får studenter lånebasert økonomisk støtte ved inntektsbortfall. Dette mener NSO er svært problematisk.Tall fra SSB viser at 7/10 studenter har arbeidsinntekt ved siden av studiet, og hele 9/10 studenter har arbeidsinntekt i løpet av året. Når sommerjobbene har vært vanskelig å få tak i, og deltidsjobbene er færre, så setter dette studentene i en vanskelig situasjon. Av denne grunn etterlyser NSO en plan for å sikre studenten høsten 2020.

I vår gikk digitaliseringen av sektoren, og undervisning spesielt i en rekordfart. For at undervisere skal kunne gi undervisning og oppfølging av høy kvalitet er det nødvendig at de de har de nødvendige rammene og verktøyene. Det er derfor viktig at det nå prioriteres de nødvendige ressursene og midlene til den omleggingen som er nødvendig for å få til et godt digitalt læringsmiljø. Samskipnadenes helse og rådgivningstilbud til studentene vil også denne høsten være viktig. Samskipnadene må få muligheter til å utvikle nye tilbud slik at de er rustet for høsten, men også årene fremover. Det kommer også en dag når samfunnet igjen skal åpne, da er det viktig at vi har tatt lærdom av denne perioden. For studentene er det essensielt at våre arenaer gjennom studentfrivilligheten overlever, og kan fortsatte sitt gode arbeid for et godt studiemiljø.

NSO mener:

  • Norske studenter må få en løsning som dekker inntektsbortfall for perioden juli-desember. Ordningen skal primært ikke gis som lån. Regjeringen må bevilge ekstra midler til utdanningsinstitusjonenes omlegging til et digitalt læringsmiljø.
  • Regjeringen må bevilge midler til samskipnadene for å styrke og utvikle nye helse- og rådgivningstilbud til studentene.
  • Regjeringen må få i stand søknadsbaserte tilskuddsordninger for studentfrivilligheten.

Om NSO:

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer om lag 240 000 studenter. NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene. Mer informasjon om organisasjonen finner du på www.student.no

Download Resolusjon-Studentenes-krav-for-hosten-2020.pdf

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no