Skip to main content

NSOs innspill til rammeverket for karriereveiledning for forskere i tidlig karrierefase (10.05.2024)

Norsk studentorganisasjon (NSO) takker for muligheten til å komme med innspill til stortingsmeldingen om forskningssystemet. NSO representerer over 270 000 studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner.

Vi i NSO er svært positive til at HK-Dir utvikler dette rammeverket for karriereveiledning for forskere i tidlig karrierefase. Vi støtter forslagene i tiltaket, men har to overordnede tilbakemeldinger som vi mener at direktoratet bør ta med i videre arbeid.

Tilgjengelighet på engelsk
I de ni prinsippene for et godt karriereveiledningstilbud understrekes det at forskere tidlig i karriereløpet er en mangfoldig gruppe, og i de utdypende kommentarene vises det til at unge forskere kan ha en annen språklig bakgrunn. En vesentlig andel av unge forskere i Norge kommer fra utlandet, og har rett på samme karriereveiledning som norskfødte unge forskere. Vi mener derfor at dette rammeverket bør være tilgjengelig på engelsk.

Det kan være HK-Dir mener at det vil være opp til institusjonene å utvikle lokale karriereveiledningstilbud på andre språk. Vi mener likevel at karriereveiledningstilbud ikke bør avhenge av den enkelte administrasjonsansattes engelskkunnskaper, og at rammeverket derfor også være tilgjengelig på engelsk.


Inkludering av vitenskapelige assistenter
I forslag til ny forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger så tydeliggjør direktoratet at stillingen vitenskapelig assistent skal regnes som en rekrutteringsstilling, og at arbeidsoppgavene skal være relevante for en videre karriere innenfor akademia. NSO støtter dette forslaget. Videre mener vi at det er naturlig å inkludere vitenskapelig assistenter innunder rammeverket for karriereveiledning, slik at karriereveiledningen ikke starter på doktorgradsnivå, men også kan tilbys studenter som ønsker en videre karriere innenfor forskning og akademia.

Download Høringsinnspill_til_rammeverk_for_karriereveiledning_for_unge_forskere.pdf