Skip to main content

Politisk dokument om verdien av utdanning (2019)

Vedtatt av NSOs sentralstyre 2. juni 2019.

Verdien av utdanning

Egenverdien av utdanning

Utdanning av hjernen uten utdanning av hjertet er ingen utdanning – Aristoteles.

Utdannelse handler om mer enn bare å tilegne seg en viss kunnskap som er relevant i arbeidslivet. Akademia skal også være en plass for refleksjon, selvutvikling og dannelse. Retten til utdanning er universell, og skal sikre lik tilgang for alle. Utdanning skal ikke være en vare eller en produksjonsfabrikk for industrien.

Studenter må som en naturlig del av sin utdanning gis innsikt i fagets historie og utvikling. Å kjenne bakgrunnen for sitt fag gir forståelse og bedre forutsetninger for å utvikle faget videre.

Utdanningens verdi for demokratiet

Høyere utdanning danner grunnlaget for et effektivt og velfungerende demokrati. Utdanning skal gi studentene verdier, kunnskap og egenskaper som gjør dem i stand til å bidra som aktive og produktive deltakere i demokratiet. Kritisk tenkning og etikk må derfor danne grunnmuren i de utdannelsene som tilbys.

For å oppfylle sitt samfunnsansvar må høyere utdanning være tilgjengelig for hele befolkningen. Samtidig som kunnskapen universitetene og høyskolene produserer må gjøres tilgjengelig. Kunnskap bevisstgjør mennesker og gjør dem i stand til å tenke kritisk og gjøre opp sin egen mening.

Falsk forskning og falske nyheter er en trussel mot samfunnet. Samtidig som det hindrer generell fremgang blir det vanskeligere å vite hva som er ekte. Etablerte og tidligere autoritative kilder mister troverdighet. Det er viktig at akademia er med i debatten slik at vi forhindrer feilinformasjon og spredning av det. I verste tilfelle kan falsk forskning ta liv, som vi har sett i den oppblussende motstanden mot vaksiner. Her er det vårt ansvar å svare på farlige misoppfatninger.

Samfunnsnytten av utdanning

Høyere utdanning er avgjørende for samfunnsutvikling og er derfor en investering i fremtiden. Dette skjer gjennom å gjøre mennesker i stand til å skape nye løsninger og verktøy, slik at oppgaver utføres bedre og mer effektivt. Dermed gir investeringer i utdanning en verdifull avkastning i et livsløpsperspektiv. Samfunnsnytte handler om at vi utdanner studentene til en jobb som samfunnet behøver. Samfunnsnytte kan dog ikke være eneste kriterium som måler verdien i en utdanning.

Utdanningens verdi for arbeidslivet

Framtidens behov for arbeidskraft er ikke mulig å forutse med sikkerhet fordi denne påvirkes av nye funn og et samspill mellom mange aktører. Studentene må utstyres med perspektiver og metodekunnskaper for å være omstillingsdyktige, og studenter må i større grad tilegne seg generiske ferdigheter. Høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet må samarbeide om å utforme utdanninger, samt utdanne kandidater som kan forme fremtidens arbeidsliv. Samfunnet er i rask utvikling og det er ikke gitt at den fremtidige arbeidsplassen eksisterer i det studenten starter i utdanning. Derfor må vi ikke sette likhetstegn mellom dagens bedrifter sin etterspørsel og kompetanseproduksjonen som skal skje i høyere utdanning.

Verdien av forskning og nyskapning

Utvikling av ny kunnskap er en gradvis prosess der grensene flyttes videre gjennom å utforske det ukjente og utfordre dagens viten. For at dette skal skje må studentene gjøres bevisst på grensene for dagens kunnskap og gis verktøyene til å videreutvikle den gjennom undervisning i vitenskapelig metode og et pensum som er oppdatert på den nyeste forskningen. Grunnforskning må ha en sentral plass i kunnskapssamfunnet. Elektrisitet var engang en kuriositet uten praktisk anvendelse som man puslet med på universitetene. Og i nyere tid har CERN blitt utsatt for kritikk for manglende anvendbarhet av forskningen. I en hektisk hverdag med lite midler må man også gjøre plass til de prosjektene som kanskje blir lønnsomme om 100 år.

Verdien av internasjonalisering og mobilitet

Internasjonalisering og mobilitet skal gi studenten nye perspektiver og kulturforståelse. Ved å delta i et annet akademisk felleskap ute, møte internasjonale studenter og forskere på egen institusjon eller lære nye språk tar man del i den globale kunnskapsutviklingen. Norge er et lite land i verden og våre studenter må være relevante også i et globalisert samfunn.

Download Politisk_dokument_om_verdien_av_utdanning.pdf