Skip to main content

Demokratisk studentrepresentasjon på alle nivå (vedtatt av SST6 23-24)

I 2017 startet EU sitt European Universities initiativ; et prosjekt for å styrke internasjonaliseringen av høyere utdanning i Europa, gjennom å opprette europeiske universitetsallianser. Disse alliansene har som mål å gjøre det lettere å kombinere utdanning fra flere ulike institusjoner og land, gjennom langsiktig strategisk samarbeid. Siden 2017 har mange norske universiteter og høyskoler blitt med i slike allianser, og det finnes snart 60 stykker med finansiering fra EU.

Alliansene har bidratt til å løfte interessen for internasjonalisering av høyere utdanning de siste årene, noe som er positivt. Samtidig er det også noen utfordringer, blant annet knyttet til studentinvolvering i ulike beslutningsprosesser. Fra start var det ingen krav om at studentene skulle høres eller involveres på noe vis i etableringen eller styringen av disse alliansene. Dette har ført til at det er andre interesser enn studentenes som har vært førende i oppstartsfasen. Etter hvert har flere allianser likevel begynt å involvere studentene, blant annet gjennom å opprette egne studentråd. Det har også kommet krav om at studenter og ansatte skal involveres på alle styringsnivå i de nyere alliansene. Likevel er vi fortsatt et godt stykke unna reell og demokratisk studentmedvirkning på flere vis.

For NSO er det et førende prinsipp at studentrepresentanter skal være demokratisk valgte – av og for studentene. Dette er dessverre ikke realiteten i mange av alliansene. Mange studentrepresentanter er demokratisk valgt blant studentene ved sitt universitet, men mange blir også håndplukket av ansatte på sitt universitet eller utpekt på ulike måter. Når studentene ikke er demokratisk valgt, og heller ikke har noen tilknytning til Studentdemokratiet sitt, kan de ikke kalles en representant for studentene – da representerer de bare seg selv. Da blir også studentinvolveringen mer et stunt for å framstå som studentvennlige, enn et reelt tiltak for å inkludere studentenes stemmer og interesser i alliansens ledelse.

For å kunne bidra til å gjøre valget studentrepresentanter i alliansene mer demokratisk, og knytte seg tettere på alliansene, har the European Students’ Union (ESU) opprettet «the Conference of the student bodies of the European alliances of higher education institutions» (eller bare «the Conference»). Her kan studentrådene i alliansene melde seg inn hvis de ønsker, og møtes til årlige arrangementer for erfaringsutveksling og diskusjon. Selv om mange representanter ikke er demokratisk valgte, er det viktig å ha god dialog med dem. Det er tross alt den beste måten å hjelpe dem med å legge press på egne institusjoner og allianser for å endre dagens situasjon.

I 2022 lanserte flere europeiske universitetsallianser the European Student Assembly (ESA); en årlig samling av studentrepresentanter fra ulike universitetsalliansene med fokus på politikkutvikling innenfor ulike dagsaktuelle tema i høyere utdannings-sektoren. Formålet er å løfte studentenes stemme i samfunnsdebatten på europeisk nivå. Det er et fint formål, men det er et demokratisk problem når meningene til disse delvis tilfeldig utvalget studentrepresentantene blir fremmet som «studentenes stemme». For det som kommer ut av samlingene i ESA har ingen demokratisk forankring. Det har derimot politikken og standpunktene til ESU. NSO er sterkt kritisk til at ESA fremmes som en europeisk studentstemme som er sidestilt med ESU, og mener det bør veie tungt at ESUs politikk er demokratisk forankret i 45 ulike organisasjoner i 40 europeiske land.

 

 

NSO

  • Mener at studentrepresentanter på alle nivåer skal velges av, for og blant studentene
  • Oppfordrer studentorganene i de europeiske universitetsalliansene til å melde seg inn i ESUs «the conference»
Download Demokratisk_studentrepresentasjon_på_alle_nivå.pdf