Tilpasset undervisnings- og vurderingsformer (vedtatt på SST6-19/20)

Vedtatt på NSOs sentralstyremøte 06.06.2020

Tidligere var digital vurdering et tilretteleggingstilbud, for blant annet studenter med lese- og skrivevansker. Nå har digital vurdering blitt normalen og situasjonen omvendt. Regjeringen har ambisjoner om at Norge skal bli et av de mest innovative landene i Europa, men et godt læringsmiljø fordrer tilrettelegging for studenters læring og utvikling. Tilretteleggingen skal tilfredsstille studentens pedagogiske-, fysiske-, psykososiale-, organisatoriske- og digitale læringsmiljø.

Til tross for enklere, mer ryddige og sikrere systemer er det fremdeles essensielt med varierte og tilrettelagte undervisnings og vurderingssituasjoner i høyere utdanning. NSO mener at studenter i høyere utdanning skal kunne, blant mye annet, utvikle faglig kunnskap, evne til kritisk tenking, anvendelse og formidling innenfor eget fagfelt. Institusjonene må altså legge til rette for at studentene utsettes for varierte problemstillinger gjennom studieløpet. Studenter er forskjellig og tilegner seg kunnskap og lærer ulikt. Dette må UH-sektoren utnytte bedre.

Digitalisering i høyere utdanning bør anses som et supplement som skal bidra til å styrke studentenes kreative og praktiske læringsevne- og vilje, og ikke gå på bekostning av det. Kreative, praktiske, interaktive og nyskapende undervisnings- og vurderingsformer må implementeres i større grad. Digitale løsninger er gode supplement til fokuset på livslang læring beskrevet i Utdanningspolitisk plattform.

Digitalt læringsmiljø, i lys av institusjonenes vurderingsformer, skal til hensikt tilby studenten en trygg, effektiv, mer bærekraftig og fleksibel studiehverdag. Digitale verktøy skal være en integrert del av studiehverdagen og bidra til de overnevnte punktene. Samtidig finnes det tilfeller hvor man ikke bør digitalisere. Studenter bør, som NSO mener i dag, kunne benytte andre vurderingsformer dersom de digitale løsningene er til hinder for å formidle/bevise oppnådde kunnskaper og ferdigheter i emnet, men dette må også gjelde undervisningsformer.

NSO mener at:

  • Institusjonene må opprettholde og fortsatt legge til rette for interaktive og kreative undervisningsformer, med både praktiske og kreative oppgaveløsninger.
  • At det skal utformes flere tilrettelagte vurderingsmuligheter for studenter med nedsatt funksjonsevne.
  • Vurderingsformen må gjenspeile undervisningsformen.

Om NSO:

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer om lag 240 000 studenter. NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene. Mer informasjon om organisasjonen finner du på www.student.no

Download Resolusjon-tilpasset-undervisnings-og-vurderingsformer.pdf

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no