Norske studenter erklærer klima- og naturkrise! (Vedtatt på LM12, 2022)

Klimaendringene er vår studentgenerasjons største utfordring. 28. februar 2022, lanserte FNs andre del av den sjette hovedrapporten om klimaendringer i verden. Her peker en samlet forskningsverden på katastrofale konsekvenser dersom vi ikke klarer å holde den globale oppvarmingen under 1,5°C. Tross dette fortsetter klimagassutslippene å øke hurtig, med menneskelig aktivitet som den største drivkraften. Klimaendringene kommer til å ha store konsekvenser for alt liv på planeten. Blant annet vil det føre til økte minimum og maksimum temperaturer, økte havnivåer, hyppigere og kraftigere ekstremvær, tapt biologisk mangfold og masseutryddelse av arter.

I 2019 gikk 11 000 forskere sammen og underskrev et opprop, der de følte seg forpliktet til å “si det som det er”. Her erklærer de global klimakrise, og legger frem en plan for hvordan både offentlig og privat sektor, samt andre aktører og “vanlige folk” burde møte denne trusselen. Klimakrisen har kommet og akselererer raskere enn forventet, og forskerne erklærer at planeten «klart og utvetydig står overfor en klimakrise». Samtidig presiseres det at problemene medfører et presserende behov for handling, store endringer i hvordan vi lever våre liv, og at det er nå vi må gjøre det. I sin siste rapport understreker FNs klimapanel behovet for umiddelbar og omfattende endring. De slår fast at om ikke utslippstoppen er nådd innen 2,5 år vil vi ikke kunne unngå de verste konsekvensene. Behovet for klimaomstilling og handling har aldri vært mer kritisk enn nå. Rapporten ser også på hvordan menneskelige samfunn må tilpasse seg, og viktigheten av å ha økt fokus på sosial rettferdighet, gjennomgripende samfunnsendringer på flere nivå og en større forståelse for sammenhengen mellom natur og klima.

Fordi, samtidig som det foregår en klimakrise, foregår det også en naturkrise som det snakkes om i mindre grad. Vi står midt i en av de største masseutryddelsene i jordas historie. På bare 50 år har verdens dyrebestander blitt redusert med hele 68 prosent, og opptil én million arter står i dag i fare for å dø ut. Naturkrisen er den største utfordringen menneskeheten har stått overfor, og det har for lengst begynt å gå ut over oss selv.

Menneskenes rovdrift på naturen har nådd et omfang som er vanskelig å ta innover seg. 75 % av alle økosystemer på land og 66 % i havet er betydelig endret som følge av menneskelig aktivitet.

Paradoksalt er det nettopp de naturlige økologiske systemene vi ødelegger, økosystemtjenestene, som er livsgrunnlaget for all menneskelig aktivitet. Naturen sørger for at vi har livsviktig vann å drikke, oksygen å puste og mat å spise. Den gir oss også medisiner, materialer og fantastiske opplevelser. I tillegg er naturen verdens beste klimatiltak, fordi den fanger og lagrer over halvparten av alt karbon vi mennesker slipper ut. Det er beregnet at økosystemtjenestene har en verdi på svimlende 125 000 milliarder

 

dollar i året. Samtidig blir det feil å sette en pengeverdi på naturen, for regnestykket er mye enklere enn som så: ingen natur, ingen oss.

Å fortsette slik vi gjør i dag er et enormt sjansespill, med liten gevinst og en overveldende risiko. Det er derfor viktig at vi i studentbevegelsen og universitets- og høyskolesektoren tar vårt lokale og globale ansvar. Den globale klima- og naturkrisen er alvorlig, og vil ha så ødeleggende konsekvenser at umiddelbar endring er nødvendig. Studentbevegelsen ønsker derfor å sette fokus på problemet ved å erklære global klima- og naturkrise, og ved å ha et økt fokus på klimarettferdighet. Dette sender et klart signal om at vi som studenter står sammen mot klimaendringene og naturkrise, og ønsker å forene krefter for å motvirke dem.

Handlekraft og handlingsevne overfor klima- og naturkrisen er nødvendig for å lykkes, og dette er en utvikling vi står sentralt igjennom vår utdanning. Dette som vårt manifest til de kommende generasjoner med studenter - at vi tar dem og deres fremtid på alvor.

Derfor erklærer NSO global klima- og naturkrise.

 

og

ved dette mener NSO at:

  • Klima- og naturkrisen er den største krisen vi som studentbevegelse står
  • Studentbevegelsen, sammen med resten av universitets- og høyskolesektoren, skal aktivt jobbe med å motvirke klimaendringer og naturkrise gjennom utdanning, forskning og innovasjon.
  • Det skal implementeres en klimarobust utvikling i universitets- og høyskolesektoren, som innebærer å kutte klimagassutslipp, ha forsvarlig drift av våre campus, aktivt tilpasse oss klimaendringene og samtidig fremme holdninger som støtter opp om en bærekraftig utvikling for mennesker og natur.
  • Det må til en økt satsning på styrking av sosiale sikkerhetsnett, ved å investere i bærekraftig infrastruktur for menneskelige samfunn og bevare biologisk mangfold på land og i For å få til dette, må studentbevegelsen jobbe for rettferdighet, sosial likhet, inkludering, mangfold av kunnskap og bærekraftig miljøforvaltning.
  • Norske studenter skal står i solidaritet med de 3,5 milliarder menneskene i verden som lever i områder som gjør dem svært sårbare for klimaendringene.
  • NSO skal jobbe for å styrke representasjon av studenter i flere bærekraftsforum med hensikt å påvirke relevante organer i større grad.

Kilder:

IPPC. (27. februar 2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability.

Kjørstad, E. (8. november 2019). 11 000 forskere erklærer klimakrise i nytt opprop. Hentet fra: https://forskning.no/klima-samfunn/11-000-forskere-erklaerer-klimakrise-i-nytt- opprop/1589277

WWF VERDENS NATURFOND. (3.april, 2022). SE NATURKRISEN I ØYNENE! Hentet

fra: https://www.wwf.no/naturkrisen

Download Resolusjon_-_Norske_studenter_erklærer_klima-_og_naturkrise.pdf

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no