Gi studentsamskipnadene mulighet til å ha en fastlegetjeneste for studentene (vedtatt på SST4-21/22)

Studentenes velferdstilbud er et delt ansvar mellom staten, fylkeskommunene, vertskommuner, utdanningsinstitusjonene og studentsamskipnadene. Vertskommunen har, sammen med fylket, ansvar for primærhelsetjenestene til studentene. Studentsamskipnadene skal jobbe med spesialiserte tilbud for studentene.

Behovet for velferdstjenester rettet mot studentene varierer fra kommune til kommune. En god dialog mellom studentsamskipnadene, utdanningsinstitusjonene og vertskommunene er avgjørende for å sikre at velferdstilbudet studentene har behov for, er tilgjengelig. Dette innebærer at velferdstilbudet studentsamskipnaden tilbyr studentene skal defineres lokalt, i samarbeid med studentene. 

Ansvaret for helsetilbudet ligger hos det offentlige.  Studentsamskipnadenes skal være et supplement med eget tilbud. Samskipnadene burde derfor ha mulighet til å supplere det offentlige på alle områder der det offentlige tilbudet ikke klarer å ivareta studentene godt nok. Norsk studentorganisasjon er derfor kritiske til at forskriften om pasientrettigheter mv., fastleger i praksis åpner opp for at Studentsamskipnaden SiO er den eneste studentsamskipnaden i Norge som kan tilby en fastlegetjeneste til sine studenter. 

Paragraf 3 i forskriften om pasientrettigheter mv., sikrer at fastlegetjenesten tilknyttet Studentsamskipnaden SiO bare kan velges av studenter og deres barn under 16 år, samt ansatte ved UiO. Med tilhørende merknad pålegger også forskriften studentene og de ansatte som står på fastlegen til å velge en ny fastlege når studie-/ansettelsesforholdet er over. Ingen andre studentsamskipnader har disse unntakene gitt av forskriften. 

Dagnes situasjon gjør at om andre studentsamskipnader får hjemmel til å opprette et fastlegetilbud kan de ikke hindre andre innbyggere i kommunen fra å benytte seg av tilbudet. Dette vil kunne føre til at studentsamskipnadene er i en situasjon hvor fastlegene deres ikke har studenter som pasienter, og at det da ikke er en studentvelferdstjeneste. En annen utfordring er at studenter som får fastlege gjennom studentsamskipnaden, ikke kan fjernes etter at de er ferdige med å studere. 

I praksis gjør dette det nærmest umulig for de andre studentsamskipnadene å opprette et fastlegetilbud om de får hjemmel til dette, da listene til fastlegene vil kunne bli fylt opp av ikke-studenter fra dag én, samtidig som de ikke kan fjerne brukere når de ikke lengre er studenter. 

Forskriften om pasientrettigheter mv. fastleger er fra 2012, men SiO har hatt dette unntaket siden 2001. Det er på høy tid for at vi får en forskrift som likebehandler studentsamskipnadene og gir dem muligheten til å tilby fastlegetjenester for studentene hvor det er behov for det, i hele Norge, ikke bare i Oslo. 

NSO mener at: 

  • § 3 og tilhørende merknad i forskrift om pasientrettigheter mv., fastlege må endres til at alle studentsamskipnader i Norge inkluderes i forskriften. 

Kilder:

Forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen - Lovdata

Download Resolusjon_Gi_studentsamskipnadene_mulighet_til_å_ha_en_fastlegetjeneste_for_studentene.pdf

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no