Skip to main content

Høring - Utredning om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov

NSO takker for muligheten til å svare på høringen om «Utredning om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov». NSO representerer 270 000 studenter ved 34 ulike høyere utdanningsinstitusjoner.

NSO stiller seg bak utvalgets flertall i å inkorporere CRPD i menneskerettsloven. Dette forslaget gjør at studenter med funksjonsnedsettelse i større grad får lik rett, mulighet og tilgang til utdanning. I 2015 rapporterte 21% av mennesker med nedsatt funksjonsevne mellom 25-44 år at de hadde fullført minst et år meg høyere utdanning. I resten av befolkningen i samme aldersgruppe ligger det på 45%.

For NSO er det viktig at alle studenter kan få deltatt på lik linje i alle deler av studentlivet. Studenter med nedsatt funksjonsevne må også ha kvalitet i utdanning, tilpasset opplæring, boliger som tilsvarer deres behov og kunne delta i studentidretten og frivilligheten. Studenter med nedsatt funksjonsevne er studenter på lik linje som alle andre, og må også behandles som det.

Ved å innlemme CRPD i norsk lov styrker vi studentenes vern i Universitets- og høyskoleloven, krav om universell utforming i Likestillings- og diskrimineringsloven, samt andre lover som omfatter studenter.

Download 20240605_Horing_KUD_Inkorporere-CRDP-i-norsk-lov.pdf