Studenter skal også bli pensjonister (vedtatt på SST3-18/19, 09.12.2018)

Vedtatt av sentralstyret 9. desember 2018.

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener at høyere utdanning skal gi uttelling i form av pensjon for utdanning. Dette for å forhindre at studenter blir taperne i pensjonssystemet, det må være attraktivt også for unge å investere i egen utdanning.

Stortingsrepresentantene Hadia Tajik (AP), Jonas Gahr Støre (AP), Karin Andersen (SV), Lise Christoffersen (AP), Rigmor Aasrud (AP) har fremmet et representantforslag til Stortinget om pensjon fra første krone.

Forslaget er todelt. Den ene delen går ut på at Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om å innføre individuell pensjonskonto. Den andre delen er å fremme forslag om lovendringer for pensjonsordningene i privat sektor som sikrer at: pensjonsopptjening starter fra første krone man får i lønn, det gis medlemskap i pensjonsordning også for lavere stillingsandeler enn 20 prosent, det gis medlemskap i pensjonsordning også for arbeidstaker under 20 år, det gis pensjon ved fratreden også for arbeidsforhold som varer kortere enn 12 måneder.

Norsk studentorganisasjon mener at pensjonsreformen fra 2011 satte studenter i en dårligere pensjon enn tidligere. En av de store forskjellene nå er at hele inntekten din, så lenge du tjener over 1 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) årlig, brukes som beregningsgrunnlag for pensjon. I det forrige systemet hadde man en «besteårsregel», der inntekten i de 20 årene med høyest lønn danner grunnlag for pensjonsberegning.

For de aller fleste studenter er det nødvendig å ha en deltidsjobb ved siden av studiene. Og veldig mange studenter og unge jobber innenfor privat sektor. Likevel er det ikke slik at alle jobber så mye at de har en årslønn over 1 G som tilsvarer kr 96 883 per 1. mai 2018, og er kravet for å få pensjonsopptjening. Det betyr at de mister pensjonsoppsparing i årene de studerer.

Studenter bruker også lengre tid på å komme seg ut i arbeidsmarkedet. Enten det er tre, fem, seks år, eller lenger, så er det mange år der du potensielt ikke får noen opptelling. I norsk høyere utdanning kan studenter velge mellom flere hundre ulike studieløp. Det er store forskjeller i forventet lønn, etter endt utdanning, mellom disse studieløpene. Mange studenter taper derfor på sikt på grunn av pensjonsordningen, fordi en velger høyere utdanning istedenfor å gå direkte ut i jobb etter videregående. Det er ikke i alle yrker at lønn kompenserer for tiden en bruker i utdanning.

Dette gjør at studenter blir straffet med dagens pensjonsordning. NSO mener at studiestøtten kunne brukes som beregningsgrunnlag for opptjening av pensjon. Slik som f.eks. både personer i førstegangstjeneste eller innsatte i fengsel får. Dette er veldig gode ordninger som også burde vært gitt studenter.

Opptjening av pensjon fra første krone vil sette studenter, som fremtidens arbeidstakere, i en bedre situasjon når de til slutt blir pensjonister. I et moderne kunnskapssamfunn skal man ikke tape i pensjon fordi man velger å ta høyere utdanning. Utdanning er positivt for samfunnet og skal tilgodeses, også i pensjonsopptjeningen.

NSO mener at:

  • Kravet om pensjon fra første krone vil sette studenter i en bedre posisjon for fremtiden og støtter forslaget.
  • Høyere utdanning skal gi uttelling i form av pensjonsopptjening i Statens
  • Studenter som studerer fulltid skal få en pensjonsopptjening som tilsvarer en inntekt på 1,5 Lavere studieprogresjon gir en proporsjonal lavere beregnet inntekt.
Download Resolusjon-Studenter-skal-også-bli-pensjonister-09-12-2018.pdf

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no