Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene bygger på NSO sitt verdigrunnlag, vedtekter og andre vedtatte
retningslinjer og er en sammenfatning av organisasjonens etiske praksis og regler for å
overholde denne. De etiske retningslinjene gjelder for alle tillitsvalgte i NSO, samt
deltakere på organisasjonens arrangementer. Alt arbeid i organisasjonen skal utføres
med ærlighet og redelige hensikter. Arbeidsutvalget har ansvar for å gå gjennom
retningslinjene hvert år og sende de til sentralstyret for revidering ved behov.


1. Likeverd og inkludering

Alle tillitsvalgte i NSO samt deltakere på organisasjonens arrangementer skal vise
respekt for alle. NSO tar avstand fra alle former for diskriminering, trakassering og
mobbing.


2. Respekt for andres integritet og grenser

NSO skal være en trygg organisasjon hvor den enkeltes integritet og grenser
respekteres. Seksuell trakassering, seksuell overskridende atferd og seksuelle overgrep
aksepteres ikke, samt brudd på og urettmessig innsyn i personlige forhold som omfattes
under personvern. Alle tillitsvalgte samt deltakere på organisasjonens arrangementer må
til enhver tid kjenne til og følgeretningslinjene for et trygt NSO, som vedtas av
sentralstyret


3. Rolleforståelse

Alle tillitsvalgte skal være bevisst den makt og påvirkningskraft de har i relasjon til andre
både i og utenfor organisasjonen, og ikke misbruke den tillit de har i kraft av sitt verv eller
sin stilling. Tillitsvalgte skal ikke utsette seg selv eller andre for fare når de opptrer på
vegne av NSO. Tillitsvalgte i NSO skal være bevisst muligheten for at verv kan gi
uforholdsmessige fordeler i relasjon til andre. Makten et høytstående verv gir skal være
en faktor i vurderingen av alvorlighetsgraden av et brudd på etiske retningslinjer.


4. Habilitet

NSOs retningslinjer for habilitet gjelder enhver som deltar i behandlingen av en sak i
arbeidsutvalget, sentralstyret eller andre organer i NSO, jf. §16,5 i NSOs vedtekter.
NSOs vedtekter for habilitet gjelder enhver som deltar i behandlingen av en sak i
arbeidsutvalget, sentralstyret eller andre organer i NSO.


5. Representasjon

Tillitsvalgte som representerer NSO er ansvarlige for gjennom sin opptreden å
opprettholde tilliten og omdømmet til NSO. Alle som reiser på vegne av NSO plikter å
følge NSOs etiske retningslinjer og skjøtte sitt verv i tråd med andre, relevante regler.
Tillitsvalgte og deltakere skal ha et ansvarlig forhold til alkohol på NSOs arrangementer.
Press rundt bruk av alkohol og andre rusmidler skal ikke finne sted. Brudd som skjer i
sammenheng med uansvarlig bruk av alkohol og andre rusmidler ansees som særlig
alvorlig.


6. Økonomisk ansvarlighet

Det skal utvises ansvarlighet ved forvaltning av organisasjonen, forvaltning av midler og
administrasjon av økonomiske midler. Alle tillitsvalgte plikter å gjøre seg kjent med de til
enhver tid gjeldende retningslinjer for økonomi og forvaltning tilknyttet sitt arbeidsområde
og verv.


7. Åpenhet og fortrolighet

NSO skal utvise åpenhet i vedtak og prosesser. Protokoller og vedtak skal som
hovedregel være tilgjengelig for alle studenter. Rutiner for eventuell lukking av møte er
regulert i vedtektenes §16.6.


8. Brudd på retningslinjene

Brudd på de etiske retningslinjene skal meldes til leder for arbeidsutvalget eller
sekretariatsleder og kan medføre sanksjoner etter vurdering av bl.a. alvorlighetsgrad.
Dersom tillitsvalgte eller deltakere på organisasjonens arrangementer bryter NSOs etiske
retningslinjer, har arbeidsutvalget myndighet til å fatte vedtak om disiplinærtiltak. Slike
vedtak kan ankes til sentralstyret. Mindre brudd kan sanksjoneres med muntlig eller
skriftlig advarsel, utestengelse fra arrangementer eller oppfordring om å fratre sitt verv.
Alvorlige brudd kan sanksjoneres med suspensjon eller eksklusjon.


Videre varslingsrutiner beskrives i NSOs retningslinjer for trygg organisasjon

Download Etiske-retningslinjer.pdf

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no