Høringssvar – Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021-2025 (20.08.2021)

Norsk studentorganisasjon (NSO) takker for muligheten til å få uttale seg om strategien for digital omstilling.

NSO støtter hovedlinjene i strategien. Strategien ønsker å få frem fordelen ved digitalisering samtidig som at den vil ivareta behovet for studentaktiv læring og den sosiale delen av studielivet. Det er viktig at utdanningskvaliteten ivaretas i digitaliseringsarbeidet. Å studere handler også om å danne seg et nettverk innen sitt eget fagmiljø, og å lære av og sammen med andre. Digitalisering må ikke gjennomføres for digitaliseringens egen skyld, men det må være et virkemiddel som hever kvaliteten i utdanningene og som samtidig gjør utdanning tilgjengelig for flest mulig. Digitalisering må også frigjøre ressurser som kan brukes til å heve kvaliteten i utdanningene, og det må gi studentene de digitale ferdighetene de trenger i arbeidslivet. Vi opplever at det overnevnte er ivaretatt i strategien, og er enige i både innsatsområdene og visjonene. Derfor vil vi gi innspill på overordnet nivå i dette høringssvaret.

Forutsetningene og behovet for digitalisering varierer fra fag til fag og fra utdanningsinstitusjon til utdanningsinstitusjon. NSO støtter derfor strategiens tilnærming når det gjelder å gi institusjonene og fagmiljøene ansvar for digitaliseringsarbeidet, slik at det blir tilpasset lokale forhold og blir forankret blant de som skal jobbe med det. NSO forutsetter at arbeidet følges opp i tildelingsbrev, styringsdialog og i revideringen av handlingsplanen for digitalisering. Selv om at hovedansvaret skal ligge lokalt trengs det oppfølging fra det nasjonale nivået. NSO mener at det er særlig viktig at handlingsplanen får tydelige og konkrete målbilder slik at det blir mulig å se om utviklingen går i positiv retning. Handlingsplanen burde revideres med bred medvirkning slik at den blir forankret blant de som skal gjennomføre den. NSO forutsetter også at det skapes og opprettholdes møtearenaer nasjonalt hvor forelesere og utdanningsinstitusjoner kan lære av hverandre, at HK-dir og andre aktører gis ressursene de trenger for å støtte opp under digitaliseringsarbeidet og at forskningsmiljøene som har kompetanse innen digitalisering av utdanning gis ressurser til å hjelpe med å ta lærdom av tiltakene som ble satt i verk under pandemien.

Som det står i strategien så må den sees i sammenheng med andre dokumenter, særlig den nye strategien for desentralisert og fleksibel utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter. I denne vil man blant annet utvikle heldigitale utdanningstilbud. Siden strategien har digitalisering som et av sine viktigste virkemiddel forventer NSO at strategien for digital omstilling harmoniseres med denne. I arbeidet med begge strategiene har et viktig tema blitt underbelyst, nemlig studentvelferd. På den ene siden kan desentralisering og digitalisering lette trykket på velferdstjenestene i de store byene. På den andre siden vil desentraliseringen som følger av digitaliseringen vanskeliggjøre det å tilby tjenester innen helse og rådgivning, samtidig som at velferdstjenester innen barnehage, bolig og trening i stor grad vil være utilgjengelig for de som velger å ta hoveddelen av utdanningen sin utenfor studiestedene.

En annen prosess som det er relevant å se digitaliseringsstrategien opp imot er endringene som kommer i UH-loven. Digitaliseringsinnsatsen kan komme på bekostning av studentenes tilknytning til eget fagmiljø. En god måte å kompensere for dette vil være å gi studenter rett på en faglig mentor, og NSO ønsker å spille inn både her og i høringssvaret til endringene i UH-loven at rett på faglig mentor burde lovfestes slik at alle studenter får en tilknytning til fagmiljøet uansett hvor de er.

Download Høringssvar-NSO.pdf

Kontakt oss


E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no