Høringssvar - handlingsplanen og samstyringsmodellen for digital omstilling i høyere utdanning og forskning (15.09.2022)

Innledning

Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for muligheten til å komme med innspill til handlingsplanen og samstyringsmodellen for digital omstilling i høyere utdanning og forskning. NSO representerer ca. 260 000 studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner.

I dette høringssvaret har vi tatt utgangspunkt i spørsmålene som blir løftet i høringsbrevet, samt skissert noen muligheter og utfordringer knyttet til tiltakene som foreslås i handlingsplanen.

Vi foreslår to nye tiltakspunkter under 3.2 og 3.6.

Selv om mange av de foreslåtte tiltakene er gode, opplever vi det som utfordrende å vurdere hvorvidt handlingsplanen ivaretar ambisjonene i strategien for digital omstilling i universitets- og høgskolesektoren. Dette er delvis på grunn av det varierende omfanget og detaljnivået på tiltakene, og delvis på grunn av mangel på prioritering av tiltakene. Vi ønsker at handlingsplanen i større grad konkretiserer hvilke tiltak som skal prioriteres. Handlingsplanen har et høyt ambisjonsnivå som i stor grad skal realiseres av institusjonene selv. Med begrensede ressurser og kapasitet vil det bli behov for prioritering. I den sammenheng kommer vi med forslag til hva som bør prioriteres, mot slutten av høringssvaret.

Handlingsplan:

1. Hvor godt samsvarer anbefalte tiltak med hva dere mener bør prioriteres i fellesskap og hva institusjonene selv bør løse?

Digital omstilling skal gjøre det lettere, mindre byråkratisk og mer tilgjengelig for flere å studere, samtidig som det skal løfte kvaliteten i utdanning, forskning og innovasjon. For å få til dette på en god måte må det finnes en grad av felles styring som sikrer at ikke alle bruker forskjellige verktøy for å løse de samme utfordringene. Samtidig kjenner institusjonene selv sine forutsetninger og behov, og er dermed best rustet for å vurdere hvilke tiltak og løsninger som passer dem. Hva som bør prioriteres i fellesskap og hva institusjonene selv bør løse må derfor avgjøres i samarbeid.

Vi ønsker å peke ut noen tiltak som vi mener kunne vært vurdert til andre tiltaksnivå:

  • Pedagogisk merittering (kap. 3.2): Merittering av undervisere er viktig for å bygge opp undervisere ved utdanningsinstitusjonene i Norge. NSO mener at ordningen er nødt til å videreutvikles og gis høyere status i akademia, da undervisning ikke skal være en annenrangs aktivitet. Det kan være hensiktsmessig å se på muligheten for å utarbeide nasjonale retningslinjer for slik merittering.
  • Insentiver for utvikling av læringsressurser (kap. 3.2): Vi ser at det i tiltaket er foreslått en felles insentivordning for fagansatte ved institusjonene. Det bør vurderes om en slik ordning kan være et fellestiltak for å stimulere til utvikling og deling på tvers av institusjoner.

Det er ikke relevant for NSO å svare spørsmål 2 og 3 fra høringsbrevet.

Foreslåtte tiltak i handlingsplanen:

Alt i alt er NSO tilfredse med de foreslåtte tiltakene. En generell kommentar er at vi mener handlingsplanen kunne vært tjent med et mer tydelig språk som oppfordrer og motiverer til handling. Slik flere av tiltakene er formulert, fremstår de nå som noe nølende. I det følgende kommenterer vi på noen av de foreslåtte tiltakene i handlingsplanen.

3.1 Digitalisering for fleksibel utdanning

Økt studentmobilitet:

Det skal være enkelt og forutsigbart for studentene å dra på utveksling. Mange studenter opplever prosessen frem mot utveksling som tungrodd og uoversiktlig, og det er derfor viktig å ha et fokus på forenkling og effektivisering av systemene og prosessene rundt utveksling.

Under tiltaksområdene i strategien omtales virtuell utveksling. NSO mener at virtuell utveksling skal benyttes som en del av internasjonaliseringsprosessen, men skal ikke erstatte fysisk utveksling.

Parksisnære situasjoner:

En form for «digital praksis» kan være et godt supplement for å tilgjengeliggjøre praksis for flere eller heve utdanningskvaliteten. Vi er derfor positive til at denne typen verktøy utforskes og utvikles, men ønsker å understreke at et slikt digitalt tilbud skal være et verktøy for å gjøre praksisnære situasjoner tilgjengelig for flere, og at det ikke skal bli en erstatning for fysisk praksis.

3.2 Digital innovasjon i undervisning og læring

Erfaring med teknologistøttet læring:

Vi er kritiske til at det skal stilles et felles krav til erfaring med teknologistøttet læring for hele sektoren. Fokuset bør heller være på å løfte de ansattes kompetanse på teknologistøttet læring gjennom kursing og lignende.

Forslag til nytt tiltak:

NSO mener det er hensiktsmessig at sektoren vurderer mulighetene for at større deler av pensum blir tilgjengeliggjort digitalt, både for å kutte kostnader og redusere klimaavtrykk.

3.3 Digitale temaer, metoder og kompetanse i alle fag

Grunnleggende digital kompetanse

NSO er positive til at studentene skal få grunnleggende digital kompetanse gjennom sitt studieløp. Vi tror imidlertid at beskrivelsen av punktet kan gjøres enklere og tydeligere, da det er kronglete å lese.

3.6 Ledelse og kultur for digital omstilling

Kurs og utdanningstilbud

Ledere er helt sentrale aktører i arbeidet med digital omstilling i universitets- og høgskolesektoren. Kultur bygges ikke over natten, og det er lederens ansvar å sikre at institusjonen tilpasser seg den digitale omstillingen. Det er viktig at det settes av nok økonomiske og menneskelige ressurser for å bygge en solid kultur for digital omstilling.

Organisatoriske rutiner

I en stadig mer digital arbeidshverdag er det viktig at studentene opplever de ansatte som tilgjengelige. Dette betyr ikke nødvendigvis at de ansatte alltid må kunne oppsøkes fysisk, men at det må lages gode og forutsigbare rutiner for samhandling mellom studentene og de ansatte.

Forslag til nytt tiltak:

Vi mener det er hensiktsmessig med et eget institusjonelt tiltak som omhandler kultur for digital omstilling. Dette punktet bør peke på viktigheten av å jobbe med kultur og holdninger for digital omstilling, og betydningen av de faglige ansatte i dette arbeidet.

Prioritering av tiltak:

Som nevnt innledningsvis ønsker vi en tydeligere prioritering av tiltakene i handlingsplanen. Følgende mener vi er viktigst å prioritere i tiden fremover:

  • De store fellessystemene bør prioriteres først i arbeidet med digital omstilling. Dette gjelder spesielt å ferdigstille tiltakene fremtidens opptak og modernisering av FS.
  • Felles digitalt kompetanseløft for både studenter og ansatte. Dette gjelder både innholdet i utdanningstilbudene og kompetanseheving for de ansatte.
  • Å bygge kultur for digital omstilling i hele sektoren.
  • Arbeide for at den fysiske infrastrukturen fremmer bruken av digital teknologi i undervisning og læring.
  • Tiltal for økt fleksibilitet i utdanningen, for å gi studenter med forskjellige forutsetninger muligheten til å tilpasse studiesituasjonen etter sine behov.

Samstyringsmodell:

4. Hvor godt svarer forslaget til hva dere ser som viktig å ivareta i en felles samstyringsmodell, hva kunne eventuelt gjort modellen bedre?

NSO stiller seg positive til forslaget, men ser behov for å kommentere noen av komponentene i modellen. Først og fremst, så er vi usikre på hvor hensiktsmessig det er å ha et felles produktområde for utdanning og administrasjon. Vi skulle gjerne ha sett en begrunnelse for hvorfor man har valgt å foreslå dette.

Videre opplever vi rollen UHR, FFA, UH-IT og NOKUT skal ha som rådgivende organ som uklar. Samstyringsmodellen burde si noe mer om denne rollen og hvordan organene skal inkluderes.

5. Er det hensiktsmessig at Digitaliseringsstyret både skal ha en rådgivningsrolle for HK-dir og samtidig være et styrende organ på strategisk nivå for fellestjenester?

I enkeltsaker kan dette bli en utfordring. Vi tror likevel at dette kan løses med gode avklaringer på forhånd, og forventer at digitaliseringsstyret er bevisst sin dobbeltrolle.

Samstyringsmodellen bør evalueres etter noen år, for å sikre at den ivaretar mandatet og den tiltenkte hensikten. I en slik evaluering bør man se på hvorvidt dobbeltrollen til digitaliseringsstyret har bydd på utfordringer.

6. Skal Digitaliseringsstyret også være en arena for dialog mellom institusjonene i sektoren, og hva må eventuelt gjøres for å få dette til? Hvis ikke, hvordan kan slik dialog og samarbeid best ivaretas?

Det bør legges til rette for at Digitaliseringsstyret kan være en arena for dialog, samarbeid og erfaringsutveksling i sektoren. For å få til dette, er det en forutsetning at styret er sammensatt av medlemmer fra et bredt mangfold av institusjoner i sektoren. Dette gjelder universiteter, høyskoler og vitenskapelige høyskoler. Det samme gjelder for porteføljestyrene.

7. Er det en hensiktsmessig deling av roller og fullmakter mellom Digitaliseringsstyret og porteføljestyrene?

Forslaget slik det foreligger virker fornuftig. Vi ønsker likevel å fremholde at samstyringsmodellen bør evalueres etter noen år i drift, hvorav man bør se på denne problemstillingen.

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no